Prozac oralna otopina – Uputa o lijeku

Skoči na:

» opis
» primjena
» doziranje
» mjere opreza
» napomene

Opis

SASTAV

5 mL otopine sadržava 20 mg fluoksetina u obliku fluoksetin-klorina.
Farmaceutski oblik: otopina za oralnu primjenu.

SVOJSTVA

Pretpostavlja se da je antidepresivno i antiopsesivno-kompulzivno djelovanje fluoksetina vezano na inhibiciju ulaska serotonina u neurone središnjeg živčanog sustava (SŽS-a).

Nakon jedne oralne doze od 40 mg, najveća koncentracija fluoksetina u plazmi ljudi iznosi 15-55 ng/mL, a zabilježena je nakon 6-8 sati. Kad je koncentracija fluoksetina veća od 200 do 1000 ng/mL, približno 94,5% fluoksetina in vitro veže se na ljudske serumske proteine: Fluoksetin se opsežno metabolilzira u jetri u norfluoksetin (demetiliranjem) i u brojne druge, neidentificirane metabolite.

Čini se da je primarni put eliminacije jetreni metabolizam do inaktivnih metabolita, koji se izlučuju bubrezima.

Složenost metabolizma fluoksetina može izazvati posljedice koje potencijalno mogu utjecati na kliničku primjenu.

Akumulacija i spora eliminacija.

Relativno sporo izlučivanje fluoksetina (poluživot eliminacije je 1-3 dana nakon akutne primjene i 4-6 dana nakon kronične primjene) i njegova aktivnog metabolita, norfluoksetina (poluživot eliminacije od 4 do 16 dana nakon akutne i kronične primjene) u kroničnoj uporabi dovodi do značajnog akumuliranja ovih aktivnih oblika.

Nakon 30-dnevne primjene doze od 40 mg/dan, opažaju se koncentracije fluoksetina u plazmi od 91 do 302 ng/mL, a norfluoksetina od 72 do 258 ng/mL.

Koncentracije fluoksetina u plazmi više su od pretpostavljenih doza nakon jednokratnog doziranja, vjerojatno stoga što metabolizam fluoksetina nije proporcionalan primijenjenoj dozi.

To znači da je prosječni terminalni poluživot fluoksetina nakon jednokratne doze 8,6 dana, a nakon višekratne doze 9,3 dana. Stoga, iako se bolesniku daje stalna doza, stabilne koncentracije u plazmi postižu se tek nakon kontinuiranog doziranja tjednima.

Dug poluživot eliminacije fluoksetina i norfluoksetina osigurava da, čak i kad se davanje lijeka prekine, aktivna supstancija lijeka ostaje u tijelu tjednima (ovisno u prvom redu o individualnim osobitostima bolesnika, prethodnom području doziranja, dužini prethodne terapije prije prekida).

Navedene karakteristike lijeka mogu biti važne u slučaju potrebe za prekidanjem primjene lijeka, ili uvođenjem u terapiju drugog lijeka koji može izazvati interakciju s fluoksetinom ili norfluoksetinom i nakon prekida terapije fluoksetin-kloridom.

Primjena

Terapijske indikacije

Depresija

Fluoksetin-klorid indiciran je za liječenje depresije. Njegova djelotvornost ustanovljena je 5 i 6-tjednim pokusima s ambulantnim depresivnim bolesnicima (>18 godina života), čija je dijagnoza odgovarala najbliže DSM-III kategoriji glavnoga depresivnog poremećaja.

Učinkovitost fluoksetin-klorida u dugotrajnoj uporabi, duljoj od 5 do 6 tjedana, nije sistematski evaluirana u kontroliranim pokusima.

Stoga, liječnik koji izabere liječenje fluoksetin-kloridom za produljeno razdoblje treba povremeno provjeriti korisnost lijeka za pojedinog bolesnika.

Bulimia nervosa

Fluoksetin-klorid pokazao je značajno smanjenje prekomjernog jedenja i stvaranja stolice u usporedbi s učinkom placeba u kontroliranim kliničkimpokusima s bolesnicima koji su imali bulimiju, a koja je bila najbliža DSM-III-R kriterijima.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Fluoksetin-klorid indiciran je i za liječenje opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Njegova djelotvornost ustanovljena je 13-tjednim pokusima s ambulantnim opsesivno-kompulzivnim bolesnicima (>18 godina života), čija je dijagnoza odgovarala najbliže DSM-III kategoriji opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Kontraindikacije

Fluoksetin-klorid je kontraindiciran u bolesnika u kojih je poznata preosjetljivost na ovaj lijek.

Inhibitori monoaminooksidaze

Postoje izvješća o ozbiljnim, katkad smrtonosnim reakcijama (uključujući hipertermiju, rigiditet, mioklonus, autonomnu nestabilnost s mogućim brzim promjenama vitalnih znakova i mentalnog statusa, koje uključuju izrazitu progresiju agitacije sve do delirija i kome) u bolesnika koji primaju fluoksetin u kombinaciji s inhibitorima monoaminooksidaze (MAO) i u bolesnika u kojih je nedavno prekinut fluoksetin, a tada započeto liječenje inhibitorima MAO.

Neki slučajevi pokazali su se sa značajkama sličnim neuroleptičkom malignom sindromu. Stoga se fluoksetin-klorid ne smije rabiti u kombinaciji s inhibitorima MAO niti manje od 14 dana od prekida terapije inhibitorima MAO.

Budući da fluoksetin i njegov glavni metabolit imaju vrlo dug poluživot eliminacije, treba proći najmanje 5 tjedana (možda dulje, osobito ako se fluoksetin propisuje kronično i/ili u višim dozama- vidi Akumulacija i spora eliminacija u odjeljku Svojstva) poslije prestanka primjene fluoksetin-klorida, a prije započinjanja liječenja inhibitorima MAO.

Mjere opreza

Dugi poluživot eliminacije fluoksetin-klorida i njegovih metabolita

Zbog dugog poluživota eliminacije fluoksetin-klorida i njegova metabolita promjene doze neće se potpuno odraziti u plazmi tijekom nekoliko tjedana, što utječe na prilagođavanje do konačne doze, kao i na prekid liječenja. (Vidi odjeljak Svojstva i Doziranje).

Uporaba u bolesnika s drugim bolestima

Kliničko je iskustvo s fluoksetin-kloridom u bolesnika s istodobnim sistemskim bolestima ograničeno. Savjetuje se oprez pri uporabi fluoksetin-klorida u bolesnika s bolestima ili stanjima koja mogu utjecati na metabolizam ili hemodinamski odgovor.

U osoba s cirozom jetre klirenski fluoksetina i njegova aktivnog metabolita, norfluoksetina, jesu smanjeni, produžen je poluživot eliminacije ovih lijekova, te treba rabiti niže i manje česte doze fluoksetina.

Budući da se fluoksetin opsežno metabolizira u jetri, a manji se dio lijeka izlučuje ekskrecijom nepromijenjenog lijeka u urinu, tijekom kroničnog liječenja fluoksetinom, pri bolestima bubrega fluoksetin treba rabiti s oprezom.

U bolesnika s dijabetesom fluoksetin-klorid može promijeniti kontrolu glikemije; tijekom liječenja može se javiti hipoglikemija, a nakon prestanka hiperglikemija. Stoga prilikom uvođenja ili prestanka liječenja fluoksetin-kloridom treba prilagoditi dozu inzulina i/ili oralnih antidijabetika.

Informacije za bolesnika

Savjetuje se da liječnici prilikom propisivanja fluoksetin-klorida s bolesnikom rasprave ovo:

  • Budući da fluoksetin-klorid može utjecati na prosuđivanje, razmišljanje ili motoričke vještine, bolesniku treba savjetovati da izbjegava vožnju automobila ili rukovanje opasnim strojevima, sve dok nije sigurno da primjena lijeka ne utječe nepovoljno.
  • Savjetuje se bolesnicama da obavijeste svojeg liječnika ako zatrudne ili namjeravaju zatrudnjeti tijekom liječenja.
  • Savjetuje se bolesnicama da obavijeste svojeg liječnika ako doje dijete.
  • Savjetuje se bolesnicima da obavijeste svojeg liječnika ako se pojavi crvenilo ili osip.

Interakcije s drugim lijekovima

Fluoksetin se metabolizira izoenzimom P450IID6; u slabih metabolizatora (približno 3-10% normalne populacije) mijenjaju se i farmakokinetske osobine i relativni odnos metabollita.

Fluoksetin inhibira aktivnost ovog izoenzima, stoga može osobe s normalnim metabolizmom učiniti sličnima slabim metabolizatorima.

Terapiju lijekovima koji se najvećim dijelom metaboliziraju s pomoću P450IID6 sustava i koji imaju relativno uzak terapijski indeks (vidi popis dolje) treba započeti donjom najnižom granicom terapijske doze, ako bolesnik istodobno prima fluoksetin ili ako ga je uzimao u prethodnih 5 tjedana.

Obrnuto, u bolesnika koji već primaju lijek koji se metabolizira s pomoću P450IID6, pri uključivanju fluoksetina, treba smanjiti dozu prvotnog lijeka. Na lijekove s uskim terapijskim indeksom treba obratiti najveću pozornost (npr. flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin i triciklički antidepresivi).

Triptofan.

U pet bolesnika koji su primali fluoksetin-klorid u kombinaciji s triptofanom razvili su se neželjeni učinci, uključujući agitaciju, nemir i gastrointestinalne poremećaje.

Inhibitori monoaminooksidaze. Vidi Kontraindikacije.

Drugi antidepresivi.

Uključivanjem fluoksetina u liječenje u kombinaciji s drugim antidepresivima, dolazi do više nego dvostrukog porasta prije stabilnih koncentracija ovih antidepresiva u plazmi. (Vidi Akumulacija i spora eliminacija pod Svojstva)

Litij.

Postoje izvješća o povišenoj i sniženoj razini litija kada se primjenjuje istodobno s fluoksetinom. Primijećeni su slučajevi toksičnog učinka litija. Kad se fluoksetin daje istodobno s litijem, potrebno je pratiti razinu litija.

Klirens diazepama.

U nekih bolesnika poluživot istodobno primijenjenog diazepama može biti produljen. (Vidi Akumulacija i spora eliminacija pod Svojstva)

Mogući učinci istodobne primjene lijekova koji se čvrsto vežu na proteine plazme.

Budući da se fluoksetin čvrsto veže na proteine plazme, primjena fluoksetina bolesniku koji uzima neki drugi lijek sa snažnim vezanjem na proteine (npr. antikoagulansi, digitoksin) može uzrokovati porast koncentracija u plazmi s potencijalnim razvojem neželjenih učinaka.

Obrnuto, do nuspojava može doći zbog istiskivanja fluoksetina vezanog na proteine plazmeod strane drugih lijekova s afinitetom čvrstog vezanja na proteine.

Lijekovi s aktivnošću na SŽS.

Rizik od uporabe fluoksetin-klorida u kombinaciji s drugim lijekovima s izraženim učinkom na SŽS do sada nije sustavno proučen. Posljedično, savjetuje se oprez pri istodobnoj primjeni fluoksetin-klorida i takvih lijekova.

Elektrokonvulzivna terapija (EKT).

Nema kliničkih studija koje bi potvrdile prednosti kombinirane uporabe EKT i fluoksetina. Postoje rijetka izvješća o produljenim epileptičkim napadima u bolesnika koji su primali fluoksetin zajedno s EKT.

Djeca

Sigurnost i učinkovitost liječenja fluoksetinom u djece nije ustanovljena, pa se treba provesti daljnja istraživanja u toj dobnoj populaciji.

Starija dob

U bolesnika starijih od 60 godina koji su primali 20 mg fluoksetin-klorida na dan nisu uočene nuspojave koje su klinički bile uočene u mlađih bolesnika.

Ipak ovi su podaci nedostatni da potvrde moguće razlike zbog dobi tijekom kronične uporabe, osobito u starijih bolesnika koji imaju istodobne sistemske bolesti ili koji primaju istodobno druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ne postoje dokazi o kancerogenosti, mutagenosti ili oštećenju fetusa pri liječenju fluoksetin-kloridom. budući da se mnogi lijekovi izlučuju u ljudskom mlijeku, potreban je oprez kada se fluoksetin-klorid primjenjuje u žene koja doji.

Doziranje

Depresija

Početno liječenje:

Doza od 20 mg/dan, primijenjena ujutro, preporučuje se kao početna doza pri liječenju depresije. Kao što je slučaj i s drugim antidepresivima, potpun antidepresivni učinak fluoksetina može biti odgođen tijekom 4 tjedna liječenja ili dulje.

Nakon nekoliko tjedana može se razmotriti povećanje doze ako nije došlo do kliničkog poboljšanja. Doze više od 20 mg/dan treba primijeniti po shemi dva puta na dan (npr. jutro i podne) i ne smiju premašiti maksimalnu dozu od 80 mg/dan.

Održavanje, nastavljanje, produženo liječenje:

Za sada se ne raspolaže čvrstim dokazom koji bi dao odgovor kako dugo bolesnik liječen fluoksetinom treba ostati na terapiji.

Općenito je prihvaćeno među stručnjacima psihofarmakolozima (oko 1987. godine) da akutna epizoda depresije zahtijeva nekoliko mjeseci ili dulje održavanu farmakološku terapiju.

U bolesnika s bubrežnom ili jetrenom insuficijencijom treba primijeniti niže doze. U starijih bolesnika s istodobnim drugim bolestima ili koji uzimaju više lijekova treba razmisliti o nižim ilil manje čestim dozama.

Bulimia nervosa

Budući da su u kontroliranim kliničkim pokusima u liječenju bulimije dobiveni najbolji rezultati (značajno smanjenje bulimičnih epizoda) u bolesnika koji su dobivali 60 mg fluoksetina u poredbi sbolesnicima koji su dobivali doze od 20 mg fluoksetina ili placebo, pri liječenju bulimiae nervosae preporučuje se doza od 60 mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Doza od 20 mg/dan do 60 mg/dan preporučuje se kao doza za liječenje opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Predoziranje

Pri predoziranju s višim dozama fluoksetina izraženi su mučnina i povraćanje.

Ostali simptomi pri predoziranju obuhvaćaju agitaciju, nemir, hipomaniju i druge znakove ekscitacije SŽS-a. Osim dvije navedene smrti, svi ostali slučajevi oporavili su se bez posljedica.

Postupak pri predoziranju

Treba osigurati i održavati prohodnost dišnih putova, treba osigurati odgovarajuću oksigenaciju i ventilaciju.

Aktivni medicinski ugljen, koji se može dati sa sorbitolom, može biti učinkovitiji nego povraćanje ili lavaža, te o njemu treba razmisliti pri liječenju predoziranja.

Preporučuje se pratiti kardijalne i vitalne znakove, zajedno s općim simptomatskim i suportivnim mjerama. Ne postoji specifični antidot za fluoksetin-klorid.

U liječenju predoziranja treba razmisliti o mogućoj upletenosti više lijekova.
Pri liječenju predoziranja liječnik treba razmisliti o konzultaciji s toksikološkim centrom.

Nuspojave

Najčešće primijećene nuspojave povezane s uporabom fluoksetin-klorida u liječenju depresije, a koje nisu imale odgovarajuću incidenciju u skupini bolesnika tretiranim placebom, bile su:

  • smetnje živčanog sustava uključujući nervozu i nesanicu; pospanost i umor ili astenija; tremor, znojenje; gastrointestinalne smetnje, uključujući gubitak apetita i mučninu, proljev; vrtoglavicu i omamljenost.

Najčešći razlozi za prestanak liječenja fluoksetin-kloridom bili su:

  • psihijatrijski, među kojima najčešće nervoza, anksioznost i nesanica; probavni, najčešće mučnina; živčani sustav, najčešće vrtoglavica; tijelo u cijelosti, najčešće astenija i glavobolja; i koža, najčešće osip i svrbež.

O svakoj nuspojavi potrebno je izvijestiti liječnika ili ljekarnika.

Napomene

ROK VALJANOSTI

Označen je na vanjskom pakiranju.

ČUVANJE

Čuvati na sobnoj temperaturi, od 15°C do 30°C, zaštićeno od svjetla i dobro zatvoreno. Čuvati izvan dohvata djece.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se samo na liječnički recept.

PAKIRANJE

Staklena bočica sa 70 mL otopine.

IME I ADRESA POSJEDNIKA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly (Suisse) S. A., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Trg D. Petrovića 3/18, 10 000 Zagreb

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA

Lilly, S.A., Alcobendas (Madrid), Španjolska

Članak objavljen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: prozac, prozac tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu