Prilect tablete (10 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Prilect i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prilect
 3. Kako uzimati Prilect
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Prilect
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Prilect i za što se koristi

Prilect sadrži djelatnu tvar escitalopram. Prilect pripada skupini antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI-i). Ti lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu, povećavajući razinu serotonina. Poremećaji serotoninskog sustava se smatraju značajnim čimbenikom u razvoju depresije i srodnih bolesti.

Prilect sadrži escitalopram i primjenjuje se za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaj sa agorafobijom ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Može proći nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite liječenje Prilectom čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite poboljšanje.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prilect

Nemojte uzimati Prilect:
 • ako ste alergični na escitalopram ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako uzimate lijekove koji pripadaju skupini pod nazivom MAO inhibitori, uključujući selegilin (koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koji se koristi za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik)
 • ako ste rođeni s ili ste imali epizodu abnormalnog srčanog ritma (vidljivo na EKG-u što je vrsta pretrage za procjenjivanje kako srce funkcionira)
 • ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam (pogledajte dio 2 “Drugi lijekovi i Prilect”)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Prilect. Obavijestite svog liječnika ako imate bilo kakav drugi poremećaj ili bolest, kako bi to Vaš liječnik mogao uzeti u obzir. Naročito obavijestite svog liječnika:

 • ako imate epilepsiju. Liječenje Prilectom se mora prekinuti ako se napadaji pojave po prvi put ili ako prethodno postojeći napadaji postanu učestaliji (također pogledajte dio 4 “Moguće nuspojave”).
 • ako imate oštećenu jetrenu ili bubrežnu funkciju. Vaš liječnik će možda morati prilagoditi dozu.
 • ako imate šećernu bolest. Liječenje Prilectom može promijeniti kontrolu glikemije. Možda će biti potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
 • ako imate sniženu razinu natrija u krvi.
 • ako ste skloni lakom razvoju krvarenja ili stvaranju modrica.
 • ako ste u tijeku elektrokonvulzivnog liječenja.
 • ako imate koronarnu bolest srca.
 • ako bolujete ili ste bolovali od srčanih tegoba ili ako ste nedavno imali srčani udar.
 • ako u mirovanju imate nizak broj otkucaja srca/ili znate da možda imate manjak soli kao posljedicu produljenog teškog proljeva i povraćanja ili zbog upotrebe diuretika (lijekova za mokrenje).
 • ako ste doživjeli brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu prilikom ustajanja, što može upućivati na nepravilan srčani ritam.
 • ako imate ili ste prije imali problema sa očima, kao što su određene vrste glaukoma (povišeni očni tlak).

Mjere opreza

Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Karakterizirana je neuobičajenim i brzo izmjenjujućim mislima, neodgovarajućim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom aktivnošću. Ako razvijete maničnu epizodu, obratite se svom liječniku.

Tijekom prvih tjedana liječenja također može doći do pojave simptoma kao što su nemir ili poteško će/nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja. Odmah obavijestite svog liječnika ukoliko osjetite ove simptome.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja (poremećaja tjeskobe)

Ako ste depresivni i/ili imate poremećaje tjeskobe, ponekad možete imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. One mogu biti pojačane kada prvi put počnete liječenje antidepresivima, jer svim ovim lijekovima treba vremena da djeluju, obično oko dva tjedna, ali ponekad i dulje.

Možda ćete biti skloniji takvim mislima:
 • ako ste prije imali misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.
 • ako ste mlada odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećani rizik od suicidalnog ponašanja u odraslih osoba u dobi ispod 25 godina s psihijatrijskim stanjima koji su bili liječeni antidepresivima.

Ako Vam se ikada jave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se obratite svom liječniku ili otiđite u bolnicu.

Možda će Vam pomo ći da kažete članu obitelji ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili imate poremećaj tjeskobe, te ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vam kažu misle li da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršavaju, ili jesu li zabrinuti u vezi promjena u Vašem ponašanju.

Djeca i adolescenti

Prilect se uobičajeno ne smije primjenjivati u terapiji djece i adolescenata do 18 godina. Pored toga, morate imati na umu da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaji samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje i bijes) kada uzimaju ovu skupinu lijekova. Usprkos tome, liječnik može propisati Prilect bolesnicima do 18 godina, jer je on/ona odlučio/la da je to u najboljem bolesnikovu interesu.

Ako je Vaš liječnik propisao terapiju Prilectom bolesniku do 18 godina i Vi želite raspraviti o tome, obratite se svom liječniku. Liječnika morate obavijestiti ako se javi ili pogorša bilo koji od gore navedenih simptoma u bolesnika do 18 godina koji uzima Prilect. Također, dugotrajni učinci Prilecta s obzirom na sigurnost primjene koji se odnose na rast, sazrijevanje, te spoznajni (kognitivni) razvoj i razvoj ponašanja (bihevioralni razvoj) u ovoj dobnoj skupini do sada nisu utvrđeni.

Drugi lijekovi i Prilect

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:
 • «Neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAOI)», koji sadrže fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao djelatne tvari. Ukoliko prelazite s liječenja bilo kojim od navedenih lijekova na Prilect, morate čekati 14 dana prije početka uzimanja Prilecta. Ukoliko prelazite s liječenja Prilectom na bilo koji od navedenih lijekova, mora proći 7 dana prije nego počnete uzimati neki od tih lijekova.
 • «Reverzibilne, selektivne MAO-A inhibitore», koji sadrže moklobemid (koriste se za liječenje depresije).
 • «Ireverzibilne MAO-B inhibitore», koji sadrže selegilin (koriste se za liječenje Parkinsonove bolesti). Ovi lijekovi povećavaju rizik nuspojava.
 • Antibiotik linezolid.
 • Litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan.
 • Imipramin i dezipramin (oba se koriste u liječenju depresije).
 • Sumatriptan i slične lijekove (koriste se za liječenje migrene) i tramadol (lijek protiv teških bolova). Ovi lijekovi povećavaju rizik nuspojava.
 • Cimetidin, lanzoprazol i omeprazol (koriste se u liječenju želučanog ulkusa), fluvoksamin (antidepresiv) i tiklopidin (koristi se za smanjenje rizika moždanog udara). Ovi lijekovi mogu uzrokovati povećanu razinu escitaloprama u krvi.
 • Gospinu travu (hypericum perforatum) – biljni pripravak koji se koristi za depresiju.
 • Acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (lijekove koji se koriste za ublažavanje bolova ili za razrjeđivanje krvi, tzv. antikoagulansi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.
 • Varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za razrjeđivanje krvi, tzv. antikoagulansi). Vaš će liječnik vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja krvi prije uvođenja i prije ukidanja Prilecta kako bi provjerio da je Vaša doza antikoagulansa i dalje odgovarajuća.
 • Meflokin (koristi se za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol (koristi se za liječenje teške boli) zbog mogućeg rizika snižavanja praga napadaja.
 • Neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoza) i antidepresive (triciklički antidepresivi i SSRI-i) zbog mogućeg rizika snižavanja praga napadaja.
 • Flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se u bolestima srca i krvožilnog sustava), klomipramin i nortriptilin (antidepresivi) i risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti potrebna prilagodba doze Prilecta.
 • Lijekove koji smanjuju razinu kalija ili magnezija u krvi, jer ta stanja povećavaju rizik po život opasnih poremećaja srčanog ritma.

Nemojte uzimati Prilect ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčni ritam poput antiaritmika razreda IA i III, antipsihotika (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), tricikličkih antidepresiva, nekih antimikrobika (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, antimalarici posebno halofantrin), nekih antihistaminika (astemizol, mizolastin). Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovoga, obratite se svom liječniku.

Prilect s hranom, pićem i alkoholom

Prilect se može uzimati sa hranom ili bez nje (pogledajte dio 3 “Kako uzimati Prilect”).

Iako se ne očekuje da će Prilect stupiti u međudjelovanje s alkoholom, kao i za mnoge druge lijekove ne preporuča se kombiniranje Prilecta s alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Ne uzimajte Prilect ako ste trudni ili ako dojite ukoliko sa svom liječnikom niste raspravili o rizicima i koristima liječenja.

Ako uzimate Prilect tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće morate biti svjesni da se u Vašeg novorođenčeta mogu pojaviti slijedeći učinci: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadaji, promjene tjelesne temperature, poteškoće sa hranjenjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, ukočeni ili mlohavi mišići, pojačani refleksi, nevoljno drhtanje, drhtanje, razdražljivost, tromost, neprekidan plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem. Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od navedenih simptoma, odmah se obratite svom liječniku.

Pobrinite se da Vaša primalja i/ili liječnik znaju da uzimate Prilect. Kada se uzimaju za vrijeme trudnoće, osobito u posljednja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Prilecta mogu povećati rizik od ozbiljnog stanja kod novorođenčadi, pod nazivom perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), koje kod novorođenčeta uzrokuje ubrzano disanje te plavkasti izgled. Ovi simptomi obično počinju unutar prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako se to dogodi Vašem novorođenčetu, morate se odmah obratiti svojoj primalji i/ili liječniku.

Ako se uzima tijekom trudnoće, uzimanje Prilecta nikad se ne smije naglo prekinuti.

Očekuje se da će se Prilect izlučiti u majčino mlijeko.

Ispitivanja na životinjama su pokazala da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu sperme. Teoretski, to bi moglo utjecati na plodnost, mada utjecaj na plodnost ljudi još nije uočen.

Upravljanje vozilima i strojevima

Preporuča se da ne vozite automobil ili upravljate strojevima dok Vam ne bude poznato kako Prilect utječe na Vas.

3. Kako uzimati Prilect

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Depresija

Uobičajena preporučena doza Prilecta je 10 mg, koja se uzima kao jedna dnevna doza. Dozu može povećati Vaš liječnik do najviše 20 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza Prilecta je 5 mg, koja se uzima kao jedna dnevna doza tijekom prvog tjedna, a zatim se povećava na 10 mg na dan. Dozu može nadalje povećati Vaš liječnik do najviše 20 mg na dan.

Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija)

Uobi čajena preporučena doza Prilecta je10 mg, koja se uzima kao jedna dnevna doza. Ovisno o tome kako ćete se osjećati nakon što lijek budete uzimali određeno vrijeme, liječnik Vam može ili smanjiti dozu na 5 mg na dan ili povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Prilecta je 10 mg, koja se uzima kao jedna dnevna doza. Dozu može povećati Vaš liječnik do najviše 20 mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Prilecta je 10 mg, koja se uzima kao jedna dnevna doza. Dozu može povećati Vaš liječnik do najviše 20 mg na dan.

Stariji bolesnici (>65 godina)

Preporučena početna doza Prilecta je 5 mg, koja se uzima kao jedna dnevna doza. Dozu može povećati Vaš liječnik do 10 mg na dan.

Djeca i adolescenti

Prilect se obično ne smije davati djeci i adolescentima. Za daljnje informacije pogledajte dio 2 “Što morate znati prije nego počnete uzimati Prilect”.

Prilect možete uzeti s hranom ili bez hrane. Progutajte tabletu s malo vode. Ne žvačite tabletu jer je gorka okusa.

Po potrebi tablete se mogu prelomiti. Stavite tabletu na ravnu površinu, tako da je strana s urezom okrenuta prema gore. Tableta se može prelomiti pritiskom oba kažiprsta na rubove tablete, kako je prikazano na slici.

Trajanje liječenja

Može proći nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite liječenje Prilectom čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite poboljšanje.

Nikad ne mijenjajte dozu lijeka bez prethodne konzultacije sa svojim liječnikom.

Nastavite uzimati Prilect dok god to Vaš liječnik preporuča. Ako prerano prekinete liječenje, simptomi bolesti se mogu vratiti. Stoga se preporuča nastaviti liječenje najmanje 6 mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Prilecta nego što ste trebali

Ako ste uzeli Prilect u većoj dozi od propisane, odmah se obratite svom liječniku ili najbližoj službi hitne pomoći. Učinite to čak i ako nemate znakova nelagode. Neki od znakova predoziranja uključuju: omaglicu, nevoljno drhtanje,uznemirenost, konvulzije, komu, mučninu, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak i promjene ravnoteže tjelesne tekućine/soli.

Kad idete liječniku ili u bolnicu, ponesite sa sobom i kutijicu/spremnik Prilecta.

Ako ste zaboravili uzeti Prilect

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ukoliko ste zaboravili uzeti dozu, a sjetite se prije odlaska na spavanje, odmah je uzmite. Sljedećeg dana nastavite uzimanje kao i obično. Ukoliko se sjetite tek tijekom noći ili sljedećeg dana, izostavite propuštenu dozu i nastavite uzimanje kao i obično.

Ako prestanete uzimati Prilect

Ne prekidajte uzimanje Prilecta sve dok Vam to ne savjetuje Vaš liječnik. Nakon što je liječenje završeno, općenito se preporuča dozu Prilecta postupno smanjivati tijekom nekoliko tjedana.

Prestanak uzimanja Prilecta, osobito ako je nagao, može uzrokovati simptome ustezanja. Oni su česti kada se prekine liječenje Prilectom. Rizik je veći kada je Prilect uziman dugo vremena, kada su uzimane više doze ili kada je doza smanjivana prebrzo.

Kod većine osoba su simptomi blagi i prolaze sami po sebi unutar dva tjedna. Ipak, kod nekih bolesnika simptomi mogu biti jačeg intenziteta ili produljenog trajanja (2-3 mjeseca ili dulje). Ako nakon prestanka uzimanja Prilecta razvijete teške simptome ustezanja, obratite se svom liječniku. On ili ona Vam mogu savjetovati da ponovo počnete uzimati tablete i da ih polaganije ukidate.

Simptomi ustezanja uključuju:

 • omaglicu (osjećaj nestabilnosti ili neravnoteže), osjete poput trnaca i bockanja iglom, osjećaj žarenja te (manje često) osjete poput udara struje, uključujući i u glavi, smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), osjećaj tjeskobe, glavobolje, mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uznemirenosti, tremor (nevoljno drhtanje), osjećaj smetenosti ili dezorijentiranosti, osjećaj emocionalne nestabilnosti ili razdražljivosti, proljev (rijetke stolice), smetnje vida, treperenje ili lupanje srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave obično nestaju nakon nekoliko tjedana liječenja. Ne zaboravite da mnogi od ovih učinaka mogu također biti simptomi Vaše bolesti i stoga će se poboljšati kad se počnete bolje osjećati.

Ako iskusite bilo koji od sljedećih simptoma, morate se odmah obratiti svom liječniku ili otići u najbližu bolnicu:

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):
 • Neuobičajena krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sustavu
Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1,000 osoba):
 • Oticanje kože, jezika, usana ili lica ili imate poteškoće s disanjem ili gutanjem (alergijska reakcija)
 • Visoka vrućica, uznemirenost, smetenost, drhtanje i nagli mišićni grčevi mogu biti znakovi rijetkog stanja zvanog serotoninski sindrom.
Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):
 • Teškoće pri mokrenju
 • Napadaji, također pogledajte dio “Upozorenja i mjere opreza”
 • Žutilo kože i bjeloočnice oka su znaci oštećenja jetrene funkcije/hepatitisa
 • Brzi, nepravilni otkucaji srca, nesvjestica, što mogu biti simptomi po život opasnog stanja poznatog kao Torsade de Pointes
 • Misli o samoozljeđivanju ili misli o samoubojstvu, također poogledajte dio “Upozorenja i mjere opreza”
Osim toga, uz gore navedene prijavljene su i slijedeće nuspojave:
Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):
 • Mučnina
 • Glavobolja
Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):
 • Začepljen nos ili curenje nosa (upala sinusa)
 • Smanjen ili povećan apetit
 • Tjeskoba, nemir, abnormalni snovi, smetnje usnivanja, pospanost, omaglica, zijevanje, nevoljno drhtanje, trnci po koži
 • Proljev, zatvor, povraćanje, suhoća usta
 • Pojačano znojenje
 • Bolovi u mišićima i zglobovima (mijalgija i artralgija)
 • Poremećaji seksualne funkcije (odloženo izbacivanje sjemena (ejakulacija), problemi s erekcijom, smanjena seksualna želja, žene mogu imati teškoća u postizanju orgazma)
 • Umor, vrućica
 • Povećana tjelesna težina
Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):
 • Koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež (pruritus)
 • Škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadaji panike, smetenost
 • Poremećaj spavanja, promjene okusa, nesvjestica (sinkopa)
 • Proširenje zjenica (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus)
 • Gubitak kose
 • Prekomjerno menstrualno krvarenje
 • Neredovita mjesečnica
 • Smanjenje tjelesne težine
 • Ubrzani otkucaji srca
 • Oticanje ruku ili nogu
 • Krvarenja iz nosa
Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1,000 osoba):
 • Agresija, depersonalizacija, halucinacije
 • Usporeni otkucaji srca
Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):
 • Smanjene razine natrija u krvi (simptomi uključuju: mučninu i loše osjećanje sa slabošću mišića ili smetenost)
 • Omaglica kod ustajanja zbog pada krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija)
 • Abnormalni testovi jetrene funkcije (povećana količina jetrenih enzima u krvi)
 • Poremećaji pokreta (nevoljni pokreti mišića)
 • Bolna erekcija (prijapizam)
 • Znakovi povećanog krvarenja na primjer u kožu i sluznice (ekhimoze)
 • Iznenadno oticanje kože ili sluznica (angioedemi)
 • Povećanje količine izlučenog urina (neodgovarajuća sekrecija ADH)
 • Curenje mlijeka kod muškaraca i kod žena koje nisu dojilje
 • Manija
 • Povećani rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova
 • Promjena srčanog ritma (takozvano „produljenje QT intervala“, vidljivo na EKG-u kojim se bilježi električna aktivnost srca).
Osim toga, poznato je da se neke nuspojave javljaju s lijekovima koji djeluju na sličan način kao i escitalopram (djelatna tvar Prilecta). To su:
 • Motorički nemir (akatizija)
 • Gubitak apetita

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku mogu ću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Prilect

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici ili kutiji iza „Rok valjanosti:“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Prilect sadrži

Djelatna tvar je escitalopram. Svaka tableta Prilecta sadrži 10 mg escitaloprama (u obliku oksalata).

Drugi sastojci su:

 • Jezgra: mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, talk, umrežena karmelozanatrij i magnezijev stearat.
 • Ovojnica: hipromeloza; makrogol 400 i titanijev dioksid (E 171).

Kako Prilect izgleda i sadržaj pakiranja

Prilect je u obliku 10 mg filmom obloženih tableta. Tablete su opisane dolje.

10 mg: ovalne, bijele filmom obložene tablete. Tablete su s razdjelnim urezom i oznakama “E” i “L” sa svake strane ureza na jednoj strani tablete.

Prilect je dostupan u sljedećim veličinama pakiranja:

Blister (proziran) u kartonskoj kutiji 14, 28, 56 i 98 tableta

Blister (bijel) u kartonskoj kutiji 14, 20, 28, 50, 100 i 200 tableta

Polipropilenski spremnik 100 i 200 tableta

Jedinična doza:

49×1, 56×1, 98×1, 100×1 i 500×1 tableta

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

 1. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Danska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Lundbeck Croatia d.o.o. Rapska 46/B 10 000 Zagreb Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na na recept, u ljekarni

Ovaj lijek se više ne proizvodi!
Članak objavljen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu