Ebixa tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi

 1. Što je Ebixa i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Ebixu
 3. Kako uzimati Ebixu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ebixu
 6. Dodatne informacije

1. Što je Ebixa i za što se koristi

Kako djeluje Ebixa

Ebixa se ubraja u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala važnih u učenju i pamćenju.

Ebixa spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Ebixa djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih signala i pamćenje.

Za što se Ebixa koristi

Ebixa se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Prije nego počnete uzimati Ebixu

Nemojte uzimati Ebixu

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na memantinklorid ili bilo koji drugi sastojak Ebixa filmom obloženih tableta (vidjeti dio 6).

Budite posebno oprezni s Ebixom

 • ako u anamnezi imate epileptičke napadaje
 • ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak)

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a liječnik treba redovito ponovno procjenjivati kliničku korist od uzimanja Ebixe.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu:

 • amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti)
 • ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik)
 • dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA

Ebixa se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova s Ebixom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebice, Ebixa može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

 • amantadina, ketamina, dekstrometorfana, dantrolena, baklofena
 • cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina, hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)
 • antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva)
 • antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)
 • barbiturate (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)
 • dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L- dopa, bromokriptin)
 • neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja)
 • oralnih antikoagulansa

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Ebixu.

Uzimanje hrane i pića s Ebixom

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)), ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koju prolazi mokra ća), trebali bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Ebixu ne bi smjele dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na strojevima. Ebixa tako đer može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na strojevima neprikladnima.

3. Kako uzimati Ebixu

Uvijek uzmite Ebixu točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporu čena doza Ebixe za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jednom dnevno.

Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog liječenja:

1. tjedan : pola tablete od 10 mg

2. tjedan: jedna tableta od 10 mg

3. tjedan: jedna i pol tableta od 10 mg

4. tjedan: dvije tablete od 10 mg i nadalje jednom dnevno.

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete jedanput na dan (1 x 5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova doza se povećava na jednu tabletu jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugom tjednu, te na jednu i pol tabletu jednom dnevno u trećem tjednu.

Od četvrtog tjedna nadalje, uobičajena doza je 2 tablete jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Ebixu treba primjenjivati na usta jedanput na dan.

Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana.

Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Ebixu onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Ebixe nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše Ebixe ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. «Moguće nuspojave».

Ako ste uzeli preveliku dozu Ebixe, javite se Vašem liječniku za savjet, jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Ebixu

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Ebixe, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Ebixa može uzrokovati nuspojave.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika):

 • glavobolja
 • pospanost
 • zatvor
 • povišeni rezultati testova jetrene funkcije
 • omaglica
 • poremećaji ravnoteže
 • nedostatak zraka
 • visoki krvni tla
 • preosjetljivost na lijek

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika):

 • umor
 • gljivične infekcije
 • smetenost
 • halucinacije
 • povraćanje
 • poremećaj hoda
 • zatajenje srca
 • zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija)

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 korisnika):

 • napadaji

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

 • upala gušterače
 • upala jetre (hepatitis)
 • psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljeni kod bolesnika liječenih Ebixom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Ebixu

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ebixa se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blisteru nakon Rok valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako odložiti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Ebixa sadrži

Djelatna tvar je memantinklorid. Svaka filmom obložena tableta sadržava 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina.

Ostali sastojci su:

 • mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, koloidni bezvodni silicijev dioksid i magnezijev stearat, sve u jezgri tablete; te hipromeloza, makrogol 400, titanijev dioksid (E171) i žuti željezov oksid (E172), sve u ovojnici tablete.

Kako Ebixa izgleda i sadržaj pakiranja

Ebixa filmom obložene tablete su blijedožute do žute boje, filmom obložene tablete ovalnog oblika s razdjelom crtom i ugraviranim oznakama “1 0” na jednoj strani te “M M” na drugoj strani.

Ebixa filmom obložene tablete dostupne su u pakovanjima s blisterima od 28 tableta ili 56 tableta

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Lundbeck Croatia d.o.o. Rapska 46/B 10000 Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

 1. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9,DK-2500 Valby, Danska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o demenciji u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o alzheimerovoj bolesti u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ebixa, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Ebixa tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.