Zavicefta (2 g/0,5g) prašak za infuziju – Upute o lijeku

Zavicefta 2 g/0,5 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
ceftazidim/avibaktam

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili medicinskoj sestri.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Zavicefta i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primati lijek Zavicefta
 3. Kako primjenjivati lijek Zavicefta
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Zavicefta
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Zavicefta i za što se koristi

Što je Zavicefta

Zavicefta je antibiotik koji sadrži dvije djelatne tvari – ceftazidim i avibaktam.

 • Ceftazidim pripada skupini antibiotika koji se zovu “cefalosporini”. Može uništiti brojne vrste bakterija.
 • Avibaktam je “inhibitor beta-laktamaza” koji pomaže ceftazidimu uništiti neke bakterije koje ceftazidim ne može uništiti sam.

Za što se Zavicefta koristi

Zavicefta se koristi u odraslih za liječenje:

 • infekcija u trbušnoj šupljini (abdomenu)
 • infekcija mokraćnog mjehura ili bubrega, koje se zovu “infekcije mokraćnog sustava
 • infekcije pluća koja se zove “pneumonija”
 • infekcija uzrokovanih bakterijama koje drugi antibiotici možda ne mogu uništiti

Kako Zavicefta djeluje

Zavicefta djeluje tako da ubija određene vrste bakterija koje mogu uzrokovati ozbiljne infekcije.

2. Što morate znati prije nego počnete primati lijek Zavicefta

Nemojte primjenjivati lijek Zavicefta:

 • ako ste alergični na ceftazidim, avibaktam ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste alergični na druge cefalosporinske antibiotike
 • ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju na neki drugi antibiotik koji pripada skupini penicilina ili karbapenema

Nemojte primiti lijek Zavicefta ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite lijek Zavicefta.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite lijek Zavicefta:

 • ako ste ikada imali bilo kakvu alergijsku reakciju (čak i samo kožni osip) na druge antibiotike koji pripadaju skupini penicilina ili karbapenema
 • ako imate bubrežnih tegoba – liječnik će Vam možda dati nižu dozu kako bi osigurao da ne dobijete previše lijeka. To može dovesti do simptoma poput napadaja (vidjeti dio Ako primijenite više lijeka Zavicefta nego što ste trebali)

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite lijek Zavicefta.

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako tijekom Vašeg liječenja patite od proljeva.

Druge infekcije

Postoji mala mogućnost da tijekom ili nakon liječenja lijekom Zavicefta dobijete drugu infekciju koju uzrokuje neka druga bakterija. To uključuje i gljivičnu infekciju kandidom (gljivične infekcije usta i genitalnog područja).

Laboratorijske pretrage

Ako morate napraviti bilo kakve pretrage, recite svom liječniku da primate lijek Zavicefta. Naime, može doći do odstupanja u nalazima pretrage koja se zove “DAGT” ili “Coombsov test”. Tom se pretragom utvrđuje prisutnost protutijela koja mogu napasti crvene krvne stanice.

Zavicefta može utjecati i na nalaze nekih pretraga mokraće kojima se određuje količina šećera. Recite osobi koja uzima uzorak da ste primili lijek Zavicefta.

Djeca i adolescenti

Zavicefta se ne smije koristiti u djece i adolescenata. Naime, nije poznato je li primjena tog lijeka sigurna u tim dobnim skupinama.

Drugi lijekovi i Zavicefta

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Prije primjene lijeka Zavicefta recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • antibiotik koji se zove kloramfenikol
 • vrstu antibiotika koja se zove aminoglikozid – poput gentamicina, tobramicina
 • tabletu za izmokravanje, a zove se furosemid
 • lijek za giht koji se zove probenecid

Ako se nešto od gore navedenoga odnosi na Vas, obratite se svom liječniku prije nego primite lijek Zavicefta.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego primite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Zavicefta može uzrokovati omaglicu. Ona može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, rukovanja alatima ili rada sa strojevima.

Zavicefta sadrži natrij

Maksimalna preporučena dnevna doza ovog lijeka sadrži 444 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli). To odgovara 22,2% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

Obratite se svom ljekarniku ili liječniku ako Vam je preporučena prehrana s niskim udjelom soli.

3. Kako primjenjivati lijek Zavicefta

Lijek Zavicefta će Vam dati Vaš liječnik ili medicinska sestra.

Koliko lijeka treba primijeniti

Preporučena doza je jedna bočica (2 g ceftazidima i 0,5 g avibaktama) svakih 8 sati.

Primjenjuje se ukapavanjem (dripom) u venu tijekom približno 2 sata.

Jedan ciklus liječenja obično traje od 5 do 14 dana, ovisno o vrsti infekcije koju imate i kako odgovarate na liječenje.

Osobe s bubrežnim tegobama

Ako imate bubrežnih tegoba, liječnik će Vam možda smanjiti dozu. Naime, Zavicefta se iz tijela uklanja putem bubrega.

Ako primite više lijeka Zavicefta nego što ste trebali

Budući da će Vam lijek Zavicefta dati liječnik ili medicinska sestra, nije vjerojatno da ćete primiti pogrešnu dozu. Međutim, ako imate nuspojave ili mislite da ste primili preveliku dozu lijeka Zavicefta, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru. Ako primite preveliku dozu lijeka Zavicefta, to može utjecati na mozak i uzrokovati napadaje ili komu.

Ako ste propustili dozu lijeka Zavicefta

Ako mislite da ste propustili dozu lijeka Zavicefta, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kod primjene ovog lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Ozbiljne nuspojave

Odmah se obratite svom liječniku ako se pojavi bilo koja od sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda će

Vam biti potrebno hitno liječenje:

 • teške alergijske reakcije – znakovi uključuju iznenadno oticanje usana, lica, grla ili jezika, težak osip ili druge teške kožne reakcije, otežano gutanje ili otežano disanje. Takva reakcija može biti opasna po život.
 • proljev koji se neprekidno pogoršava ili ne prolazi ili stolica koja sadrži krv ili sluz – to se može javiti tijekom liječenja lijekom Zavicefta ili nakon njega. Ako se to dogodi, ne smijete uzimati lijekove koji zaustavljaju ili usporavaju rad crijeva.

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koju od navedenih ozbiljnih nuspojava.

Ostale nuspojave

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Vrlo često: (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • odstupanja u nalazima pretrage koja se zove “DAGT” ili “Coombsov test”. Tom se pretragom utvrđuje prisutnost protutijela koja napadaju crvene krvne stanice. To može uzrokovati anemiju (zbog koje se možete osjećati umorno) i žuticu (žuta boja kože i očiju).

Često: (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • gljivične infekcije, uključujući infekcije usne šupljine i rodnice
 • promjena u broju nekih vrsta krvnih stanica (koje se zovu “eozinofili” i “trombociti”) – vidi se u nalazima krvnih pretraga
 • glavobolja
 • omaglica
 • mučnina ili povraćanje
 • bol u trbuhu
 • proljev
 • povećana količina nekih enzima koje proizvodi jetra – vidi se u nalazima krvnih pretraga
 • izdignut kožni osip koji svrbi (“koprivnjača”)
 • svrbež
 • crvenilo, bol ili oticanje na mjestu gdje je Zavicefta primijenjena u venu
 • vrućica

Manje često: (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • povećan broj jedne vrste krvnih stanica (koje se zovu “limfociti”) – vidi se u nalazima krvnih pretraga
 • smanjen broj nekih vrsta krvnih stanica (koje se zovu “leukociti”) – vidi se u nalazima krvnih pretraga
 • trnci ili utrnulost
 • neugodan okus u ustima
 • povećana razina nekih tvari u krvi (koje se zovu “kreatinin” i “urea”). One pokazuju koliko dobro Vam rade bubrezi.

Vrlo rijetko: (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • oticanje jednog dijela bubrega koje uzrokuje smanjenje njegove normalne funkcije

Nepoznato: (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • značajno smanjen broj jedne vrste bijelih krvnih stanica koje se bore protiv infekcija – vidi se u nalazima krvnih pretraga
 • smanjen broj crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija) – vidi se u nalazima krvnih pretraga
 • teška alergijska reakcija (pogledajte Ozbiljne nuspojave u tekstu iznad)
 • žuta boja bjeloočnica ili kože
 • iznenadan nastup teškog osipa, mjehurića na koži ili ljuštenja kože, koji mogu biti praćeni visokom vrućicom ili bolovima u zglobovima (to mogu biti znakovi ozbiljnijih stanja, poput toksične epidermalne nekrolize, Stevens-Johnsonova sindroma, multiformnog eritema ili stanja koje se naziva reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima [DRESS])
 • oticanje ispod kože, osobito usana i područja oko očiju

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri ako primijetite bilo koju od gore navedenih nuspojava.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Zavicefta

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na spremniku. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zavicefta sadrži

 • Djelatne tvari su ceftazidim i avibaktam. Jedna bočica sadrži 2 g ceftazidima u obliku ceftazidim pentahidrata te 0,5 g avibaktama u obliku avibaktamnatrija.
 • Drugi sastojak je natrijev karbonat (bezvodni).

Kako Zavicefta izgleda i sadržaj pakiranja

Zavicefta je bijeli do žuti prašak za koncentrat za otopinu za infuziju u bočici. Dostupan je u pakiranjima koja sadrže 10 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Operations Support Group

Ringaskiddy, County Cork

Irska

Proizvođač

ACS Dobfar S.p.A.

Via Alessandro Fleming 2

Verona 37135

Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Zavicefta
Zavicefta 2

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: https://www.ema.europa.eu.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu