Maxalt oralni liofilizati – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Maxalt i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Maxalt
 3. Kako uzimati Maxalt
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Maxalt
 6. Dodatne informacije

1. Što je Maxalt i za što se koristi

MAXALT RPD oralni liofilizati pripadaju skupini lijekova poznatoj pod nazivom selektivni agonisti 5-HT1B/1D receptora.

MAXALT RPD oralni liofilizati koriste se za liječenje faze glavobolje kod napadaja migrene u odraslih.

Liječenje MAXALT RPD oralnim liofilizatima:

Smanjuje oteklinu krvnih žila koje okružuju mozak. Ova oteklina uzrokuje glavobolju u napadaju migrene.

2. Prije nego počnete uzimati Maxalt

Nemojte uzimati MAXALT RPD oralne liofilizate ako:

 • ste alergični (preosjetljivi) na rizatriptanbenzoat ili bilo koji drugi sastojak lijeka
 • imate umjereno visoki ili visoki krvni tlak ili blago povišenje krvnog tlaka koji nije pod kontrolom lijekovima
 • imate ili ste imali problema sa srcem uključujući srčani udar ili bolove u prsima (angina) ili ste imali neki znak bolesti srca
 • imate teške probleme s jetrom ili bubrezima
 • ste imali moždani udar (CVI, cerebrovaskularni incident) ili ste imali prolazni napadaj zbog nedostatka krvi u mozgu (TIA, tranzitorna ishemička ataka)
 • imate probleme sa začepljenjem arterija (imate bolest perifernih krvnih žila)
 • uzimate inhibitore monoaminooksidaze (MAO), kao što su: moklobemid, fenelzin, tranilcipromin, pargilin (lijekove za liječenje depresije), linezolid (antibiotik) ili ste uzimali MAO inhibitore unutar posljednja dva tjedna,
 • sada uzimate lijekove iz skupine ergotamina, kao što su ergotamin ili dihidroergotamin za liječenje migrene ili uzimate metisergid za sprječavanje napadaja migrene
 • uzimate neke druge lijekove iz iste skupine lijekova, kao što su sumatriptan, naratriptan ili zolmitriptan za liječenje migrene (vidjeti niže Uzimanje drugih lijekova)

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog i na Vas, prije uzimanja MAXALT RPD oralnih liofilizata razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Budite posebno oprezni s MAXALT RPD oralnim liofilizatima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako:

 • imate neki od rizičnih čimbenika za srčane bolesti, kao što su: visoki krvni tlak, šećerna bolest, ako pušite ili koristite nikotinske nadomjeske, imate srčanu bolest u obitelji, ako ste muškarac stariji od 40 godina ili žena u postmenopauzi
 • imate probleme s bubrezima ili jetrom
 • imate određene probleme sa pravilnim srčanim ritmom (blok vlakna koja vode impulse kroz srčani mišić)
 • ste imali ili imate alergije
 • imate glavobolje s omaglicama, teškoćama pri hodu, oslabljenom koordinacijom ili slabosti u nogama i rukama
 • koristite biljne pripravke koji sadrže Gospinu travu
 • ste imali alergijsku reakciju kao što je oticanje lica, usana, jezika i/ili grla što može uzrokovati otežano disanje i/ili gutanje (angioedem)
 • uzimate selektivne inhibitore ponovnog unosa serotonina (SSRI, od engl. selective serotonin reuptake inhibitors) kao što su sertalin, escitalopram oksalat i fluoksetin ili inhibitore ponovnog unosa serotonina i noradrenalina (SNRI, od engl. serotonin noradrenaline reuptake inhibitors) kao što su venlafaksin i duloksetin za depresiju
 • ste imali kratkotrajne simptome koji uključuju bolove i stezanja u prsima

Ako prečesto uzimate MAXALT RPD oralne liofilizate, može doći do pojave kronične glavobolje. U tom slučaju javite se svom liječniku jer ćete možda trebati prekinuti uzimanje MAXALT RPD oralnih liofilizata.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o vašim simptomima. Vaš liječnik će utvrditi bolujete li od migrene.

Uzimajte MAXALT RPD oralne liofilizate samo za liječenje napadaja migrene.

MAXALT RPD oralni liofilizati ne smiju se uzimati za liječenje glavobolje koja može biti uzrokovana drugim, težim stanjima.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili planirate uzeti bilo koje druge lijekove uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ovo uključuje i biljne pripravke i lijekove koje inače uzimate protiv migrene.

MAXALT RPD može utjecati na djelovanje drugih lijekova, a drugi lijekovi mogu utjecati na MAXALT RPD.

Uzimanje drugih lijekova

Nemojte uzimati MAXALT RPD oralne liofilizate:

 • ako već uzimate lijekove koji pripadaju istoj skupini 5HT1B/1D agonista (nazivaju se ponekad “triptani”), kao što su sumatriptan, naratriptan ili zolmitriptan.
 • ako uzimate inhibitore monoaminooksidaze (MAO) (lijekove protiv depresije), kao što su moklobemid, fenelzin, tranilcipromin, linezolid ili pargilin te ukoliko ste uzimali inhibitore MAO u posljednja dva tjedna.
 • ako uzimate lijekove tipa ergotamina kao što su ergotamin ili dihidroergotamin za liječenje migrene.
 • ako uzimate metisergid za sprječavanje napadaja migrene.

Istodobno uzimanje gore navedeni lijekova s MAXALT RPD oralnim liofilizatima može povećati rizik od nuspojava.

Potrebno je pričekati najmanje 6 sati nakon uzimanja MAXALT RPD oralnih liofilizata prije uzimanja lijekova tipa ergotamina kao što su ergotamin, dihidroergotamin ili metisergid.

Potrebno je pričekati najmanje 24 sata nakon uzimanja lijekova tipa ergotamina prije nego što uzmete MAXALT RPD.

Pitajte liječnika za upute kako ćete uzimati MAXALT RPD oralne liofilizate i o mogućim rizicima primjene

 • ako uzimate propranolol (vidjeti dio 3: Kako uzimati MAXALT RPD)
 • ako uzimate SSRI kao što su sertalin, escitalopram oksalat i fluoksetin odnosno SNRI kao što su venlafaksin ili duloksetin za depresiju.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke lijekove uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Uzimanje Maxalt oralnih liofilizata s hranom i pićem

MAXALT RPD oralni liofilizati će sporije djelovati ako se uzimaju nakon jela. Premda je bolje uzimati ih natašte, mogu se uzeti i nakon jela.

Trudnoće i dojenje

Nije poznato djeluju li MAXALT RPD oralni liofilizati štetno na plod ako se uzimaju u trudnoći.

Posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja MAXALT RPD oralnih liofilizata ako ste trudni ili planirate trudnoću odnosno ako dojite. Dojenje treba izbjegavati kroz 24 sata nakon uzimanja lijeka.

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kakvih lijekova.

Primjena u djece

Ne preporučuje se primjena MAXALT RPD oralnih liofilizata u djece mlađe od 18 godina.

Primjena u osoba starijih od 65 godina

Sigurnost i učinkovitost MAXALT RPD oralnih liofilizata u bolesnika starijih od 65 godina nije istražena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prilikom primjene MAXALT RPD oralnih liofilizata mogu se javiti pospanost ili omaglica. Ako to iskusite, nemojte voziti ili raditi na strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima

MAXALT RPD 5 mg oralni liofilizati

Za bolesnike s fenilketonurijom:

Sadrži izvor fenilalanina (sastavni dio aspartama). Može biti štetno za bolesnike s fenilketonurijom.

Jedan MAXALT RPD 5 mg oralni liofilizat sadrži 1,88 mg aspartama (koji sadrži fenilalanin).

MAXALT RPD 10 mg oralni liofilizati

Za bolesnike s fenilketonurijom:

Sadrži izvor fenilalanina (sastavni dio aspartama). Može biti štetno za bolesnike s fenilketonurijom. Jedan MAXALT RPD 10 mg oralni liofilizat sadrži 3,75 mg aspartama (koji sadrži fenilalanin).

3. Kako uzimati Maxalt

MAXALT RPD se koristi za liječenje napadaja migrene. Uzmite MAXALT čim prije nakon po četka napadaja migrene.

Nemojte ga koristiti za sprječavanje napadaja migrene.

Uvijek uzmite lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Uobičajena doza je 10 mg.

Osobe koje uzimaju propranolol ili imaju probleme s bubrezima ili jetrom trebaju uzimati dozu od 5 mg MAXALT RPD oralnih liofilizata.

Potrebno je pričekati najmanje 2 sata nakon uzimanja propranolola prije nego ćete uzeti MAXALT RPD. Tijekom 24 sata smijete uzeti najviše 2 doze lijeka.

Ako se napadaj migrene vrati unutar 24 sata

U nekih bolesnika simptomi migrene će se ponovno pojaviti unutar 24 sata.

U tom slu čaju možete uzeti dodatnu dozu MAXALT RPD oralnih liofilizata, ali pričekajte najmanje 2 sata između uzimanja pojedinih doza.

Ako migrena traje i nakon 2 sata od uzimanja lijeka

Ako napadaj migrene nije prošao 2 sata nakon prve doze MAXALT RPD oralnih liofilizata, nemojte uzimati dodatnu dozu za isti napadaj.

Ipak, još uvijek postoji mogućnost da će sljedeći napadaj proći nakon uzimanja MAXALT RPD oralnih liofilizata.

Ne uzimajte više od 2 doze MAXALT RPD oralnih liofilizata u bilo kojem razdoblju od 24 sata, (tj., ne uzimajte više od dva oralna liofilizata od 10 mg ili 5 mg u razdoblju od 24 sata).

Uvijek pričekajte najmanje 2 sata prije uzimanja sljedeće doze.

Ako Vam se stanje pogorša, potražite liječničku pomoć.

Kako uzeti Maxalt oralne liofilizate

MAXALT (rizatriptan benzoat) dostupan je u dozi od 5 ili 10 mg u obliku oralnih liofilizata koji se otapaju u ustima.

 • suhim rukama otvorite blister s MAXALT RPD oralnim liofilizatom.
 • oralni liofilizat treba staviti na jezik, tamo će se otopiti da ga se može progutati sa slinom.
 • oralni liofilizat može se koristiti u situacijama kada tekućina nije dostupna, ili kako biste izbjegli mučninu i povraćanje koji se mogu pojaviti prilikom uzimanja tableta s tekuć

Ako uzmete više Maxalt-a nego što ste trebali

Ako uzmete više MAXALT RPD oralnih liofilizata nego što ste trebali, odmah se javite svom liječniku. Sa sobom uzmite pakovanje lijeka.

Znakovi predoziranja mogu biti:

 • omaglica, omamljenost, povraćanje, nesvjestica i usporeni rad srca.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak uređen:

Saznajte više o migreni u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o glavobolji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: maxalt, maxalt tablete za migrenu, maxalt rpd, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Maxalt oralni liofilizati – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.