Humalog Mix – Uputa o lijeku

Skoči na:

 1. Kako i za što se koristi Humalog Mix suspenzija?
 2. Doziranje Humalog Mix suspenzije
 3. Nuspojave Humalog Mix suspenzije

1. Naziv gotovog lijeka

Humalog Mix25 100 IU/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

2. Kvalitativni i kvantitativni sastav 

2.1. Opći opis

Humalog Mix25 je bijela sterilna suspenzija.

2.2.  Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedan ml sadrži 100 IU (što odgovara 3,5 mg) inzulina lispro (dobivenog tehnologijom rekombinantne DNK na E. coli). Svaki spremnik sadrži 3 ml, što odgovara 300 IU inzulina lispro.

Humalog Mix25 se sastoji od 25% otopine inzulina lispro i 75% suspenzije inzulina lispro s protaminom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3. Farmaceutski oblik

Suspenzija za injekciju.

4. Klinički podaci 

4.1. Terapijske indikacije

Humalog Mix25 indiciran je za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin.

4.2. Doziranje i način primjene

Dozu mora odrediti liječnik sukladno potrebama bolesnika.

Humalog Mix25 se može primijeniti neposredno prije obroka. Kada je potrebno, Humalog Mix25 se može dati neposredno nakon obroka. Humalog Mix25 se smije davati samo supkutanom injekcijom. Humalog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Supkutanu injekciju treba dati u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili abdomen. Potrebno je mijenjati mjesta injekcije tako se isto mjesto ne koristi češće nego približno jednom mjesečno.

Kod supkutane primjene treba paziti da se prilikom injiciranja lijeka Humalog Mix25 ne uđe u krvnu žilu. Mjesto injekcije se ne smije masirati nakon injiciranja. Bolesnike treba naučiti pravilnim tehnikama injiciranja.

Nakon supkutane primjene djelovanje lijeka Humalog Mix25 počinje brzo i rano se postiže vršni učinak. To omogućuje primjenu lijeka Humalog Mix25 neposredno prije obroka. Trajanje djelovanja sastavnice suspenzije inzulina lispro s protaminom (BASAL) u lijeku Humalog Mix25 slično je trajanju djelovanja bazalnog inzulina (NPH).

Trajanje djelovanja svakog inzulina može se značajno razlikovati među pojedincima, odnosno u istoga pojedinca u različito vrijeme. Kao i kod svih inzulinskih pripravaka, trajanje djelovanja lijeka Humalog ovisi o dozi, mjestu primjene, dotoku krvi, temperaturi i tjelesnoj aktivnosti.

4.3. Kontraindikacije

Preosjetljivost na inzulin lispro ili neku od pomoćnih tvari.

Hipoglikemija.

4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Humalog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Prebacivanje bolesnika na drugu vrstu ili inzulin drugog proizvođača treba provesti pod strogim medicinskim nadzorom. Promjene u ja čini, nazivu inzulina (proizvođač), vrsti (obični, NPH, lente itd.), podrijetlu (životinjski, humani, analog humanog inzulina) i/ili načinu proizvodnje (rekombinantna DNK u odnosu na inzulin životinjskog podrijetla) mogu rezultirati potrebom za promjenom doze.

U stanja koja mogu promijeniti neke rane upozoravajuće simptome hipoglikemije ili ih učiniti manje izraženima ubrajaju se dugotrajna šećerna bolest, intenziviranje inzuliske terapije, dijabetička neuropatija ili primjena lijekova poput beta-blokatora.

Nekolicina bolesnika koji su imali hipoglikemijske reakcije nakon prijelaza s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin prijavili su da su im rani upozoravajući simptomi hipoglikemije bili manje izraženi ili različiti od onih koje su doživjeli s inzulinom koji su prethodno uzimali. Ako se ne liječe, hipoglikemijske ili hiperglikemijske reakcije mogu izazvati gubitak svijesti, komu i smrt.

Primjena premalih doza ili prekid primjene inzulina može, osobito u dijabetičara ovisnih o inzulinu, dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze – stanja koja mogu biti smrtonosna.

Potrebe za inzulinom mogu biti smanjene u slučaju oštećenja bubrega.

I bolesnici s oštećenjem jetre mogu imati manju potrebu za inzulinom zbog smanjenog kapaciteta za glukoneogenezu i smanjene razgradnje inzulina. Međutim, u bolesnika s kroničnim oštećenjem jetre pojačana otpornost na inzulin može dovesti do povećanih potreba za inzulinom.

Potrebe za inzulinom mogu se povećati tijekom bolesti ili emocionalnih tegoba.

Prilagodba doze može biti potrebna i ako bolesnik pojača tjelesnu aktivnost ili promijeni uobičajenu prehranu. Vježbanje neposredno nakon obroka može povećati rizik od hipoglikemije.

Primjenu inzulina lispro u djece mlađe od 12 godina treba razmotriti samo ako se očekuje dodatna korist u odnosu na primjenu običnog inzulina.

Kombinacija lijeka Humalog Mix25 s pioglitazonom:

Zabilježeni su slučajevi zatajivanja srca kod primjene pioglitazona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom pioglitazona i lijeka Humalog Mix25. U slučaju primjene ove kombinacije, u bolesnika valja pratiti znakove i simptome zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje pioglitazonom treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Bolesnikovu potrebu za inzulinom mogu povećati lijekovi koji djeluju hiperglikemijski, primjerice oralni kontraceptivi, kortikosteroidi, zamjenski hormoni štitnjače, danazol, agonisti beta-2 receptora (poput ritodrina, salbutamola ili terbutalina).

Bolesnikova potreba za inzulinom može se smanjiti kod istodobne primjene lijekova koji djeluju hipoglikemijski, kao što su oralni antidijabetici, salicilati (npr. acetilsalicilatna kiselina), sulfonamidni antibiotici, neki antidepresivi (inhibitori monoamino-oksidaze, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina), neki inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (kaptopril, enalapril), blokatori receptora angiotenzina II, beta-blokatori, oktreotid i alkohol.

Miješanje lijeka Humalog Mix25 s drugim inzulinima nije ispitivano.

Kod primjene drugih lijekova istodobno s lijekom Humalog Mix25 KwikPen bolesnik mora potražiti savjet liječnika (vidjeti dio 4.4).

4.6. Trudnoća i dojenje

Podaci o velikom broju izloženih trudnoća ne ukazuju na pojavu neželjenih učinaka inzulina lispro na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta.

Neophodno je održavati dobru kontrolu u bolesnica koje primaju inzulin tijekom trudnoće (zbog dijabetesa ovisnog o inzulinu ili gestacijskog dijabetesa). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja, a povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Bolesnicama sa šećernom bolešću treba savjetovati da obavijeste svog liječnika ako su trudne ili razmišljaju o trudnoći. U trudnica sa šećernom bolešću neophodna je pomna kontrola glukoze kao i općeg zdravstvenog stanja.

Dojiljama sa šećernom bolešću možda će biti potrebno prilagoditi dozu inzulina, prehranu ili oboje.

4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti posebno važne (primjerice, vožnja ili rukovanje strojevima).

Bolesnike treba upozoriti da poduzmu mjere kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravaju ći simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim hipoglikemijama. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8. Nuspojave

Najčešća nuspojava inzulinske terapije koju mogu iskusiti bolesnici sa šećernom bolešću je hipoglikemija. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, a u osobito teškim slučajevima i do smrti. Ne navodi se određena učestalost hipoglikemije s obzirom da je hipoglikemija posljedica kako doze inzulina, tako i drugih čimbenika, primjerice intenziteta bolesnikove prehrane i tjelovježbe.

Lokalna alergijska reakcija je česta nuspojava (1/100 i < 1/10). Na mjestu injekcije inzulina mogu se javiti crvenilo, oteklina i svrbež. Te se reakcije obično povlače nakon nekoliko dana ili tjedana. U nekim slučajevima one mogu biti uvjetovane drugim čimbenicima osim inzulina, kao što su iritansi u sredstvu za čišćenje kože ili loša tehnika injiciranja. Sistemska alergijska reakcija je rijetka (1/10 000 i < 1/1000) ali potencijalno ozbiljnija nuspojava, a predstavlja generaliziranu alergijsku reakciju na inzulin. Može uzrokovati osip po cijelom tijelu, nedostatak daha, piskanje pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzan puls ili znojenje. Teški slučajevi generalizirane alergijske reakcije mogu biti opasni po život.

Lipodistrofija na mjestu injekcije je manje česta nuspojava (1/1000 i < 1/100).

Pri inzulinskoj terapiji prijavljeni su slučajevi edema, osobito ako se prethodno loša metabolička kontrola poboljšala intenziviranjem inzulinske terapije.

4.9. Predoziranje

Ne postoji specifična definicija predoziranja inzulinom jer je koncentracija glukoze u serumu rezultat složenih interakcija između razine inzulina, dostupnosti glukoze i drugih metaboličkih procesa. Kao posljedica prekomjernog djelovanja inzulina u odnosu na unos hrane i potrošnju energije može nastupiti hipoglikemija.

Hipoglikemiju mogu pratiti bezvoljnost, konfuzija, palpitacije, glavobolja, znojenje i povraćanje.

Blage epizode hipoglikemije odgovorit će na peroralnu primjenu glukoze ili drugih proizvoda koji sadrže šećer ili saharin.

Umjereno teška hipoglikemija može se regulirati intramuskularnom ili supkutanom primjenom glukagona te peroralnom primjenom ugljikohidrata nakon što se bolesnik dovoljno oporavi. Bolesnicima koji ne odgovore na glukagon mora se intravenski primijeniti otopina glukoze.

Ako je bolesnik u komi, mora se intramuskularno ili supkutano primijeniti glukagon. Međutim, ako glukagon nije dostupan ili bolesnik ne odgovara na glukagon, mora se intravenski primijeniti otopina glukoze. Čim se bolesnik probudi iz nesvjestice, mora mu se dati obrok.

Možda će biti potrebno održavati unos ugljikohidrata i promatrati bolesnika jer se nakon prividnog kliničkog poboljšanja hipoglikemija može ponovno pojaviti.

5. Farmakološka svojstva 

5.1. Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina:

Humalog Mix25 je predmiješana suspenzija koja se sastoji od suspenzije inzulina lispro (analoga humanog inzulina brzog djelovanja) i suspenzije inzulina lispro s protaminom (analoga humanog inzulina srednjedugog djelovanja). ATK oznaka: A10A D04.

Primarno djelovanje inzulina lispro je regulacija metabolizma glukoze.

Osim toga, inzulini imaju brojne anaboličke i antikataboličke učinke na niz različitih tkiva. U mišićnom tkivu oni pospješuju sintezu glikogena, masnih kiselina, glicerola i proteina te pohranu aminokiselina, dok istodobno smanjuju glikogenolizu, glukonoegenezu, ketogenezu, lipolizu, katabolizam proteina i otpuštanje aminokiselina iz stanice.

Inzulin lispro počinje djelovati brzo (za približno 15 minuta), što omogućuje primjenu bliže obroku (0 do 15 minuta od obroka) u usporedbi s običnim inzulinom (30 do 45 minuta prije obroka). Nakon supkutane primjene lijeka Humalog Mix25 djelovanje inzulina lispro počinje brzo i rano se postiže vršni učinak.

Humalog BASAL ima profil djelovanja vrlo sličan profilu bazalnog inzulina (NPH) u razdoblju od približno 15 sati.

Klinička ispitivanja u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 pokazala su smanjenje pojave postprandijalne hiperglikemije kod primjene lijeka Humalog Mix25 u usporedbi s mješavinom humanog inzulina u omjeru 30/70. U jednom je kliničkom ispitivanju zabilježeme malen porast (0,38 mMol/l) razine glukoze u krvi tijekom noći (u 3 sata ujutro).

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije ne utječe na glukodinamički odgovor na inzulin. Glukodinamičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina, određene “clamp” tehnikom, održane su u različitim stupnjevima bubrežne funkcije.

Potencija inzulina lispro jednaka je humanom inzulinu na molarnoj osnovi, ali je njegov učinak brži i traje kraće.

U dva 8-mjesečna, otvorena, ukrižena ispitivanja bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2 koji prethodno nisu primali inzulinsku terapiju ili su već primali jednu ili dvije injekcije inzulina su tijekom četiri mjeseca nasumičnim redoslijedom dobivali Humalog Mix25 (dvaput na dan s metforminom) i inzulin glargin (jedanput na dan s metforminom). Detaljni podaci navedeni su u sljedećoj tablici.

Prosječna ukupna dnevna doza inzulina na kraju ispitivanja:

 • Bolesnici koji prethodno nisu primali inzulin (n = 78) 0,63 IU/kg
 • Bolesnici koji su prethodno primali inzulin (n = 97) 0,42 IU/kg

Sniženje razine hemoglobina A1c

 • Bolesnici koji prethodno nisu primali inzulin (n = 78) 1,30%  (prosječna početna vrijednost = 8,7%)
 • Bolesnici koji su prethodno primali inzulin (n = 97)  1,00% (prosječna početna vrijednost = 8,5%)

Sniženje prosječne kombinirane jutarnje/večernje vrijednosti glukoze u krvi 2 sata poslije obroka 

 • Bolesnici koji prethodno nisu primali inzulin (n = 78) 3,46 mM 
 • Bolesnici koji su prethodno primali inzulin (n = 97)  2,48 mM

Sniženje prosječne vrijednosti glukoze u krvi natašte

 • Bolesnici koji prethodno nisu primali inzulin (n = 78) 0,55 mM
 • Bolesnici koji su prethodno primali inzulin (n = 97) 0,65 mM

Incidencija hipoglikemije na kraju ispitivanja

 • Bolesnici koji prethodno nisu primali inzulin (n = 78) 25%
 • Bolesnici koji su prethodno primali inzulin (n = 97)  25%

Povećanje tjelesne težine

 • Bolesnici koji prethodno nisu primali inzulin 2,33 kg
 • Bolesnici koji su prethodno primali inzulin 0,96 kg

5.2. Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva inzulina lispro ukazuju na spoj koji se brzo apsorbira te postiže vršne koncentracije u krvi 30 do 70 minuta nakon supkutane primjene. Farmakokinetička svojstva suspenzije inzulina lispro s protaminom sukladna su svojstvima inzulina srednjedugog djelovanja poput NPH. Farmakokinetika lijeka Humalog Mix25 odražava pojedinačna farmakokinetička svojstva obiju komponenata lijeka. Za ocjenu kliničkog značaja takve kinetike primjerenije je razmotriti krivulje utilizacije glukoze (kako je navedeno u dijelu 5.1).

U bolesnika s oštećenjem bubrega inzulin lispro se apsorbira brže nego topljivi humani inzulin. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i različitim stupnjevima bubrežne funkcije farmakokinetičke razlike između inzulina lispro i topljivog humanog inzulina općenito su održane i ne ovise o bubrežnoj funkciji. U bolesnika s oštećenjem jetre inzulin lispro se apsorbira i eliminira brže nego topljivi humani inzulin.

5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska receptorska mjesta i utjecaj na stanični rast, inzulin lispro ponašao se vrlo slično humanom inzulinu. Istraživanja su također pokazala da je disocijacija vezanja na inzulinske receptore inzulina lispro jednaka kao i kod humanog inzulina. U jednomjesečnim i 12-mjesečnim ispitivanjima akutne toksičnosti nije zabilježena značajna toksičnost.

U istraživanjima na životinjama inzulin lispro nije uzrokovao poremećaj plodnosti i nije bio embriotoksičan ni teratogen.

6. Farmaceutski podaci 

6.1. Popis pomoćnih tvari

 • protaminsulfat
 • metakrezol [1,76 mg/ml] fenol [0,80 mg/ml] glicerol
 • natrijev hidrogenfosfat heptahidrat cinkov oksid
 • voda za injekcije

Kloridna kiselina i natrijev hidroksid mogu se koristiti za podešavanje pH na 7,0 – 7,8.

6.2. Inkompatibilnosti

Miješanje lijeka Humalog Mix25 s drugim inzulinima nije ispitivano. Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3. Rok valjanosti

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

3 godine.

Nakon prve uporabe

28 dana.

6.4.Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Neupotrijebljene napunjene brizgalice

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Napunjena brizgalica ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

6.5. Vrsta i sadržaj unutarnjeg pakovanja (spremnika)

Suspenzija se nalazi u staklenom ulošku (kremeno staklo tipa I) zatvorenom halobutilnim disk zaštitnim zatvaračem i potisnom glavom te osiguranom aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Za obradu klipa uloška i/ili staklenog uloška mogu se koristiti dimetikon ili silikonska emulzija. Ulošci od 3 ml zatvoreni su u brizgalici za jednokratnu primjenu, koja se naziva KwikPen. Pakovanje ne sadrži igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

5 x 3 ml Humalog Mix25 100 IU/ml KwikPen napunjenih brizgalica

6.6. Upute za uporabu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

6.7. Upute za uporabu i rukovanje

Napunjenu brizgalicu KwikPen treba neposredno prije primjene rotirati među dlanovima deset puta i deset puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze.

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim.

6.8. Rukovanje napunjenom brizgalicom

Prije uporabe brizgalice KwikPen morate pažljivo pročitati Priručnik za uporabu koji je uključen u Uputu o lijeku. KwikPen morate koristiti sukladno preporukama u Priručniku za uporabu.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Saznajte više o dijabetesu u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Humalog Mix – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.