Zalmoxis (5-20 x 106 stanica/ml) disperzija – Upute o lijeku

Alogene T-stanice genetski modificirane retrovirusnim vektorom koji kodira skraćeni oblik ljudskog receptora za faktor rasta živaca niskog afiniteta (ΔLNGFR) i timidin kinazu virusa herpes simplex tip 1 (HSV-TK Mut2)

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili liječniku s iskustvom u liječenju raka krvi.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili liječnika s iskustvom u liječenju raka krvi. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Zalmoxis i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego Vam se da Zalmoxis
 3. Kako se daje Zalmoxis
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Zalmoxis
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Zalmoxis i za što se koristi

Zalmoxis se sastoji od bijelih krvnih stanica zvanih T-stanice, koje se dobivaju od donora. Te stanice će biti genetski modificirane uvođenjem gena „samoubojice“ (HSV-TK Mut2) u njihov genetski kod koji se kasnije može aktivirati u slučaju reakcije presatka protiv primatelja. To će osigurati da stanice budu eliminirane prije nego uzrokuju štetu stanicama bolesnika.

Zalmoxis je namijenjen odraslima s određenim vrstama raka krvi poznatima kao hematološke zloćudne bolesti visokog rizika. Primjenjuje se nakon haploidentične transplantacije koštane srži (transplantacija hematopoetskih stanica). „Haploidentične“ znači da su stanice dobivene od donora čije se tkivo djelomično podudara s tkivom bolesnika. Zalmoxis se primjenjuje u svrhu sprečavanja komplikacija transplantacija s nepotpunim podudaranjem, poznatim kao „reakcija presatka protiv primatelja“, gdje stanice donora napadaju stanice bolesnika.

2. Što morate znati prije nego Vam se da Zalmoxis

Nemojte primjenjivati Zalmoxis:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako je prije infuzije vrijednost limfocita CD3+ u vašim pretragama jednaka ili veća od 100 po μl.
 • ako bolujete od reakcije presatka protiv primatelja, koja zahtijeva primjenu lijekova za supresiju imunološkog sustava.

Upozorenja i mjere opreza

Zalmoxis je isključivo lijek za određenog bolesnika i ne smije se ni pod kojim uvjetima primjenjivati u drugih bolesnika.

Vaš liječnik će pozorno nadzirati terapiju. Prije primjene Zalmoxisa važno je liječnika obavijestiti o sljedećem:

 • bolujete li od infekcija koje zahtijevaju primjenu ganciklovira (GCV) ili valganciklovira (VCV) (antivirotika) za vrijeme infuzije. U tom slučaju liječenje Zalmoxisom potrebno je odgoditi 24 sata nakon kraja antivirusne terapije.
 • bolujete li od reakcije presatka protiv primatelja, koja zahtijeva primjenu lijekova za supresiju imunološkog sustava.
 • ako uzimate lijekove za supresiju imunološkog sustava ili primjenjujete G-CSF (koji stimulira koštanu srž na proizvodnju krvnih stanica) nakon obavljene transplantacije matičnih stanica. U tom slučaju Zalmoxis je moguće primijeniti nakon odgovarajućeg vremena ispiranja (vrijeme potrebno za uklanjanje lijeka iz organizma).
 • ako ste prethodno već iskusili neku nuspojavu nakon primjene Zalmoxisa te se ista nije povukla unutar 30 dana od njenog javljanja.

Kada se Zalmoxis ne može primijeniti

U nekim slučajevima možda nećete moći primiti infuziju Zalmoxisa prema dogovorenom rasporedu. Do toga može doći zbog problema u proizvodnji.
U takvim slučajevima Vaš će liječnik o tome biti informiran i može smatrati da je ipak bolje primijeniti liječenje ili odabrati zamjensko liječenje za Vas.

Djeca i adolescenti

Trenutno nema dostupnih podataka za ovu skupinu bolesnika. Primjena Zalmoxisa se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađima od 18 godina.

Drugi lijekovi i Zalmoxis

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Molimo Vas da obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Sigurna primjena Zalmoxisa za vrijeme trudnoće i dojenja nije dokazana.

Zalmoxis se ne smije primjenjivati u trudnica i žena koje doje.
Žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom i do 6 mjeseci nakon liječenja Zalmoxisom.
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Zalmoxis ne bi trebao imati nikakav utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.
Ipak, trebali biste obratiti pažnju na svoje cjelokupno stanje ukoliko biste željeli obavljati radnje koje zahtijevaju prosuđivanje te korištenje motoričkih ili kognitivnih vještina.

Zalmoxis sadrži natrij

Zalmoxis, 5-20 x 106 stanica/ml stanična disperzija za infuziju sadrži 13,3 mmol (305,63 mg) natrija po dozi. To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

3. Kako se daje Zalmoxis

Zalmoxis se može propisati i primijeniti samo u bolnici od strane liječnika ili medicinske sestre koja je prošla obuku za primjenu ovog lijeka. Praktične informacije o rukovanju i primjeni Zalmoxisa za liječnika ili medicinsku sestru pronaći ćete na kraju ove upute o lijeku.

Zalmoxis je proizveden isključivo za Vas te njegova primjena nije moguća u drugih bolesnika.  Količina stanica koju je potrebno primijeniti ovisi o Vašoj tjelesnoj težini. Doza odgovara 1 ± 0,2 x 107 stanica/kg.

Zalmoxis se daje intravenski (u venu) u obliku infuzije (kapanjem) tijekom približno 20-60 minuta između 21.-49. dana od transplantacije. Dodatne infuzije daju se jednom mjesečno, najviše 4 mjeseca.

Odluku o daljnjem nastavku s liječenjem donosi Vaš liječnik ovisno o Vašem imunološkom sustavu.

Ako primite više lijeka Zalmoxis nego što ste trebali

S obzirom da ovaj lijek propisuje liječnik, svaka doza pripremljena je isključivo za Vas i svaki pripravak čini jednu dozu. Nije vjerojatno da ćete primiti previše lijeka.

Ako ste zaboravili primijeniti Zalmoxis 

Ovaj lijek propisuje liječnik te se daje u bolnici pod strogim nadzorom prema unaprijed utvrđenom rasporedu, tako da ne biste zaboravili sljedeću dozu.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Neke od ovih nuspojava mogu biti ozbiljne i mogu dovesti do hospitalizacije.

Ako imate pitanja o simptomima ili nuspojavama ili ako Vas bilo koji simptomi zabrinjavaju odmah razgovarajte s liječnikom.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Akutna reakcija presatka protiv primatelja (komplikacija koja se može javiti nakon transplantacije matičnih stanica ili koštane srži pri kojoj netom transplantirane donorske stanice napadaju tijelo bolesnika).

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • Post-transplantacijski limfoproliferativni poremećaj (povećanje broja bijelih krvnih stanica u krvi nakon transplantacije)
 • Kronična reakcija presatka protiv primatelja (komplikacija koja se može javiti nakon transplantacije matičnih stanica ili koštane srži pri kojoj netom transplantirane donorske stanice napadaju tijelo bolesnika)
 • Intestinalno krvarenje (krvarenje u crijevima)
 • Zatajenje jetre (oštećenje funkcije jetre)
 • Febrilna neutropenija (vrućica povezana sa smanjenjem broja bijelih krvnih stanica)
 • Smanjen hemoglobin (smanjen broj crvenih krvnih stanica)
 • Smanjen broj trombocita (smanjenje broja trombocita u krvi)
 •  Bronhitis (infekcija pluća)
 • Vrućica

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Zalmoxis

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na spremniku. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Čuvati u pari tekućeg dušika.

Infuzijska otopina mora se primijeniti odmah nakon odmrzavanja. Maksimalno vrijeme proteklo od odmrzavanja do infuzije je 2 sata pri sobnoj temperaturi (15 °C–30 °C).
Pakiranje se pregledava radi eventualnih nepravilnosti na vanjskoj kutiji, a naljepnica radi provjere podudarnosti podataka između bolesnika i donora.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti kao biološki opasan materijal koji sadrži genetski modificirane organizme te u skladu s lokalnim propisima.
Osoblje bolnice odgovorno je za pravilno čuvanje lijeka prije i tijekom korištenja, kao i za pravilno zbrinjavanje.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zalmoxis sadrži

Djelatna se tvar sastoji od alogenih T-stanica genetski modificiranih retrovirusnim vektorom koji kodira skraćeni oblik ljudskog receptora za faktor rasta živaca niskog afiniteta (ΔLNGFR) i timidin kinazu virusa herpes simplex tip 1 (HSV-TK Mut2).

Svaka vrećica sadrži volumen od 10-100 ml smrznute disperzije u koncentraciji 5-20 x 106 stanica/ml.

Drugi sastojci su natrijev klorid, ljudski serumski albumin i dimetilsulfoksid (vidjeti dio 2).

Kako Zalmoxis izgleda i sadržaj pakiranja

Zalmoxis je stanična disperzija za infuziju koja izgleda kao neprozirna, bjelkasta, smrznuta disperzija stanica.
Zalmoxis se isporučuje kao jedna doza za liječenje pojedinog bolesnika u krio-vrećicama od etilenvinilacetata od 50-500 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

MolMed SpA
Via Olgettina 58
20132 Milano, Italija

Ovaj lijek se više ne proizvodi!
Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu