Upute o lijeku – Medicinski kisik Linde, medicinski plin, stlačen

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Medicinski kisik Linde, medicinski plin, stlačen

{kisik}

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Medicinski kisik Linde i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Medicinski kisik Linde
 3. Kako primjenjivati lijek Medicinski kisik Linde
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Medicinski kisik Linde
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Medicinski kisik Linde i za što se koristi

Medicinski kisik Linde ili medicinski kisik (proizvoĎača Linde Healthcare), medicinski plin za primjenu udisanjem.

Medicinski kisik Linde je medicinski plin koji dolazi u plinskim bocama pod tlakom. Boca sadrţi samo čisti medicinski kisik.

Kisik je neophodan za ţivot. Ovaj lijek povisuje razinu kisika u udahnutom zraku te tako u plućima povećava unos kisika u krv. Kada je u plućima povećan unos kisika u krv, povećava se tzv. ‘zasićenost’ krvi. Zbog toga u sva tkiva u tijelu dolazi veća količina kisika.

Ovaj se lijek može primjenjivati pod normalnim tlakom ili u tlačnim komorama (tzv. hiperbarično liječenje).

Lijek se pod normalnim tlakom koristi:

 • za liječenje akutne ili kronične hipoksije (niskih razina kisika u krvi)
 • kao dio plinova koji se koriste tijekom opće anestezije (narkoze) i intenzivnog liječenja
 • kao potisni plin za atomizator tijekom udisanja inhalacijskih lijekova
 • kao prva pomoć primjenom 100%-tnog kisika kod ronilačkih nesreća
 • za liječenje akutnih napadaja cluster glavobolje

Liječenje kisikom pod normalnim tlakom moţe se primijeniti u svim dobnim skupinama, osim za liječenje cluster glavobolje, za koju se primjenjuje samo u odraslih. Za mjere opreza u različitim skupinama bolesnika pogledajte dio 2. ‘Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek

Medicinski kisik Linde’

Ovaj se lijek pod visokim tlakom koristi u tlačnim komorama (barokomorama) za:

 •  povećavanje sadrţaja kisika u krvi i tkivima radi smanjenja rizika od oštećenja uzrokovanog dekompresijskom bolešću (kesonska bolest) te mjehurićima plina ili zraka u krvnim žilama
 • liječenje teškog trovanja ugljikovim monoksidom, teških tkivnih infekcija (klostridijska mionekroza, gangrena) i tkiva oštećenih radioterapijom (osteoradionekroza)

Liječenje kisikom u tlačnim komorama moţe se primjenjivati u svim dobnim skupinama. Za mjere opreza u različitim skupinama bolesnika pogledajte dio 2. ‘Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Medicinski kisik Linde’

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Medicinski kisik Linde

Ovaj Vam lijek moţe propisati samo liječnik. Pobrinite se da Vaš liječnik bude upoznat sa svim medicinskim stanjima koja moţda imate.

Nemojte primjenjivati lijek Medicinski kisik Linde

Ne postoji nijedan apsolutan uvjet ili faktor koji bi bio razlog za nekorištenje nn terapije pod normalnim tlakom. Liječenje ovim lijekom u tlačnoj komori ne smije se primijeniti ako imate neliječeno oštećenje plućne opne (pleure), tzv. pneumotoraks, ili ako su Vam tijekom kirurškog zahvata ili traume slučajno u tijelu ostali zarobljeni mjehurići plina koje ne moţete izbaciti.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite ovaj lijek.

Obavijestite svog liječnika ako bolujete od kronične plućne bolesti, npr. astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), ili ako ste uzeli bilo koji od lijekova navedenih u dijelu ‘Drugi lijekovi i Medicinski kisik Linde’, koji se nalazi u nastavku ovog teksta.

Pažljivo pročitajte informacije za bolesnika i upute za uporabu prije nego primijenite ovaj lijek.

Opće je pravilo da se visoke koncentracije kisika koriste samo tijekom najkraćeg razdoblja koje je potrebno da bi se postigao ţeljeni učinak. Koncentraciju kisika koju udišete treba sniziti što je prije moguće. Za ocjenu učinka liječenja kisikom moţe se odreĎivati razina kisika u arterijskoj krvi (tlak kisika u arterijama) te količina kisika koja se prenosi krvlju (zasićenost hemoglobina kisikom). Razina kisika u arterijskoj krvi određuje se na temelju uzorka krvi, a zasićenost kisikom postupkom koji se zove pulsna oksimetrija.

Duga razdoblja liječenja visokim koncentracijama kisika mogu dovesti do nastanka takozvanih slobodnih radikala kisika, koji mogu uzrokovati upalu. Ako doĎe do upale, obično će najprije zahvatiti pluća. Korist liječenja mora se odvagnuti u odnosu na mogući rizik kod svakog bolesnika pojedinačno.

Rizici povezani s liječenjem mogu se minimizirati ako se slijede ove preporuke:

 • 100%-tni kisik ne smije se primjenjivati dulje od 6 sati.
 • Kisik u koncentracijama od 60 do 70% ne smije se primjenjivati dulje od 24 sata.
 • Kisik u koncentraciji većoj od 40% moţe uzrokovati oštećenje nakon dva dana.

Kod uporabe kisika povećan je rizik od požara. Taj je rizik povećan kod kirurških zahvata kod kojih se krvne žile zatvaraju elektrodama zagrijanima električnom energijom (tzv. dijatermija) te kod defibrilacijske/elektrokonvulzivne terapije koja se koristi za liječenje npr. poremećaja srčanog ritma.

Dušik čini glavni dio okolišnog zraka. Ako je koncentracija kisika koji udišete visoka, koncentracija dušika u tkivima i plućnim mjehurićima (alveolama) se smanjuje. To može dovesti do urušavanja (kolapsa) alveola, tzv. atelektaze. Ako u plućima postoje područja s urušenim alveolama, na tim područjima neće doći do razmjene plinova. Zbog toga moţe doći do pada razine kisika u arterijskoj krvi.

U bolesnika sa smanjenom osjetljivošću na ugljikov dioksid, koja se može vidjeti u nekih bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB), prekomjerna primjena kisika može uzrokovati depresiju disanja i posljedično povećanje razine ugljikova dioksida u arterijskoj krvi, pri čemu moţe postojati rizik od narkoze uzrokovane ugljikovim dioksidom. U ekstremnim slučajevima to može dovesti do povećanja količine ugljikova dioksida u krvi, što može izazvati npr. smetenost i nevoljno drhtanje te narkozu uslijed djelovanja ugljikova dioksida.

Liječenje kisikom pod visokim tlakom

Prije primjene ovog lijeka recite svom liječniku ako imate oštećenu plućnu opnu (pleuru), tzv. pneumotoraks, ili ako ste u prošlosti imali pneumotoraks. Recite svom liječniku i ako imate mjehuriće plina zarobljene u drugim dijelovima tijela (koji su tamo dospjeli slučajno, npr. pri ozljedi mozga). Vaţno je da Vaš liječnik razmotri rizike od pogoršanja ili razvoja novog pneumotoraksa prije nego što započne bilo kakvo liječenje.

Prije nego što primijeni ovaj lijek za liječenje teškog trovanja ugljikovim monoksidom, Vaš liječnik mora ocijeniti koristi liječenja i odvagnuti ih u odnosu na moguće rizike povezane s njime. Povećavanje (kompresija) i smanjivanje tlaka (dekompresija) tijekom liječenja mora se provoditi polako kako bi se izbjegao rizik od oštećenja uzrokovanog tlakom, koje se naziva barotraumom.

NE SMIJETE PUŠITI niti koristiti otvoren plamen u blizini ovog lijeka.

Ovaj će lijek uzrokovati da plamen gori puno intenzivnije.

 • Kod korištenja ovog lijeka postoji rizik od spontanog zapaljenja. U slučaju poţara, isključite opremu.
 • Ovaj je lijek namijenjen isključivo za medicinsku uporabu.
 • Bocu poveţite isključivo s priključkom namijenjenim za lijek Medicinski kisik Linde.
 • Ovaj se lijek smije koristiti isključivo u prostorijama s dobrom ventilacijom.
 • Isključite opremu kada nije u uporabi.
 • Nikada nemojte koristiti mast, ulje ili slične tvari, poput kreme za ruke, za podmazivanje zaglavljenih navoja. Postoji rizik od samozapaljenja pri kontaktu s lijekom Medicinski kisik Linde pod visokim tlakom.
 • Nemojte koristiti tostere, sušila za kosu ni sličnu električnu opremu tijekom liječenja ovim lijekom. Postoji rizik od samozapaljenja pri kontaktu s lijekom Medicinski kisik Linde pod visokim tlakom.
 • Nikada nemojte poloţiti masku ili nosnu kanilu izravno na tkanine dok se provodi liječenje jer tkanine zasićene kisikom mogu biti vrlo zapaljive i predstavljaju rizik od poţara. Ako se to dogodi, treba temeljito protresti i prozračiti te tkanine.
 • Tlačni regulator mora se otvoriti polako i paţljivo kako bi se izbjeglo zapaljenje.

Pogledajte i upute za čuvanje i rukovanje bocama (dio 5. ‘Kako čuvati lijek Medicinski kisik Linde’).

Djeca i adolescenti

Liječenje kisikom pod normalnim tlakom

Potreban je poseban oprez pri liječenju novoroĎenčadi jer ona nema istu sposobnost zbrinjavanja tzv. slobodnih kisikovih radikala kao odrasli, zbog čega moţe doći do oštećenja, primjerice pluća. Stoga se preporuke za liječenje navedene u dijelu 2. ‘Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek

Medicinski kisik Linde’ ne odnose na novoroĎenčad. Potrebno je koristiti apsolutno najmanju koncentraciju kojom se postiţe ţeljeni terapijski učinak kako bi se rizici povezani s liječenjem sveli na najmanju moguću mjeru. Neke nuspojave javljaju se samo u novoroĎenčadi, kao što su neke posebne vrste oštećenja oka, meĎu koje se ubraja i takozvana retrolentalna fibroplazija, te oštećenje pluća (bronhopulmonalna displazija). Iako se kisik moţe primjenjivati pri oţivljavanju novoroĎenčadi, smjernice preporučuju da se prvo koristi zrak. Još jedna moguća nuspojava je takozvana apsorpcijska atelektaza. Do atelektaze dolazi kada se prostori ispunjeni zrakom u plućima uruše (kolabiraju).

Liječenje kisikom pod visokim tlakom

Nema dovoljno iskustva s liječenjem novoroĎenčadi (terminske, roĎene blizu termina i nedonoščadi), djece i adolescenata kisikom u tlačnoj komori. Stoga liječenje u tlačnoj komori treba provoditi uz oprez u djece. Prije nego što započne liječenje, Vaš liječnik mora ocijeniti koristi liječenja za Vaše dijete i odvagnuti ih u odnosu na moguće rizike povezane s njime.

Drugi lijekovi i Medicinski kisik Linde

Liječenje kisikom pod normalnim tlakom

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recept

Ako uzimate ili Vam je propisan bleomicin, cisplatin i doksorubicin (lijekovi za liječenje raka), amiodaron (lijek za liječenje srčane bolesti), furadantin (nitrofurantoin) ili slični antibiotici (lijekovi za liječenje infekcija), disulfiram (lijek za liječenje alkoholizma) i kemikalije poput parakvata, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije primjene ovog lijeka jer postoji mogućnost da liječenje poveća rizik od oštećenja pluća.

Liječenje kisikom pod visokim tlakom

Pogledajte prethodni odlomak o liječenju kisikom pod normalnim tlakom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Liječenje kisikom pod normalnim tlakom

Žene reproduktivne dobi mogu koristiti ovaj lijek. Ovaj se lijek moţe koristiti tijekom trudnoće i razdoblja dojenja. Liječenje kisikom nema poznatog negativnog učinka na plodnost.

Liječenje kisikom pod visokim tlakom

Ako Vam je propisano liječenje u tlačnoj komori, recite svom liječniku ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, jer postoji rizik da kod djeteta doĎe do oštećenja uzrokovanog takozvanim oksidacijskim stresom. Iako liječenje kisikom u tlačnoj komori nema poznatih štetnih učinaka na dojenje, ipak ga treba izbjegavati tijekom liječenja jer postoji rizik od izlaganja novoroĎenčeta tlaku i kompresiji u tlačnoj komori.

Majka može na siguran način podojiti dijete prije ili nakon liječenja u tlačnoj komori. Nisu se ispitivali učinci liječenja kisikom u tlačnoj komori na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon liječenja ovim lijekom moţete upravljati vozilom, pod uvjetom da Vaš liječnik procijeni da ste u dobrom stanju i sposobni upravljati vozilom.

3. Kako primjenjivati lijek Medicinski kisik Linde

Liječenje kisikom pod normalnim tlakom

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni. Nemojte mijenjati dozu ako o tome prethodno niste razgovarali sa svojim liječnikom.

Ako primjenjujete ovaj lijek kod kuće, proći ćete cjelovitu obuku o tome kako koristiti bocu i opremu kada prvi puta dobijete lijek.

Preporučena doza određuje se za Vas osobno na temelju Vašeg medicinskog stanja. U nastavku se navode neke općenite preporuke.

Uobičajena doza za liječenje ili sprječavanje akutnog nedostatka kisika u odraslih je 2 – 6 litara u minuti kada se koristi nosna kanila te 5 – 10 litara u minuti kada se koristi maska za lice. Ako Vam je koncentracija kisika u arterijskoj krvi manja od 85%, može se koristiti i tzv. maska sa spremnikom, uz brzinu protoka od 10 do 15 litara u minuti. Ako imate kroničnu plućnu bolest koja može dovesti do anestezije/nesvjestice uzrokovane ugljikovim dioksidom, u načelu se ne biste smjeli liječiti uz pomoć maske sa spremnikom.

Možda ćete liječenje primati tijekom duljeg razdoblja (više sati, mjeseci, dana ili čak godina) ako, primjerice, imate kroničnu plućnu bolest kao što su kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) ili astma. Cilj liječenja obično je postići koncentraciju kisika u arterijskoj krvi između 88 i 92%. Da bi se utvrdilo treba li Vam dugotrajno liječenje, koristi se vrijednost plinova u arterijskoj krvi. Postoji rizik od depresije disanja ako imate kroničnu plućnu bolest i ako je koncentracija kisika u arterijskoj krvi viša od Vaše uobičajene koncentracije. Potrebno je pratiti koncentraciju kisika u krvi kako bi se osiguralo da ne doĎe do depresije disanja. Liječenje se moţe primijeniti uz pomoć posebno oblikovanih maski, kao što su Venturi maske. Koncentracije kisika prilagoĎavaju se ovisno o protoku plinova i ventilu koji se koristi na maski. Obično se koriste koncentracije izmeĎu 24 i 35%.

Kod intenzivnog liječenja, terapija se obično primjenjuje takozvanom asistiranom ili kontroliranom ventilacijom. Obično se koristi pozitivan tlak na kraju izdisaja (engl. positive-end expiratory pressure, PEEP).

Tijekom anestezije, koncentracija udahnutog kisika obično iznosi pribliţno 30%, ali po potrebi moţe biti i veća.

Kod liječenja raspršivanjem (atomizatorom), protok kisika i/ili mješavine kisika i zraka obično je stalan i iznosi 6 – 8 litara u minuti.

Za liječenje cluster glavobolje, kisik treba primjenjivati tijekom pribliţno 15 minuta korištenjem maske za lice, uz stalan protok 100%-tnog kisika brzinom od 6 do 12 litara u minuti. Treba koristiti sustav koji onemogućuje ponovno udisanje izdahnutog zraka.

Duljinu liječenja i učestalost primjene utvrdit će Vaš liječnik. Ovaj se lijek primjenjuje udisanjem. Kisik se mora primijeniti posebnom opremom. Postoje brojne različite vrste opreme. Vrsta opreme ovisi (izmeĎu ostaloga) o tome dišete li samostalno (spontano) ili uz pomoć respiratora/ventilatora te o potrebnim koncentracijama. Ovaj se lijek obično udiše kroz nosnu kanilu ili masku.

Kisik se moţe primjenjivati i kroz takozvani oksigenator izravno u krv. Taj način primjene kisika provodi se, primjerice, tijekom kirurških zahvata na srcu kod kojih se koristi ureĎaj srce-pluća (kardiopulmonalna premosnica) ili ako se liječenjem kisikom ne mogu povisiti vrlo niske razine kisika. U tim (iznimno rijetkim) slučajevima moţe se koristiti izvantjelesna membranska oksigenacija (engl. extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) ili izvantjelesna plućna potpora (engl. extracorporeal lung assist, ECLA).

Liječenje kisikom pod visokim tlakom

Kada se ovaj lijek primjenjuje u tlačnoj komori, liječenje se uvijek provodi u prisutnosti zdravstvenih radnika upoznatih s ovim oblikom lijekova. Atmosferski tlak na razini mora definira se kao

1 atmosfera. U tlačnoj komori atmosferski tlak se povećava. Primjena ovog lijeka mora se nadzirati tijekom čitavog razdoblja liječenja kako bi se osiguralo da se provodi na siguran način. Nakon završetka primjene, bit ćete pod nadzorom zdravstvenih radnika dok se ne oporavite. Duljinu liječenja i učestalost primjene lijeka utvrdit će Vaš liječnik. U nastavku se daju neke opće preporuke.

Preporučena doza i uobičajeno trajanje liječenja:

 • za smanjenje rizika od oštećenja uzrokovanog dekompresijskom bolešću te mjehurićima plina ili zraka u krvnim ţilama preporučuje se tlak od 2,5 do 3 atmosfere tijekom 2 – 4 sata. Liječenje se moţe ponavljati.
 • za liječenje teškog trovanja ugljikovim monoksidom preporučuje se tlak od 2,5 do 3 atmosfere. Liječenje se obično primjenjuje tijekom 45 minuta.
 • za liječenje oštećenja tkiva uzrokovanog radioterapijom (osteoradionekroza) preporučuje se tlak od 2,4 atmosfere tijekom pribliţno 90 minuta.
 • za liječenje teških infekcija tkiva (klostridijska mionekroza, gangrena) preporučuje se tlak od 3 atmosfere tijekom pribliţno 90 minuta. Liječenje se moţe ponavljati.

Primjena u djece i adolescenata

Liječenje kisikom pod normalnim tlakom

Kisikom se mogu liječiti djeca bilo koje dobi. U novoroĎenčadi treba u svakom trenutku koristiti najniţe učinkovite koncentracije. Za više informacija pogledajte dio o upozorenjima i mjerama opreza u djece i adolescenata (dio 2. ‘Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Medicinski kisik Linde’).

Liječenje kisikom pod visokim tlakom

U tlačnoj komori mogu se liječiti djeca bilo koje dobi. Liječnik će utvrditi koliko dugo Vaše dijete treba primati ovaj lijek i koliko često.

Ako primijenite više lijeka Medicinski kisik Linde nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Medicinski kisik Linde nego što ste trebali, mogu se javiti znakovi predoziranja. Previše ovog lijeka:

 • može utjecati na dišnu funkciju te u iznimnim slučajevima (npr. u nekih bolesnika koji imaju kroničnu plućnu bolest) moţe izazvati anesteziju/nesvjesticu uzrokovanu ugljikovim dioksidom
 • može uzrokovati bol, suhi kašalj, pa čak i nedostatak zraka.

Ako se pojave navedeni znakovi predoziranja ovim lijekom, uvijek se obratite svom liječniku. Ako se pojave teški simptomi, odmah potraţite liječničku pomoć.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu