Uputa o lijeku – Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Pažljivo pročitajte cijelu ovu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Bendamustin Actavis i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bendamustin Actavis.
 3. Kako primjenjivati Bendamustin Actavis
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Bendamustin Actavis
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bendamustin Actavis i za što se koristi

Bendamustin Actavis je lijek koji se koristi za liječenje određenih vrsta raka (citotoksični lijek).

Bendamustin Actavis primjenjuje se sam (kao monoterapija) ili u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje sljedećih oblika raka:

 • kronična limfocitna leukemija u slučajevima kada kombinirana kemoterapija s fludarabinom nije prikladna za Vas,
 • ne-Hodgkinov limfom koji nije odgovorio ili je samo kratkotrajno odgovorio na prethodno liječenje rituksimabom,
 • multipli mijelom u slučajevima kada visoke doze kemoterapije s transplantacijom autolognih matičnih stanica te primjena terapije koja sadrži talidomid ili bortezomib nije prikladna za Vas.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bendamustin Actavis

Nemojte primjenjivati Bendamustin Actavis:

 • ako ste alergični na bendamustinklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • tijekom dojenja
 • ako imate teški poremećaj funkcije jetre (oštećenje funkcionalnih jetrenih stanica)
 • ako imate žuto obojenu kožu ili bjeloočnice, uzrokovane jetrenim ili krvnim problemima (žuticu)
 • ako imate težak poremećaj funkcije koštane srži (depresija koštane srži) i ozbiljne promjene u broju bijelih krvnih stanica i trombocita u krvi .
 • ako ste imali velike operativne zahvate unutar manje od 30 dana prije početka liječenja;
 • ako imate infekciju, osobito ako je povezana sa smanjenjem broja bijelih krvnih stanica (leukocitopenija)
 • u kombinaciji s cjepivom protiv žute groznice.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije ili za vrijeme liječenja s lijekom Bendamustin Actavis

 • u slučaju smanjene sposobnosti koštane srži da nadomjesti krvne stanice. Morate provjeriti broj bijelih krvnih stanica i trombocita u krvi prije početka liječenja lijekom Bendamustin Actavis, prije svakog sljedećeg ciklusa liječenja i u intervalima između ciklusa.
 • u slučaju infekcija. Morate se obratiti svom liječniku ako imate znakove infekcije, uključujući vrućicu ili plućne simptome.
 • u slučaju kožnih reakcija tijekom liječenja lijekom Bendamustin Actavis. Ozbiljnost reakcija može se povećavati.
 • u slučaju bolnog crvenila ili purpurnog osipa koji se širi i mjehurića i/ili drugih lezija koje se počinju javljati na sluznici (npr. u ustima i na usnicama), posebice ako ste prethodno bili osjetljivi na svjetlost, imali infekcije dišnog sustava (npr. bronhitis) i/ili vrućicu.
 • u slučaju postojeće bolesti srca (npr. srčani udar, bol u prsištu, ozbiljni poremećaj srčanog ritma).
 • ako primijetite bol u području bubrega, krv u mokraći ili smanjenu količinu mokraće. Kod vrlo teške bolesti, Vaše tijelo možda neće moći ukloniti sve otpadne tvari odumrlih stanica raka. To se naziva sindrom lize tumora i može uzrokovati zatajivanje bubrega i probleme sa srcem unutar 48 sati od prve doze lijeka Bendamustin Actavis. Vaš Vam liječnik može osigurati primjerenu hidraciju te Vam radi prevencije može dati druge lijekove.
 • u slučaju teških alergijskih reakcija ili reakcija preosjetljivosti. Morate obratiti pažnju na reakcije na infuziju nakon prvog ciklusa terapije, sa simptomima kao što su vrućica, zimica, svrbež i osip.

Muškarcima koji primaju lijek Bendamustin Actavis savjetuje se da ne začnu dijete tijekom liječenja i do 6 mjeseci nakon prekida liječenja. Prije početka liječenja trebali biste zatražiti savjet o pohrani sperme zbog moguće trajne neplodnosti.

Djeca i adolescenti

Nema iskustva s lijekom Bendamustin Actavis u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Bendamustin Actavis

Važno je da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako se Bendamustin Actavis koristi u kombinaciji s lijekovima koji inhibiraju stvaranje krvi u koštanoj srži, učinak na koštanu srž se može pojačati.

Ako se Bendamustin Actavis primjenjuje u kombinaciji s lijekovima koji mijenjaju vaš imunosni odgovor, npr. s ciklosporinom i takrolimusom, taj se učinak može pojačati.

Lijekovi kao što je bendamustin (citostatski lijekovi) mogu smanjiti učinkovitost cijepljenja cjepivom sa živim virusom. Osim toga, citostatski lijekovi povećavaju rizik od infekcije nakon cijepljenja živim cjepivima (npr. cijepljenje virusnim cjepivom).

Ako se Bendamustin Actavis primjenjuje u kombinaciji s lijekovima koji inhibiraju poseban jetreni enzim (CYP1A2), kao što su fluvoksamin (antidepresiv), ciprofloksacin (upotrebljava se za liječenje bakterijskih infekcija), aciklovir (upotrebljava se za liječenje virusnih infekcija) i cimetidin (upotrebljava se za liječenje žgaravice i čireva na želucu), takvi lijekovi mogu međusobno interferirati.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Bendamustin Actavis može uzrokovati genetska oštećenja i uzrokovao je malformacije u ispitivanjima na životinjama. Ne smijete primjenjivati Bendamustin Actavis tijekom trudnoće osim ako liječnik to izričito odredi. U slučaju liječenja tijekom trudnoće morate zatražiti medicinski savjet o riziku od mogućih nuspojava za Vaše nerođeno dijete. Preporučuje se genetsko savjetovanje.

Plodnost

Ako ste žena u reproduktivnoj dobi morate koristiti učinkovite mjere kontracepcije prije i tijekom liječenja lijekom Bendamustin Actavis. Ako do trudnoće dođe tijekom liječenja lijekom Bendamustin Actavis, morate odmah o tome obavijestiti svog liječnika i zatražiti genetsko savjetovanje.

Ako ste muškarac morate izbjegavati začeće djeteta tijekom liječenja lijekom Bendamustin Actavis i do 6 mjeseci nakon prekida liječenja. S obzirom da liječenje može dovesti do neplodnosti možete zatražiti savjet o pohranjivanju sperme prije početka terapije.

Dojenje

Bendamustin Actavis se ne smije primjenjivati tijekom dojenja. Ako je liječenje lijekom Bendamustin Actavis neophodno tijekom dojenja, mora se prekinuti dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Nemojte voziti niti raditi sa strojevima ako imate nuspojave kao što su omaglica ili manjak koordinacije.

3. Kako primjenjivati Bendamustin Actavis

Bendamustin Actavis se primjenjuje infuzijom u venu tijekom 30-60 minuta u različitim dozama, ili sam (kao monoterapija) ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Liječenje ne smije započeti ako imate nisku razinu bijelih krvnih stanica (leukocita) i / ili broj krvnih pločica (trombocita). Liječnik će Vam određivati ove vrijednosti u redovitim vremenskim razmacima.

Kronična limfocitna leukemija

Bendamustin Actavis 100 mg po
četvornom metru (m2) površine
tijela (na temelju Vaše visine i
težine)
na 1. i 2. Dan

Ponoviti ciklus nakon 4 tjedna

Ne-Hodgkinovi limfomi

Bendamustin Actavis 120 mg po
četvornom metru (m2) površine
tijela (na temelju Vaše visine i
težine)
na 1. i 2. Dan

Ponoviti ciklus nakon 3 tjedna

Multipli mijelom

Bendamustin Actavis 120 – 150 m
po četvornom metru (m2) površin
tijela (na temelju Vaše visine i
težine)
na 1. i 2. Dan
Prednizon 60 mg po četvornom
metru (m2) površine tijela (na
temelju Vaše visine i težine)
injekcijom u venu ili primijeniti
kroz usta
od 1. do 4. Dana

Ponoviti ciklus nakon 4 tjedna

Liječenje treba prekinuti ako vrijednosti bijelih krvnih stanica (leukocita) i / ili vrijednosti trombocita padnu prenisko. Liječenje se može nastaviti nakon što se vrijednost bijelih krvnih stanica i trombocita poboljšaju.

Oštećena funkcija jetre ili bubrega

Ovisno o stupnju oštećenja funkcije Vaše jetre, može biti potrebno prilagoditi dozu lijeka. Bendamustin Actavis ne smijete koristiti ako patite od teških poremećaja jetre. Nije potrebna prilagodba doze u slučaju oštećenja funkcije bubrega. Vaš će liječnik odlučiti o potrebi prilagodbe doze.

Kako se primjenjuje

Liječenje lijekom Bendamustin Actavis smije provoditi samo liječnik s iskustvom u liječenju tumora. Liječnik će Vam dati točnu dozu lijeka Bendamustin Actavis uz odgovarajuće mjere opreza.

Liječnik će Vam primijeniti otopinu za infuziju nakon što je pripremljena prema uputama. Otopina se primjenjuje u venu kao kratkotrajna infuzija tijekom 30-60 minuta.

Trajanje primjene

Nije određeno vremensko ograničenje kao opće pravilo liječenja lijekom Bendamustin Actavis. Trajanje liječenja ovisi o bolesti i odgovoru na liječenje.

Ako ste zabrinuti ili imate neko pitanje o liječenju lijekom Bendamustin Actavis, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako ste zaboravili uzeti Bendamustin Actavis

Ako je preskočena doza lijeka Bendamustin Actavis, Vaš liječnik će obično zadržati uobičajeni raspored doziranja.

Ako prestanete uzimati Bendamustin Actavis

Vaš liječnik će odlučiti hoće li prekinuti liječenje ili prebaciti na drugi lijek.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Oštećenje tkiva ili smrt (nekroza) zabilježene su vrlo rijetko nakon nehotične primjene injekcije u tkivo izvan krvnih žila (ekstravaskularno). Osjećaj pečenja na mjestu uboda igle može biti znak primjene izvan krvne žile. Posljedica ovakve primjene može biti bol i sporo cijeljenje oštećenja kože.

Nuspojava koja ograničava dozu lijeka Bendamustin Actavis je poremećena funkcija koštane srži, koja se obično normalizira nakon liječenja. Suprimirana funkcija koštane srži povećava rizik od infekcija.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • nizak broj bijelih krvnih stanica (leukocitopenija)
 • snižene vrijednosti crvenog pigmenta u krvi (hemoglobina)
 • smanjen broj trombocita (trombocitopenija)
 • infekcije
 • mučnina
 • povraćanje
 • upala sluznice
 • povišene vrijednosti kreatinina u krvi
 • povišene vrijednosti ureje u krvi
 • vrućica
 • umor
 • glavobolja

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

 • krvarenje (hemoragija)
 • poremećaj metabolizma uzrokovan otpuštanjem sadržaja odumrlih stanica raka u krvotok (sindrom lize tumora)
 • smanjenje broja crvenih krvnih stanica (eritrocita) koje može uzrokovati blijedu kožu, slabost i nedostatak zraka (anemija)
 • abnormalno smanjenje broja jedne vrste bijelih krvnih stanica, zbog čega možete postati skloniji dobivanju infekcija (neutropenija)
 • reakcije preosjetljivosti kao što su alergijska upala kože (dermatitis), koprivnjača (urtikarija)
 • problemi s jetrom koji se mogu razotkriti krvnim pretragama ili mogu uzrokovati žuticu (žutilo bjeloočnica i kože)
 • niske vrijednosti kalija u krvi
 • poremećena funkcija srca, poput osjećaja lupanja srca (palpitacije) ili boli u prsima (angina pectoris)
 • poremećaj srčanog ritma (aritmija)
 • nizak ili visok krvni tlak (hipotenzija ili hipertenzija)
 • poremećena funkcija pluća
 • proljev
 • zatvor
 • bolna usta (stomatitis)
 • gubitak teka
 • ispadanje kose
 • promjene na koži
 • osip koji svrbi (urtikarija)
 • izostanak mjesečnice (amenoreja)
 • bol
 • nesanica
 • zimica
 • dehidracija
 • omaglica

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

 • nakupljanje tekućine u srčanoj ovojnici (izljev tekućine u prostor oko srca (perikard))
 • stvaranje nedovoljnog broja svih krvnih stanica (mijelodisplastični sindrom)
 • akutna leukemija

Rijetke nuspojave (mogu se javiti udo 1 na 1000 osoba):

 • infekcija krvi (sepsa)
 • teške alergijske reakcije preosjetljivosti (anafilaktičke reakcije)
 • znakovi slični anafilaktičkim reakcijama (anafilaktoidne reakcije)
 • omamljenost
 • gubitak glasa (afonija)
 • naglo zatajenje krvotoka
 • crvenilo kože (eritem)
 • upala kože (dermatitis)
 • svrbež (pruritus)
 • kožni osip (makularni egzantem)
 • prekomjerno znojenje (hiperhidroza)
 • smanjenje funkcije koštane srži, zbog koje ćete se možda osjećati loše ili će se to pokazati na krvnim pretragama

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

 • primarna atipična upala pluća (pneumonija)
 • razgradnja crvenih krvnih stanica
 • nagli pad krvnog tlaka ponekad praćen kožnim reakcijama ili osipom (anafilaktički šok)
 • poremećaj osjeta okusa
 • poremećaj osjeta (parestezija)
 • malaksalost i bol u rukama i nogama (periferna neuropatija)
 • poremećaj živčanog sustava, koji može uzrokovati simptome kao što su suhoća usta, zatvor, naleti crvenila, proširene zjenice, smetenost i dezorijentiranost (antikolinergički sindrom)
 • neurološki poremećaji, kao što su paraliza, slabost mišića, poremećaji koordinacije, utrnulost, napadaji i smetenost
 • manjak koordinacije (ataksija)
 • upala mozga (encefalitis)
 • ubrzani otkucaji srca (tahikardija)
 • srčani udar, bol u prsištu (infarkt miokarda)
 • zatajivanje srca
 • upala vena (flebitis)
 • stvaranje ožiljaka u plućima (plućna fibroza)
 • krvarenje i upala jednjaka (hemoragijski ezofagitis)
 • krvarenje iz želuca ili crijeva
 • neplodnost
 • zatajivanje više organa

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • zatajenje jetre
 • zatajenje bubrega
 • nepravilni i često ubrzani srčani otkucaji (fibrilacija atrija)
 • bolno crvenilo ili purpurni osip koji se širi i mjehurići i/ili druge lezije koje se počinju javljati na sluznici (npr. u ustima i na usnicama), posebice ako ste prethodno bili osjetljivi na svjetlost, imali infekcije dišnog sustava (npr. bronhitis) i/ili vrućicu.
 • Pneumonitis
 • krvarenje iz pluća

Zabilježeni su slučajevi sekundarnih tumora (mijelodisplastični sindrom, akutna mijeloična leukemija (AML), karcinom bronha) nakon liječenja bendamustinkloridom. Ne može se utvrditi jasna povezanost s primjenom bendamustinklorida.

Obratite se svom liječniku ili odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava (učestalost nije poznata):

 • ozbiljne osipe na koži, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu. Mogu se pojaviti u obliku crvenkastih makula nalik metama ili kružnih mrlja često sa središnjim mjehurićima na trupu, zatim u obliku ljuštenja kože, čireva u ustima, grlu, nosu, genitalnoj regiji i na očima, a može im prethoditi groznica i simptomi slični gripi.
 • rasprostranjeni osip, visoku tjelesnu temperaturu, povećane limfne čvorove i zahvaćenost drugih organa u tijelu (Reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima, što je također poznato pod nazivom DRESS ili sindrom preosjetljivosti na lijekove).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bendamustin Actavis

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Neotvoren

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rekonstituirani koncentrat

Prašak treba rekonstituirati odmah nakon otvaranja bočice.

Rekonstituirani koncentrat treba odmah razrijediti s 0,9 %-tnom otopinom natrijeva klorida (vidjeti upute na kraju ove upute o lijeku).

Otopina za infuziju

Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja, dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost tijekom 3,5 sata pri 25 °C/ 60 % relativne vlažnosti, u uobičajenim uvjetima osvjetljenosti i tijekom 2 dana pri temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svjetlosti, u polietilenskim vrećama.

S mikrobiološkog gledišta, otopina se mora odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne bi smjeli biti dulji od 24 sata pri 2-8°C osim ako se postupak rekonstitucije/razrjeđenja proveo u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Ne upotrebljavajte ovaj lijek ako primijetite bilo kakve vidljive znakove njegova kvarenja ili oštećenja bočica. Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja, potrebno je vizualno pregledati proizvod kako bi se utvrdilo je li došlo do stvaranja čestica ili do promjene boje. Otopina se smije upotrebljavati samo ako je bistra i ne sadrži čestice.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bendamustin Actavis sadrži

 • Djelatna tvar je bendamustinklorid. Nakon rekonstitucije 1 ml koncentrata sadrži 2,5 mg bendamustinklorida. Jedna bočica sadrži 25 mg ili 100 mg bendamustinklorida.
 • Drugi sastojak je manitol.

Kako Bendamustin Actavis izgleda i sadržaj pakiranja

Liofilizirani prašak bijele do gotovo bijele boje.

Jantarne staklene bočice tipa I od 26 ml ili od 60 ml s gumenim liofilizacijskim čepom tipa I (od bromobutila) i aluminijskom kapicom s polipropilenskim poklopcem. Bočice mogu biti obložene zaštitnom navlakom.

Bočice od 26 ml sadrže 25 mg bendamustinklorida i dostupne su u pakiranjima od 1, 5, 10 i 20 bočica. Bočice od 60 ml sadrže 100 mg bendamustinklorida i dostupne su u pakiranjima od 1 i 5 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220Hafnarfjordur
Island

Proizvođač

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.
11th Ion Mihalache Boulevard
011171, Bucharest 1
Rumunjska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb
Tel: 01 37 20 000

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod sljedećim nazivima:

 • Austrija – Bendamustin 2,5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
 • Bugarska, Estonija, Poljska – Bendamustine Actavis
 • Danska, Island, Finska, Norveška – Bendamustin Actavis
 • Grčka – Bendamustine/ Actavis
 • Irska – Bendamustine 2.5 mg/ml Powder for Concentrate for Solution for Infusion
 • Malta – Bendistin
 • Rumunjska – Bendamustina Actavis 2,5 mg/ml Pulbere pentru concentrat pentru solužie perfuzabilă
 • Slovačka – Bendamustine Actavis 2,5 mg/ml
 • Slovenija – Bendamustin Actavis 2.5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
 • Švedska – Bendamustin Actavis, 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
 • Ujedinjeno Kraljevstvo – Bendamustine hydrochloride 2.5mg/ml Powder for Concentrate for Solution for Infusion

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.