Rupurut tablete (500mg) – Uputa o lijeku

rupurut tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Rupurut i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rupurut
 3. Kako uzimati Rupurut
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Rupurut
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rupurut i za što se koristi

Djelatna tvar lijeka RUPURUT je hidrotalcit koji pripada skupini lijekova koji se zovu antacidi. To su lijekovi koji smanjuju suvišnu kiselinu u želucu.

Koriste se za simptomatsko liječenje poremećaja kod kojih je potrebno neutralizirati kiselost želuca:

 • čir želuca ili dvanaesnika (želučani čir i duodenalni čir)
 • žgaravica i želučani poremećaji zbog kiseline.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rupurut

Nemojte uzimati RUPURUT

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate teško oštećenje bubrega
 • ako imate nisku razinu fosfata u krvi (hipofosfatemiju)
 • ako imate miasteniju gravis (mišićna bolest).

Upozorenja i mjere opreza

Odmah potražite savjet liječnika ako imate crnu stolicu ili primijetite krv u stolici ili u slučaju povraćanja krvi, zato što to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina ≥ 30 ml/min) smiju s oprezom uzimati lijek RUPURUT samo pod uvjetom da u redovitim intervalima provjeravaju razinu magnezija i aluminija u serumu. Razina aluminija ne smije biti veća od 40 g/l.

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega i u bolesnika koji kronično uzimaju visoke doze može se povisiti razina magnezija i serumska razina aluminija.

Dugotrajna uporaba lijeka RUPURUT zahtijeva redovite provjere razine aluminija u tih bolesnika.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega stoga moraju izbjegavati dugotrajnu uporabu visokih doza.

Dugotrajna uporaba visokih doza i dijeta siromašna fosfatima (npr. slaba prehrana ili pothranjenost) mogu izazvati smanjenje količine fosfata u tijelu uz rizik od osteomalacije (stanje u kojemu zbog nedostatne pohrane minerala kosti postaju savitljivije, mekane i lako pucaju, a najčešći simptomi su bolovi u leđima i udovima).

U bolesnika s Alzheimerovom bolešću ili drugim oblicima demencije treba izbjegavati visoke doze i dugotrajno izlaganje lijeku RUPURUT.

Kao i kod ostalih antacida, ovaj lijek može prikriti simptome zloćudne bolesti želuca.

Bolesnici koji imaju uporne simptome i nakon 2 tjedna liječenja i/ili im se simptomi često ponavljaju moraju se pregledati kako bi se isključio rizik od ozbiljnog poreme ćaja koji izaziva te simptome, kao što je neprepoznati čir (vrijed) na želucu ili dvanaesniku ili zloćudna bolest.

Liječenje lijekom RUPURUT stoga ne bi smjelo trajati dulje od 14 dana.

Bolesnici koji boluju od čira na želucu ili dvanesniku moraju napraviti pregled na bakteriju H. pylori. U slučaju da nalaz bude pozitivan liječnik mora razmotriti uzimanje eradikacijske terapije.

Djeca

RUPURUT se ne smije koristiti za liječenje djece mlađe od 12 godina, jer ne postoji odgovarajuće iskustvo s primjenom lijeka u ove dobne skupine.

Drugi lijekovi i Rupurut

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

RUPURUT može smanjiti apsorpciju, pa tako i djelotvornost drugih tvari.

To je osobito važno u slučaju uzimanja određenih antibiotika (npr., derivata tetraciklina ili kinolona kao što su:

 • ciprofloksacin, ofloksacin i norfloksacin), tvari koje se koriste za povećavanje minutnog volumena srca (srč ani glikozidi), kao i blokatora H2 receptora, kumarinskih derivata, natrijevog flourida i kenodeoksi-kolata.

Pozornost također valja posvetiti mogućem utjecaju RUPURUT na topljivost lijekova koji se izlučuju mokraćom, npr., salicilata i kinidina.

Drugi se lijekovi stoga uvijek moraju uzimati 1-2 sata prije ili nakon uzimanja lijeka RUPURUT.

Rupurut s hranom i pićem

Istodobna primjena lijeka RUPURUT i pića koja sadrže kiseline (npr. voćni sok, vino i dr.) uzrokuje neželjeno povećanje apsorpcije aluminija iz crijeva te se stoga takva hrana smije uzimati samo 1-2 sata prije ili nakon uzimanja lijeka RUPURUT. I šumeće tablete sadrže kiseline koje mogu povećati apsorpciju aluminija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj se lijek tijekom trudnoće smije uzimati samo kratko vrijeme kako bi se smanjio rizik mogućeg nakupljanja aluminija u tkivima ploda.

Nakon izlaganja koje uslijedi za trajanja trudnoće, izlučivanje aluminija u majčinu mlijeku privremeno je povećano.

Spojevi aluminija izlučuju se u majčino mlijeko. Vjerojatnost rizika za novorođenče gotovo ne postoji, jer se apsorbiraju samo izrazito male količine.

Upravljanje vozilima i strojevima

Učinak na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije primijećen.

Rupurut sadrži manitol

Ovaj lijek sadrži manitol koji može imati blagi laksativni učinak.

3. Kako uzimati Rupurut

Uvijek uzmite ovaj lijektočno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osim ako liječnik nije propisao drugačije, odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju 1-2 tablete za žvakanje (što odgovara dozi od 500 do 1000 mg hidrotalcita) nekoliko puta na dan po potrebi, između obroka i prije odlaska na spavanje.

Dnevna doza ne smije biti veća od 12 tableta za žvakanje, što odgovara dozi od 6 g hidrotalcita.

Tablete za žvakanje se trebaju prožvakati prije gutanja.

Ovaj lijek se ne smije uzimati istodobno s pićima koja sadrže kiseline (vino, voćni sokovi i dr.).

Trajanje liječenja

Nije za primjenu dulju od 14 dana. Ako simptomi uporno traju i nakon 2 tjedna liječenja, morate potražiti savjet liječnika.

Primjena u djece

RUPURUT se ne smije koristiti za liječ enje djece mlađe od 12 godina, jer ne postoji odgovarajuće iskustvo s primjenom lijeka u ove dobne skupine.

Ako uzmete više lijeka Rupurut nego što ste trebali

Morate obavezno potražiti savjet liječnika. Ako je moguće, ponesite tablete, ovu uputu o lijeku ili kutiju kako biste pokazali liječniku što ste uzeli.

Predoziranje može izazvati promjene u probavnim navikama, kao što su mekana i učestala stolica.

Ako ste zaboravili uzeti Rupurut

Nemojte sljedeći put uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu; jednostavno nastavite liječenje propisanom dozom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Poremećaji probavnog sustava

Visoke doze mogu uzrokovati mekanu i učestalu stolicu, proljev i povraćanje. Zatvor nepoznate učestalosti.

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Primjena lijekova koji sadrže magnezij i aluminij, kao što je RUPURUT, u bolesnika s teško oštećenom funkcijom bubrega može prouzročiti povišenje razine magnezija u krvi (hipermagnezijemija) i serumskog aluminija.

U bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega koji dugoročno uzimaju visoke doze može doći do odlaganja aluminija, osobito u tkivo mozga (može nastati encefalopatija) i koštano tkivo (može nastati osteomalacija). Ti bolesnici mogu razviti nedostatak fosfata.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega koji dugoročno uzimaju RUPURUT stoga moraju redovito provjeravati razinu aluminija.

Također može doći do snižene razine fosfora u serumu kao i do poremećaja imunološkog sustava (alergijska reakcija).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku mogu ću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Rupurut

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nisu potrebni posebni uvjeti za čuvanje ovog lijeka.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što RUPURUT sadrži

Djelatna tvar je hidrotalcit.

1 tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita.

Pomoćne tvari su manitol; kukuruzni škrob; magnezijev stearat; natrijev saharin; aroma peperminta; aroma banane.

Kako Rupurut izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete za žvakanje su okrugle, bijele, s natpisom Rupurut na jednoj strani i oznakom BAYER na drugoj strani.

Pakiranje sadrži 20 (2 x 10) tableta za žvakanjeu blisteru, u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u RH

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.25 / 5   4

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: rupurut, rupurut tablete, rupurut cijena, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu