Upute o lijeku – Talmanco 20 mg filmom obložene tablete

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Talmanco 20 mg filmom obložene tablete tadalafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Talmanco i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Talmanco
 3. Kako uzimati Talmanco
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Talmanco
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Talmanco i za što se koristi

Talmanco sadrži djelatnu tvar tadalafil.

Talmanco je lijek za liječenje plućne arterijske hipertenzije u odraslih.

Pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5), a djeluju tako što pomažu opustiti krvne žile u plućima te se time poboljšava dotok krvi u pluća. Rezultat toga je poboljšanje sposobnosti za obavljanje fizičke aktivnosti.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Talmanco

Nemojte uzimati Talmanco:

 • ako ste alergični na tadalafil ili neki drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako uzimate bilo koji oblik nitrata, npr. amilnitrit, koji se koristi za ublažavanje boli u prsnom košu. Pokazalo se da tadalafil pojačava učinke tih lijekova. Ako uzimate bilo koji oblik nitrata, ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.
 • ako ste ikada doživjeli gubitak vida – stanje koje se opisuje kao “očni udar” (nearterijska prednja ishemijska optička neuropatija)
 • ako ste u posljednja 3 mjeseca imali srčani udar
 • ako imate nizak krvni tlak
 • ako uzimate riocigvat. Taj se lijek koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (tj. povišenog krvnog tlaka u plućima koji je posljedica krvnih ugrušaka). Pokazalo se da inhibitori PDE5, kao što je Talmanco, pojačavaju učinak toga lijeka na sniženje krvnog tlaka. Ako uzimate riocigvat ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek ako imate:

 • bilo kakvih srčanih tegoba osim plućne hipertenzije
 • tegoba s krvnim tlakom
 • neku nasljednu bolest oka
 • poremećaj crvenih krvnih stanica (anemiju srpastih stanica)
 • rak koštane srži (multipli mijelom)
 • rak krvnih stanica (leukemiju)
 • neku deformaciju penisa ili neželjenu ili dugotrajnu erekciju koja ne prolazi dulje od 4 sata
 • ozbiljne tegobe s jetrom
 • ozbiljne tegobe s bubrezima.

Ako osjetite iznenadno smanjenje ili gubitak vida, odmah se javite svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Talmanco

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

NEMOJTE uzimati ove tablete ako već uzimate nitrate.

Talmanco može utjecati na neke lijekove ili oni mogu utjecati na djelovanje lijeka Talmanco. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako već uzimate:

 • bosentan (drugi lijek za liječenje plućne arterijske hipertenzije)
 • nitrate (za ublažavanje boli u prsnom košu)
 • alfa-blokatore koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka ili tegoba s prostatom
 •  riocigvat
 • rifampicin (za liječenje bakterijskih infekcija)
 • tablete ketokonazola (za liječenje gljivičnih infekcija)
 • ritonavir (za liječenje HIV infekcije)
 • tablete za erekcijsku disfunkciju (inhibitore PDE5).

Talmanco s alkoholom

Konzumiranje alkohola može privremeno sniziti krvni tlak. Ako ste uzeli ili planirate uzeti Talmanco, izbjegavajte prekomjernu konzumaciju alkohola (više od 5 jedinica alkohola), jer to može povećati rizik od omaglice pri ustajanju.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Nemojte uzimati ovaj lijek u trudnoći, osim ako je to nužno potrebno i ako ste o tome razgovarali sa svojim liječnikom.

Nemojte dojiti dok uzimate ove tablete jer nije poznato izlučuje li se lijek u majčino mlijeko. Dok ste trudni ili dojite, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Kada je ovaj lijek davan psima, utvrđeno je smanjeno stvaranje sperme u testisima. Smanjenje količine sperme primijećeno je i u nekih muškaraca. Nije vjerojatno da bi ti učinci mogli dovesti do smanjene plodnosti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prijavljena je omaglica. Prije vožnje ili rukovanja bilo kakvim strojem dobro provjerite kako reagirate na lijekove.

Talmanco sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Talmanco

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Talmanco je dostupan u obliku tablete od 20 mg. Uobičajena doza je dvije tablete od 20 mg jedanput na dan. Obje tablete morate uzeti u isto vrijeme, jednu za drugom. Ako imate blage ili umjerene tegobe s jetrom ili bubrezima, liječnik će Vam možda savjetovati da uzmete samo jednu tabletu od 20 mg na dan.

Tablete progutajte cijele s vodom. Tablete možete uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Talmanco nego što ste trebali

Ako ste Vi ili netko drugi uzeli više tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili se javite u bolnicu i sa sobom ponesite lijek ili pakiranje lijeka. Može se pojaviti bilo koja od nuspojava opisanih u dijelu 4.

Ako ste zaboravili uzeti Talmanco

Uzmite dozu čim se sjetite, pod uvjetom da je to unutar 8 sati od kada ste trebali uzeti dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Talmanco

Nemojte prestati uzimati tablete, osim ako Vam liječnik nije savjetovao drugačije.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ovi učinci su obično blage do umjerene naravi.

Ako primijetite neku od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati lijek i odmah zatražite liječničku pomoć:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

 • alergijske reakcije, uključujući kožne osipe
 • bol u prsnom košu – nemojte uzimati nitrate nego odmah zatražite liječničku pomoć

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 • dugotrajna te moguće i bolna erekcija nakon uzimanja ovoga lijeka. Ako imate takvu erekciju koja traje neprekidno dulje od 4 sata, odmah se obratite liječniku.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

 • iznenadan gubitak vida

Prijavljene su i druge nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • glavobolja
 • navale crvenila, kongestija nosa i sinusa (začepljenost nosa)
 • mučnina, probavne smetnje (uključujući bolove ili nelagodu u trbuhu)
 • bolovi u mišićima, bol u leđima i bol u udovima (uključujući i nelagodu u udovima)

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

 • zamagljen vid
 • nizak krvni tlak
 • krvarenje iz nosa
 • povraćanje
 • pojačano ili neuobičajeno krvarenje iz maternice
 • oticanje lica
 • refluks kiseline
 • migrena
 • nepravilni otkucaji srca
 • nesvjestica.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 •  napadaji
 • prolazan gubitak pamćenja
 • koprivnjača
 • prekomjerno znojenje
 • krvarenje iz penisa
 • prisutnost krvi u spermi i/ili mokraći
 • visok krvni tlak
 • ubrzani srčani otkucaji
 • iznenadna srčana smrt
 •  zvonjava u ušima.

Inhibitori PDE5 se koriste i za liječenje erektilne disfunkcije u muškaraca. Neke su nuspojave prijavljene rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

 • djelomično, privremeno ili trajno smanjenje ili gubitak vida na jednom ili oba oka i ozbiljna alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica ili grla. Prijavljeno je i iznenadno smanjenje ili gubitak sluha.

Neke su nuspojave prijavljene u muškaraca koji su uzimali tadalafil za liječenje erektilne disfunkcije. Ti događaji nisu zabilježeni u kliničkim ispitivanjima za plućnu arterijsku hipertenziju te im je stoga učestalost nepoznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • oticanje kapaka, bol u oku, crvene oči, srčani udar i moždani udar.

Većina muškaraca, ali ne i svi oni u kojih su prijavljeni ubrzani srčani otkucaji, nepravilni otkucaji srca, srčani udar, moždani udar i iznenadna srčana smrt imala je poznate srčane tegobe prije uzimanja tadalafila. Nije moguće utvrditi jesu li ti događaji bili izravno povezani s tadalafilom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Talmanco

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Rok valjanosti“ i „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Talmanco sadrži

 • Djelatna tvar je tadalafil. Jedna tableta sadrži 20 mg tadalafila.
 • Ostali sastojci u jezgri tablete su povidon, natrijev laurilsulfat, poloksamer 188, bezvodna laktoza (pogledajte dio 2 „Talmanco sadrži laktozu”), mikrokristalična celuloza (PH 101), umrežena karmelozanatrij, koloidni bezvodni silicijev dioksid i magnezijev stearat. Film ovojnica sadrži laktozu hidrat (pogledajte dio 2 „Talmanco sadrži laktozu”), hipermelozu (E464), titanijev dioksid (E171) i triacetin.

Kako Talmanco izgleda i sadržaj pakiranja

Ovaj lijek je bijela, filmom obložena bikonveksna okrugla tableta s ukošenim rubom s oznakom „M” na jednoj strani tablete i „TA20” na drugoj strani tablete.

Ovaj lijek dostupan je u blister pakiranjima koja sadrže 28 ili 56 tableta i perforiranim jediničnu dozu blister pakiranjima koja sadrže 28 x 1 ili 56 x 1 tabletu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Mylan SAS

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Francuska

Proizvođači

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13 Irska

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Mađarska

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu