Uputa o lijeku – Rameam 5 mg/5 mg tvrde kapsule

Rameam 5 mg/5 mg tvrde kapsule
Rameam 5 mg/10 mg tvrde kapsule
Rameam 10 mg/5 mg tvrde kapsule
Rameam 10 mg/10 mg tvrde kapsule

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Rameam i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rameam
 3. Kako uzimati Rameam
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Rameam
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rameam i za što se koristi

Rameam kapsule sadrže dvije djelatne tvari koje se zovu ramipril i amlodipin. Ramipril pripada skupini lijekova koje nazivamo ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima), dok amlodipin pripada skupini lijekova koje nazivamo blokatori kalcijevih kanala.

Ramipril djeluje tako da:

 • smanjuje stvaranje tvari koje mogu povisiti Vaš krvni tlak
 • opušta i širi krvne žile
 • olakšava Vašem srcu pumpanje krvi u sve dijelove tijela.

Amlodipin djeluje tako da:

 • opušta i širi krvne žile čime olakšava protok krvi kroz njih.

Rameam kapsule se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija) u bolesnika u kojih je postignuta kontrola bolesti istovremenom primjenom pojedinih pripravaka, sa istim dozama kao u kombinaciji, ali u zasebnim tabletama.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rameam

Nemojte uzimati Rameam:

 • ako ste alergični na ramipril ili amlodipin (djelatne tvari), druge ACE inhibitore ili druge antagoniste kalcija, ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Znakovi alergijske reakcije mogu uključiti kožni osip, teškoće gutanja ili disanja, oticanje usana, lica, grla ili jezika, svrbež ili crvenilo kože.

 • ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju koja se zove „angioedem“. Znakovi uključuju svrbež, koprivnjaču (urtikariju), crvene tragove na rukama, stopalima i u grlu, oticanje grla i jezika, otoke oko očiju i usana, teškoće disanja i gutanja.
 • ako ste na dijalizi ili na drugoj vrsti filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se u tu svrhu koristi, Rameam može biti neprikladan za Vas.
 • ako imate poteškoća s bubrezima zbog čega je smanjen dotok krvi u bubrege (suženje bubrežne arterije).
 • ako ste u zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio ispod „Trudnoća i dojenje“).
 • ako imate pretjerano niski (hipotenzija) ili promjenjiv krvni tlak. Vaš će liječnik to procijeniti.
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.
 • ako imate suženje aortnog zaliska (stenoza aorte) ili kardiogeni šok (stanje u kojem Vaše srce ne može opskrbiti tijelo dovoljnom količinom krvi).
 • ako imate zatajenje srca nakon srčanog udara.

Nemojte uzimati Rameam ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego što uzmete Rameam.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Rameam. Recite svom liječniku ako se bilo koja situacija navedena ispod odnosi na Vas:

 • ako imate poteškoća sa srcem, jetrom ili bubrezima.
 • ako ste izgubili dosta soli ili tekućine (zbog povraćanja, proljeva, znojenja više od uobičajenog, dijete s ograničenim unosom soli, duljeg vremena uzimanja diuretika (lijekovi koji potiču mokrenje) ili dijalize.
 • ako trebate ići na liječenje kako bi smanjili učinke alergije na ubode pčela ili ose (desenzibilizacija).
 • ako trebate primiti anesteziju. Anestezija se može dati kod kirurškog zahvata ili bilo kojeg zahvata kod zubara. Možda ćete trebati prekinuti liječenje lijekom Rameam jedan dan prije zahvata; posavjetujte se sa svojim liječnikom.
 • ako imate povišeni kalij u krvi (pokazuju rezultati pretrage krvi).
 • ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, posebno ako ste starija osoba.
 • ako uzimate lijekove koji se zovu mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ili vildagliptin, jer oni mogu povećati rizik pojave angioedema, ozbiljne alergijske reakcije.
 • ako mislite da ste (ili možete biti) trudni. Rameam se ne preporučuje u prva 3 mjeseca trudnoće, a ako se koristi nakon 3. mjeseca trudnoće može ozbiljno štetiti Vašem djetetu (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).
 • ako imate kolagenu vaskularnu bolest (bolest vezivnog tkiva) kao što su sklerodermija ili sistemski lupus eritematozus.
 • ako ste imali jako povećanje krvnog tlaka (hipertenzivna kriza).
 • ako ste starija osoba i Vašu je dozu potrebno povisiti.
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Rameam“.

Ako patite od iznenadnog oticanja usana i lica, jezika i grla, vrata, eventualno i ruku i nogu, imate poteškoće s gutanjem ili disanjem, osip ili promuklost ( ‘angioedem’). To bi mogao biti znak teške alergijske reakcije. To se može dogoditi u bilo koje vrijeme tijekom liječenja. Osobe crne boje kože mogu imati veći rizik pojave ovog stanja. Ako se razviju takvi simptomi morate odmah obavijestiti svog liječnika.

Djeca i adolescenti

Primjena Rameam kapsula se ne preporučuje u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina, zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti za ovu populaciju.

Drugi lijekovi i Rameam

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • lijekove za ublažavanje boli i upale (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi kao što je ibuprofen, indometacin, acetilsalicilatna kiselina)
 • lijekove za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Liječnik će Vam pratiti krvni tlak.
 • lijekove za liječenje raka (kemoterapija)
 • lijekove za sprječavanje odbacivanja presaĎenog organa kao što je ciklosporin
 • diuretike (lijekove koji potičiu mokrenje) kao što je furosemid
 • lijekove koji povećavaju količinu kalija u krvi kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, nadomjesci soli kalija i heparin (lijek za razrjeĎivanje krvi)
 • steroide za liječenje upale kao što je prednizolon
 • alopurinol (za snižavanje mokraćne kiseline u krvi)
 • prokainamid (za liječenje nepravilnih otkucaja srca)
 • temsirolimus (za liječenje raka)
 • sirolimus, everolimus (za sprječavanje odbacivanja presatka)
 • vildagliptin (koristi se za liječenje šećerne bolesti tipa 2)
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti kao što su lijekovi za snižavanje šećera u krvi (koji se uzimaju kroz usta) i inzulin. Rameam može sniziti šećer u krvi. Pažljivo pratite razinu šećera u krvi dok uzimate Rameam
 • litij (za liječenje mentalnih poremećaja). Rameam može povećati razinu litija u krvi. Liječnik će Vam pažljivo pratiti razinu litija u krvi.
 • ketokonazol, itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (zvani inhibitori proteaze koji se koriste za liječenje HIV infekcije)
 • rifampicin, eritromicin, klaritromicin (za liječenje bakterijskih infekcija)
 • gospinu travu (Hypericum perforatum; biljni pripravak za liječenje depresije)

verapamil, diltiazem (lijekovi za liječenje poremećaja srca ili visokog krvnog tlaka)

 • dantrolen (infuzija koja se koristi kod teških poremećaja tjelesne temperature).
 • takrolimus (koristi se za kontrolu imunološkog odgovora vašeg tijela, što omogućuje Vašem tijelu da prihvati presađeni organ)
 • simvastatin (lijek za snižavanje razine kolesterola)
 • trimetoprim i kotrimoksazol ( za liječenje bakterijskih infekcija)

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

 • ako uzimate neki blokator angiotenzina II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Rameam “ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego što uzmete Rameam.

Rameam s hranom, pićem i alkoholom

Rameam se može uzimati s ili bez hrane.

 • Ako tijekom liječenja Rameam kapsulama konzumirate alkohol mogli bi osjetiti omaglicu ili ošamućenost. Ako Vas zabrinjava koliko možete uzimati alkohola dok se liječite Rameam kapsulama, razgovarajte sa svojim liječnikom, budući da lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka i alkohol mogu imati združeni učinak.

Bolesnici koji uzimaju Rameam ne smiju istovremeno konzumirati sok od grejpa i grejp. To je radi toga što grejp i sok od grejpa mogu povisiti razinu djelatne tvari amlodipina u krvi što može uzrokovati neočekivano pojačani učinak lijeka Rameam na snižavanje krvnog tlaka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Liječniku morate reći ako ste trudni, mislite da ste (ili biste mogli postati) trudni. Ne bi trebali uzimati Rameam prvih 12 tjedana trudnoće, a nakon 13. tjedna trudnoće ne smijete ih uzimati jer bi to moglo štetiti djetetu. Odmah recite svom liječniku ako zatrudnite dok uzimate Rameam. Prijelaz na prikladan zamjenski lijek treba obaviti prije planirane trudnoće.

Dojenje

Ako dojite, ne smijete uzimati Rameam. Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Rameam može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Ako od kapsula osjećate mučninu, omamljenost ili umor ili dobijete glavobolju, nemojte voziti niti upravljati strojevima i odmah obavijestite liječnika. Vjerojatnije je da će se to dogoditi na početku liječenja lijekom Rameam ili prilikom prelaska na višu dozu.

3. Kako uzimati Rameam

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Lijek uzmite kroz usta svaki dan u isto vrijeme, prije ili poslije obroka. Kapsulu progutajte cijelu s tekućinom. Nemojte uzimati Rameam sa sokom od grejpa. Rameam se mora primijeniti jednom dnevno.

Starije osobe

Vaš će Vam liječnik smanjiti početnu dozu te postepeno prilagođavati daljnje doziranje.

Ako uzmete više lijeka Rameam nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše kapsula, to može uzrokovati znatno, čak opasno, sniženje krvnog tlaka. Možete osjećati zbunjenost, vrtoglavicu, nesvjesticu ili slabost. Ako se krvni tlak značajno snizi može doći do šoka. Vaša koža može biti hladna i vlažna, te možete izgubiti svijest. Odmah se javite liječniku ili u najbližu ambulantu za hitnu pomoć. U ambulantu nemojte sami voziti, neka Vas netko drugi odveze ili pozovite hitnu pomoć. Sa sobom ponesite lijek kako bi liječnik znao koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Rameam

Ako ste zaboravili uzeti kapsulu, izostavite potpuno propuštenu dozu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Rameam

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati svoj lijek. Ako prestanete uzimati lijek prije nego što Vam je to savjetovao liječnik, Vaše stanje se može pogoršati. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Rameam i odmah se javite liječniku ako primijetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda ćete trebati hitno medicinsko zbrinjavanje:

 • oticanje lica, usana ili grla što može otežati gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip. To može biti znak teške alergijske reakcije na Rameam.
 • teške kožne reakcije uključujući osip, oštećenje sluznice u ustima, pogoršanje postojećih kožnih bolesti, crvenilo, mjehurići na koži s ljuštenjem kože, jaki svrbež, mjehurići, ljuštenje i oticanje kože, upala sluznica (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili eritema multiforme).

Odmah se javite liječniku ako primijetite:

 • ubrzane, nepravilne i jake otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili ozbiljnije probleme uključujući srčani i moždani udar
 • nedostatak zraka, kašalj, iznenadno piskanje, bol u prsima ili poteškoće s disanjem. To mogu biti znakovi poteškoća sa plućima.
 • lako zadobivanje modrica, krvarenje dulje od normalnog, bilo koji znak krvarenja (npr. krvarenje desni), izbijanje crvenih mrlja na koži ili veću sklonost infekcijama, bol u grlu i vrućicu, osjećaj umora, nesvjesticu, omaglicu ili blijedu kožu. To mogu biti znakovi poremećaja krvi ili koštane srži.
 • jaku bol u trbuhu koja se može širiti u leĎa. To mogu biti znakovi pankreatitisa (upale gušterače).
 • vrućicu, zimicu, umor, gubitak teka, bol u trbuhu, osjećaj slabosti, žutu boje kože ili bjeloočnica (žutica). To mogu biti znakovi poremećaja jetre kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre.
 • oticanje kapaka ili jezika
 • alergijske reakcije

Vezano uz Ramipril:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • glavobolja ili osjećaj umora
 • Češće se javlja kada počnete uzimati Rameam ili kod uzimanja više doze.
 • nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), osobito kod naglog sjedanja ili ustajanja
 • suhi, nadražujući kašalj, upala sinusa (sinusitis) ili bronhitis, nedostatak zraka
 • bol u želucu ili crijevima, proljev, probavne tegobe, mučnina
 • kožni osip sa ili bez ispupčenja dijelova kože
 • bol u prsnom košu
 • grčevi ili bol u mišićima
 • povišena razina kalija u krvi (vidljiva krvnim pretragama)

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • problemi s ravnotežom (vrtoglavica)
 • svrbež i neobični osjećaji na koži, kao što su utrnulost, trnci, bockanje, peckanje ili vrućina na koži(parestezija)
 • gubitak ili poremećaj okusa
 • problemi sa spavanjem
 • osjećaj depresije, tjeskobe, povećane nervoze ili nemira
 • začepljeni nos, teškoće u disanju ili pogoršanje astme
 • oteknuće crijeva zvano “intestinalni angioedem” praćeno simptomima kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proljev
 • žgaravica, zatvor ili suha usta
 • povećano izlučivanje tekućine (mokraće) tijekom dana
 • znojenje jače od uobičajenog
 • gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)
 • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
 • oteknuće ruku i nogu. To mogu biti znakovi da Vaše tijelo zadržava više vode nego je uobičajeno.
 • navale crvenila
 • zamućeni vid
 • bol u zglobovima
 • vrućica
 • seksualna impotencija u muškaraca, smanjeni libido u muškaraca i žena
 • povećani broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv prilikom krvnih pretraga
 • krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • osjećaj nesigurnosti ili zbunjenosti
 • crven i otečen jezik
 • teško perutanje ili ljuštenje kože, svrbež, osip s promjenama koje su izdignute iznad razine kože
 • promjene noktiju (npr. gubitak ili odvajanje nokta od ležišta)
 • osip kože ili stvaranje modrica
 • mrlje na koži i hladni udovi
 • crvenilo, svrbež, oticanje ili suzenje očiju
 • poremećaj sluha i zvonjenje u ušima
 • osjećaj slabosti
 • nalazi krvnih pretraga koji pokazuju smanjen broj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica, krvnih pločica ili hemoglobina

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • povećana osjetljivost na sunce, više nego uobičajeno

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate te simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće.

Druge zabilježene nuspojave:

Obavijestite liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju dulje od par dana.

 • teškoće u koncentraciji
 • otečena usta
 • krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica
 • krvne pretrage pokazuju manju razinu natrija u krvi od uobičajene
 • prsti na nogama i rukama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se ugrijete (Raynaudov fenomen)
 • povećanje grudi u muškaraca
 • usporena ili narušena sposobnost reakcije
 • osjećaj vrućine
 • poremećaj njuha
 • gubitak kose

Vezano uz amlodipin:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • oticanje gležnjeva (edem)

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • glavobolja, omaglica, pospanost (osobito na početku liječenja)
 • palpitacije (osjećaj lupanja srca), navale vrućine
 • bol u trbuhu, mučnina
 • poremećaj u radu crijeva, proljev, zatvor, loša probava
 • slabost, umor
 • poremećaji vida, dvoslike
 • grčevi u mišićima

Druge zabilježene nuspojave navedene su u sljedećem popisu. Ako bilo koja od njih postane ozbiljna ili ako uočite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo Vas da o tome obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • promjene raspoloženja, tjeskoba, depresija, nesanica
 • nevoljno drhtanje, poremećaj okusa, nesvjestica
 • osjećaj umrtvljenosti ili trnci u udovima, gubitak osjeta boli
 • zvonjenje u ušima
 • niski krvni tlak
 • kihanje/curenje nosa uzrokovano upalom sluznice nosa (rinitis)
 • kašalj
 • suha usta, povraćanje
 • ispadanje kose, pojačano znojenje, svrbež kože, mjestimično crvenilo kože, promjena boje kože
 • poremećaj mokrenja, povećana potreba za noćnim mokrenjem, povećana učestalost mokrenja
 • nemogućnost postizanja erekcije, povećanje ili napetost grudi u muškaraca
 • bol, osjećaj opće slabosti
 • bol u zglobovima ili mišićima, bol u leđima
 • smanjenje ili povećanje tjelesne težine

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • smetenost

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • smanjeni broj bijelih krvnih stanica, smanjeni broj krvnih pločica (trombocita) što može dovesti do neuobičajene pojave modrica ili lakog krvarenja
 • povišenje šećera u krvi (hiperglikemija)
 • poremećaj živaca koji uzrokuje slabost, trnce ili umrtvljenost
 • oticanje desni
 • neuobičajeno nadimanje (gastritis)
 • poremećaj funkcije jetre, upala jetre (hepatitis), žuto obojenje kože (žutica), povišenje razine jetrenih enzima koji mogu utjecati na neke pretrage
 • povišena mišićna napetost
 • upala krvnih žila, često povezana s kožnim osipom
 • osjetljivost na svjetlost
 • poremećaj koji obuhvaća ukočenost, nevoljno drhtanje i/ili poremećaj pokreta

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • drhtanje, kruto držanje, lice poput maske, spori pokreti i neuravnotežen hod sitnim koracima

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u  Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Rameam

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rameam sadrži

Djelatne tvari su ramipril i amlodipin (u obliku amlodipinbesilata).

 • 5 mg/5 mg tvrde kapsule: Jedna tvrda kapsula sadrži 5 mg ramiprila i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).
 • 5 mg/10 mg tvrde kapsule: Jedna tvrda kapsula sadrži 5 mg ramiprila i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).
 • 10 mg/5 mg tvrde kapsule: Jedna tvrda kapsula sadrži 10 mg ramiprila i 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).
 • 10 mg/10 mg tvrde kapsule: Jedna tvrda kapsula sadrži 10 mg ramiprila i 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata).
 • Drugi sastojci su hipromeloza 6cP, prethodno geliran kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza, magnezijev stearat (E470b) u sadržaju kapsule.

Drugi sastojci u 5 mg/5 mg tvrdim kapsulama i 10 mg/5 mg tvrdim kapsulama su titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), crni željezov oksid (E172), želatina, crna tinta za ispis (šelak (E904), propilenglikol (E1520), kalijev hidroksid (E525), crni željezov oksid (E172)) u ovojnici kapule.

Drugi sastojci u 5 mg/10 mg tvrdim kapsulama su titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172), želatina, crna tinta za ispis (šelak (E904), propilenglikol (E1520), kalijev hidroksid (E525), crni željezov oksid (E172)) u ovojnici kapule.

Drugi sastojci u 10 mg/10 mg tvrdim kapsulama su titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172), želatina, bijela tinta za ispis (šelak (E904), propilenglikol (E1520), kalijev hidroksid (E525), titanijev dioksid (E171)) u ovojnici kapule.

Kako Rameam izgleda i sadržaj pakiranja

 • 5 mg/5 mg tvrde kapsule (kapsule): Tijelo kapsule je narančasto smeđe boje s otisnutom crnom oznakom 0505. Kapica kapsule je narančasto smeđe boje. Sadržaj kapsule je bijeli do gotovo bijeli prašak s mogućim kristalima. Veličina kapsule je broj 2.
 • 5 mg/10 mg tvrde kapsule (kapsule): Tijelo kapsule je bijele do gotovo bijele boje s otisnutom sivom do crnom oznakom 0510. Kapica kapsule je smećkasto crvene boje. Sadržaj kapsule je bijeli do gotovo bijeli prašak s mogućim kristalima. Veličina kapsule je broj 0.
 • 10 mg/5 mg tvrde kapsule (kapsule): Tijelo kapsule je bijele do gotovo bijele boje s otisnutom sivom do crnom oznakom 1005. Kapica kapsule je narančasto smeđe boje. Sadržaj kapsule je bijeli do gotovo bijeli prašak s mogućim kristalima. Veličina kapsule je broj 0.
 • 10 mg/10 mg tvrde kapsule (kapsule): Tijelo kapsule je smećkasto crvene boje s otisnutom bijelom oznakom 1010. Kapica kapsule je smećkasto crvene boje. Sadržaj kapsule je bijeli do gotovo bijeli prašak s mogućim kristalima. Veličina kapsule je broj 0.

Rameam je dostupan u kutijama koje sadrže:

 • 30, 50, 60, 90 i 100 tvrdih kapsula u blisterima,
 • 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 90 x 1 and 100 x 1 tvrda kapsula u blisterima djeljivima na jedinične doze.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođači

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu