Uputa o lijeku – Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. 200 mg/245 mg filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.
 3. Kako uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. i za što se koristi

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. sadržava dvije djelatne tvari, emtricitabin i tenofovirdizoproksil. Obje su djelatne tvari antiretrovirusni lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje infekcije virusom HIV-a. Emtricitabin je nukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze, a tenofovir je nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze. No, obje su tvari općenito poznate kao nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (engl. NRTIs), a djeluju tako da ometaju normalan rad enzima (reverzne transkriptaze) koji je ključan za reprodukciju virusa.

 • Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. se primjenjuje za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije tipa 1 (HIV-1) u odraslih u dobi od 18 godina i više.
 • Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. se uvijek mora uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje HIV infekcije.
 • Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. se može primjenjivati umjesto emtricitabina i tenofovirdizoproksila koji se primjenjuju zasebno u tim istim dozama.

Osobe koje su HIV-pozitivne i dalje mogu prenijeti HIV drugima dok uzimaju ovaj lijek, iako učinkovita antiretrovirusna terapija smanjuje taj rizik. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Ovaj lijek neće izliječiti infekciju virusom HIV-a. Dok uzimate lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., i dalje možete razviti infekcije ili druge bolesti povezane s infekcijom virusom HIV-a.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d

Nemojte uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. ako ste alergični na emtricitabin, tenofovir, tenofovirdizoproksilsukcinat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

→ Ako se ovo odnosi na Vas, odmah o tome obavijestite liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Dok uzimate lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. za liječenje HIV-a:

 • Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. može utjecati na bubrege. Prije početka i tijekom liječenja, liječnik će možda zatražiti krvne pretrage kako bi se izmjerila funkcija bubrega. Obavijestite liječnika ako ste imali bolest bubrega ili ako su pretrage pokazale tegobe s bubrezima. Ako imate tegobe s bubrezima, liječnik Vam može savjetovati da prestanete uzimati lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. ili, ako već imate HIV, da rjeđe uzimate Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.. Ne preporučuje se uzimanje lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. ako imate tešku bolest bubrega ili ste na dijalizi.

Tegobe s kostima (koje ponekad dovode do prijeloma) mogu se također pojaviti zbog oštećenja stanica bubrežnih kanalića (vidjeti dio 4, Moguće nuspojave).

 • Ako ste imali bolest jetre, uključujući hepatitis, razgovarajte s liječnikom. Bolesnici zaraženi HIV-om koji imaju i bolest jetre (uključujući kronični hepatitis B ili C), koji se liječe antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su većem riziku od teških i potencijalno smrtonosnih jetrenih komplikacija. Ako imate hepatitis B ili C, Vaš će liječnik pažljivo razmotriti najbolji režim liječenja za Vas.
 • Prije nego što počnete uzimati lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., morate znati jeste li zaraženi virusom hepatitisa B (HBV). Ako imate HBV, postoji ozbiljan rizik od tegoba s jetrom kada prestanete uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., bez obzira na to imate li i HIV. Važno je da ne prestanete uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. bez prethodnog razgovora s liječnikom; pogledajte dio 3, Nemojte prestati uzmati Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Krka.
 • Ako ste stariji od 65 godina, razgovarajte s liječnikom. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. nije ispitan u bolesnika starijih od 65 godina.
 • Ako ne podnosite laktozu, razgovarajte s liječnikom (pogledajte niže u ovom dijelu, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. sadrži laktozu).

Djeca i adolescenti

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Nemojte uzimati lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. ako već uzimate druge lijekove koji sadrže sastojke lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. (emtricitabin i tenofovirdizoproksil) ili bilo koje druge antivirusne lijekove koji sadrže tenofoviralafenamid, lamivudin ili adefovirdipivoksil.

Uzimanje lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. s drugim lijekovima koji Vam mogu oštetiti bubrege: posebno je važno da liječnika obavijestite ako uzimate neki od tih lijekova, koji uključuju:

 • aminoglikozide (za bakterijsku infekciju)
 • amfotericin B (za gljivičnu infekciju)
 • foskarnet (za virusnu infekciju)
 • ganciklovir (za virusnu infekciju)
 • pentamidin (za infekcije)
 • vankomicin (za bakterijsku infekciju)
 • interleukin-2 (za liječenje raka)
 • cidofovir (za virusnu infekciju)
 • nesteroidne antiinflamatorne (protuupalne) lijekove (NSAIL, za ublažavanje boli u kostima ili mišićima)

Ako uzimate druge antivirusne lijekove koji se nazivaju inhibitori proteaze za liječenje HIV-a, Vaš liječnik može naručiti pretrage krvi kako bi pažljivo nadzirao Vašu funkciju bubrega.

Također je važno da liječnika obavijestite ako uzimate ledipasvir/sofosbuvir za liječenje infekcije hepatitisom C.

Uzimanje lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. s drugim lijekovima koji sadrže didanozin (za liječenje infekcije virusom HIV-a): Uzimanjem lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. s drugim antivirusnim lijekovima koji sadrže didanozin može Vam se povećati razina didanozina u krvi i smanjiti broj CD4 stanica. U rijetkim su slučajevima zabilježene upala gušterače i laktacidoza (prekomjerna količina mliječne kiseline u krvi), koje katkada uzrokuju smrt, kada su se zajedno uzimali lijekovi koji sadržavaju tenofovirdizoproksil i didanozin. Vaš će liječnik pažljivo razmotriti hoće li Vas liječiti kombinacijama tenofovira i didanozina.

 • Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koje od tih lijekova. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. s hranom i pićem

 • Kad god je to moguće, lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. treba uzimati s hranom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

 • Iako postoje ograničeni klinički podaci o uporabi emtricitabin/tenofovirdizoproksila u trudnica, lijek se obično ne primjenjuje osim ako to nije apsolutno potrebno.
 • Ako ste žena koja bi tijekom liječenja lijekom Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. mogla zanijeti, morate koristiti neku učinkovitu metodu kontracepcije kako biste spriječili trudnoću.
 • Ako ostanete trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se s liječnikom o potencijalnim koristima i rizicima liječenja lijekom Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. po Vas i dijete.

Ako ste lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. uzimali tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj Vašega djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

 • Nemojte dojiti tijekom liječenja lijekom Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.. Djelatne tvari iz ovoga lijeka prelaze u majčino mlijeko.
 • Ako ste žena zaražena virusom HIV-a, preporučuje se da ne dojite kako bi se izbjegla mogućnost da virus u majčinom mlijeku prijeđe na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. može uzrokovati omaglicu. Ako tijekom uzimanja lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. imate omaglicu, nemojte upravljati vozilom niti raditi s alatima ili strojevima.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmola (23 mg) natrija po jednoj dozi, tj. u osnovi ne sadrži natrij.

3. Kako uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

 • Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. je:

 • Odrasli: jedna tableta svaki dan. Kad god je to moguće, lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. treba uzimati s hranom.

Ako teško gutate, tabletu možete smrviti vrhom žlice. Prašak onda pomiješajte s oko 100 ml (pola čaše) vode, soka od naranče ili soka od grožđa, pa odmah popijte.

 • Uvijek uzimajte onu dozu koju Vam je preporučio liječnik. To je zato da budete sigurni da je lijek koji uzimate potpuno djelotvoran te da smanjite rizik od razvoja otpornosti na liječenje. Nemojte mijenjati dozu, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.
 • Vaš liječnik će Vam propisati lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. s drugim antiretrovirusnim lijekovima. Molimo da pročitate upute o lijeku drugih antiretrovirusnih lijekova radi smjernica o načinu uzimanja tih lijekova.

Obratite se liječniku u slučaju bilo kakvih pitanja o tome kako spriječiti dobivanje HIV-a ili spriječiti prijenos HIV-a drugim osobama.

Ako uzmete više Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete veću dozu lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. od preporučene, obratite se svom liječniku ili najbližoj hitnoj službi. Ponesite sa sobom bocu s tabletama, tako da možete lakše opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Važno je da ne propustite uzeti dozu lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d..

 • Ako ste to primijetili prije nego je proteklo 12 sati od vremena kada obično uzimate lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., uzmite dozu čim prije, po mogućnosti s hranom. Potom sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.
 • Ako ste to primijetili nakon 12 ili više sati od vremena kada obično uzimate lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., zaboravite na propuštenu dozu. Pričekajte i uzmite sljedeću dozu, po mogućnosti s hranom, u uobičajeno vrijeme.

Ako ste povraćali u razmaku manjem od 1 sata nakon što ste uzeli lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., uzmite drugu tabletu. Drugu tabletu ne trebate uzimati ako ste povraćali nakon što je prošlo više od 1 sata po uzimanju lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d..

Ako prestanete uzimati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

 • Prestanak uzimanja tableta može smanjiti učinkovitost terapije protiv HIV-a koju Vam je preporučio liječnik.
 • Nemojte prestati uzimati lijek Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. bez da ste se obratili liječniku.
 • Ako imate i hepatitis B, naročito je važno da se ne prestanete liječiti lijekom Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d., a da prije toga niste razgovarali s liječnikom. Možda ćete morati nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja raditi krvne pretrage. U nekih se bolesnika s uznapredovalom bolešću jetre ili cirozom jetre ne preporučuje prekid liječenja, jer to može dovesti do pogoršanja hepatitisa, koje može biti životno ugrožavajuće.
 • Odmah obavijestite liječnika o novim ili neobičnim simptomima nakon što se prestanete liječiti, osobito o simptomima koje dovodite u vezu s infekcijom hepatitisom B.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće ozbiljne nuspojave:

 • Laktacidoza (prekomjerna količina mliječne kiseline u krvi) je rijetka ali životno ugrožavajuća Laktacidoza češće nastaje u žena, osobito ako imaju prekomjernu tjelesnu težinu, i u osoba s bolešću jetre. Sljedeći simptomi mogu biti znakovi laktacidoze:
 • duboko, ubrzano disanje
 • omamljenost
 • mučnina, povraćanje
 • bol u želucu

→ Ako mislite da možda imate laktacidozu, odmah potražite liječničku pomoć.

 • Bilo koji znak upale ili infekcije. U nekih bolesnika s uznapredovalom infekcijom virusa HIV-a (SIDA) i oportunističkim infekcijama u povijesti bolesti (infekcije koje nastaju u osoba sa slabim imunloškim sustavom) mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale od prethodnih infekcija ubrzo nakon početka liječenja lijekovima protiv HIV-a. Smatra se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora organizma, zbog čega je tijelo sposobno boriti se protiv infekcija koje mogu biti prisutne bez vidljivih simptoma.
 • Autoimuni poremećaji, kod kojih imunološki sustav napada zdravo tkivo u organizmu, također se mogu pojaviti nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje infekcije virusom HIV-a. Autoimuni poremećaji mogu nastati mnogo mjeseci nakon početka liječenja. Pazite na sve simptome infekcije ili druge simptome kao što su:
 • mišićna slabost
 • slabost koja počinje u šakama i stopalima i napreduje prema trupu
 • osjećaj lupanja srca, nevoljno drhtanje ili hiperaktivnost
 • Ako primijetite ove simptome ili bilo koji simptom upale ili infekcije, odmah potražite liječničku pomoć.

Moguće nuspojave:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • proljev, povraćanje, mučnina
 • omaglica, glavobolja
 • osip
 • osjećaj slabosti

Pretrage također mogu pokazati:

 • smanjenu razinu fosfata u krvi
 • povišenu kreatin kinazu

Česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

 • bol, bol u želucu
 • poteškoće sa spavanjem, abnormalni snovi
 • problemi s probavom koji dovode do nelagode nakon obroka, osjećaj napuhnutosti, flatulencija (vjetrovi)
 • osipi (uključujući crvene točkice ili mrlje, katkada s pojavom mjehurića i oticanjem kože), koji mogu biti alergijske reakcije, svrbež, promjene boje kože, uključujući tamnjenje dijelova kože
 • druge alergijske reakcije, kao što su piskanje pri disanju, oticanje ili osjećaj omaglice

Pretrage mogu također pokazati:

 • nizak broj bijelih krvnih stanica (zbog smanjenog broja bijelih krvnih stanica možete postati skloniji infekcijama)
 • povišene trigliceride (masne kiseline), bilirubin (žučna boja) ili šećer u krvi
 • tegobe s jetrom ili gušteračom

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 • bol u trbuhu prouzročena upalom gušterače
 • oticanje lica, usana, jezika ili grla
 • anemija (nizak broj crvenih krvnih stanica)
 • propadanje mišića, bolovi u mišićima ili slabost mišića, koji mogu nastati zbog oštećenja stanica bubrežnih kanalića

Pretrage mogu također pokazati:

 • smanjenu razinu kalija u krvi
 • povišenu razinu kreatinina u krvi
 • promjene mokraće

Rijetke nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

 • laktacidoza (pogledajte Moguće ozbiljne nuspojave)
 • masna jetra
 • žuta boja kože ili očiju, svrbež ili bol u trbuhu prouzročena upalom jetre
 • upala bubrega, mokrenje velikih količina mokraće i osjećaj žeđi, zatajenje bubrega, oštećenje stanica bubrežnih kanalića
 • omekšavanje kostiju (uz bol u kostima i ponekad s posljedičnim prijelomima)
 • bol u leđima prouzročen tegobama s bubrezima

Oštećenje stanica bubrežnih kanalića može biti povezano s propadanjem mišića, omekšavanjem kosti (uz bol u kostima i ponekad posljedičnim prijelomima), bolom u mišićima, mišićnom slabošću i sniženjem razine kalija ili fosfata u krvi.

 • Ako primijetite bilo koju od gore navedenih nuspojava ili ako neka nuspojava postane ozbiljna, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Učestalost sljedećih nuspojava nije poznata.

 • Tegobe s kostima. U nekih se bolesnika koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju kao što je emtricitabin/tenofovirdizoproksil može razviti koštana bolest koja se naziva osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva uzrokovano gubitkom dovoda krvi u kost). Dugotrajno uzimanje ove vrste lijeka, uzimanje kortikosteroida, konzumiranje alkohola, jako oslabljen imunološki sustav i prekomjerna tjelesna težina mogu biti neki od mnogobrojnih čimbenika rizika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su:
 • ukočenost zglobova
 • bol u zglobovima (osobito u kuku, koljenu i ramenu)
 • otežana pokretljivost.

→ Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obratite se liječniku.

Tijekom liječenja HIV-a može doći do povećanja tjelesne težine i povišenja razine lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanjem zdravstvenog stanja i stila života, a u slučaju lipida u krvi ponekad sa samim lijekovima protiv HIV-a. Liječnik će Vam provesti pretrage na ove promjene.

5. Kako čuvati Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake “EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Blisteri

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Boca

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja boce: 1 mjesec.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. sadrži

 • Djelatne tvari su emtricitabin i tenofovirdizoproksil.

Jedna tableta sadrži 200 mg emtricitabina i 245 mg tenofovirdizoproksila (što odgovara 300,7 mg tenofovirdizoproksilsukcinata ili 136 mg tenofovira).

 • Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: prethodno geliran škrob, umrežena karmelozanatrij, laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, natrijev stearilfumarat, stearatna kiselina.

Film ovojnica: hipromeloza 5 cP, titanijev dioksid (E171), makrogol, boja Indigo carmine aluminium lake (E132). Vidjeti dio 2 “Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. sadrži laktozu”.

Kako Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. izgleda i sadržaj pakiranja Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. filmom obložene tablete (tablete) su plave, ovalne, bikonveksne tablete, veličine 20 mm x 10 mm.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. je dostupan u kartonskim kutijama s 28 i 84 filmom obložene tablete u blisterima.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. je dostupan također u bocama s 30 tableta, s plastičnim zatvaračem koji sadrži sredstvo za sušenje, a koje pomaže zaštititi tablete. Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: vanjska kutija sadrži 1 bocu s 30 filmom obloženih tableta i 90 (3 boce od 30) filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu