Uputa o lijeku – Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/5 mg tablete

Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/5 mg tablete
Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/10 mg tablete
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/5 mg tablete
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/10 mg tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Co-Dalneva i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Co-Dalnevu?
 3. Kako uzimati Co-Dalnevu?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Co-Dalnevu?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Co-Dalneva i za što se koristi?

Co-Dalneva se propisuje za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije). Sve tri djelatne tvari pomažu u kontroli visokog krvnog tlaka (hipertenzije). Bolesnici koji već uzimaju perindopril, indapamid i amlodipin u odvojenim tabletama mogu umjesto toga uzimati jednu tabletu Co-Dalneve koja sadrži sva tri sastojka.

Co-Dalneva sadrži tri djelatne tvari: perindopril, indapamid i amlodipin. Perindopril je ACE inhibitor (inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima). Amlodipin je antagonist kalcija (koji pripada klasi lijekova nazvanoj dihidropiridini). Indapamid je diuretik.

U bolesnika s visokim krvnim tlakom perindopril i amlodipin djeluju opuštajući krvne žile, tako da krv lakše prolazi kroz njih. Indapamid povećava količinu mokraće koju stvaraju bubrezi. Svaka od djelatnih tvari snižava krvni tlak, te one zajedno djeluju kako bi kontrolirale krvni tlak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Co-Dalnevu?

Nemojte uzimati Co-Dalnevu

 • ako ste alergični na perindopril ili bilo koji drugi ACE inhibitor ili na indapamid ili bilo koje druge sulfonamide, amlodipin ili bilo koje druge dihidropiridine, ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
 • ako ste imali simptome poput piskanja, oticanja lica ili jezika, jakog svrbeža ili jakih kožnih osipa uslijed prethodnog liječenja ACE inhibitorima ili ako ste Vi ili član Vaše obitelji imali ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima (stanje nazvano angioedem),
 • ako ste trudni duže od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati uzimanje Co-Dalneve u ranoj trudnoći – vidjeti dio “Trudnoća i dojenje”),
 • ako dojite,
 • ako imate umjereno do tešku bolest bubrega ili idete na dijalizu,
 • ako imate tešku bolest jetre ili stanje nazvano hepatička encefalopatija (degenerativna bolest mozga uzrokovana bolešću jetre),
 • ako imate kardiogeni šok (kada srce nije u stanju opskrbljivati tijelo dovoljnom količinom krvi), aortnu stenozu (suženje glavne krvne žile koja izlazi iz srca) ili nestabilnu anginu (bol u prsima koja se može pojaviti pri odmaranju),
 • ako imate zatajenje srca (srce nije u mogućnosti pumpati krv na odgovarajući način što rezultira nedostatkom zraka ili perifernim oteknućima kao što su oteknuća nogu, gležnjeva ili stopala) nakon akutnog srčanog udara,
 • ako sumnjate da imate neliječeno dekompenzirano zatajenje srca (jako zadržavanje vode, otežano disanje),
 • ako imate jako nizak krvni tlak (teška hipotenzija),
 • ako imate nisku ili visoku razinu kalija u krvi,
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Co-Dalnevu:

 • ako ste nedavno imali srčani udar,
 • ako imate aortnu stenozu (suženje glavne krvne žile koja izlazi iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja bubreg opskrbljuje krvlju),
 • ako imate zatajenje srca,
 • ako imate bilo kakve druge probleme sa srcem ili probleme s bubrezima,
 • ako imate jako povišeni krvni tlak (hipertenzivna kriza),
 • ako imate problema s jetrom,
 • ako imate kolagenu bolest (kožna bolest) kao što je sistemski lupus eritematozus ili skleroderma,
 • ako imate aterosklerozu (otvrdnuće arterija),
 • ako imate hiperparatireoidizam (prekomjerno aktivna paratireoidna žlijezda),
 • ako imate giht,
 • ako imate šećernu bolest,
 • ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli ili koristite zamjenu za sol koja sadrži kalij,
 • ako uzimate litij ili diuretike koji štede kalij (spironolakton, triamteren) jer se njihova primjena s Co-Dalnevom mora izbjegavati (vidjeti dio „Drugi lijekovi i Co-Dalneva“),
 • ako ste stariji i Vašu dozu treba povećati,
 • ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, povećan je rizik za nastanak angioedema:
 • racekadotril (primjenjuje se za liječenje proljeva),
 • sirolimus, everolimus, temsirolimus i ostale lijekove koji pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori mTOR-a (primjenjuju se za sprječavanje odbacivanja presaĎenih organa).
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima. Vidjeti takoĎer informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Co-Dalnevu”

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili da biste mogli ostali trudni). Ne preporučuje se primjena Co-Dalneve u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako se koristi u ovoj fazi trudnoće (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).

Pri uzimanju Co-Dalneve, također biste morali obavijestiti svog liječnika ili medicinsko osoblje:

 • ako ćete se podvrgnuti anesteziji i/ili operativnom zahvatu,
 • ako ste nedavno imali proljev ili povraćali ili ste dehidrirali,
 • ako ćete se podvrgnuti dijalizi ili LDL aferezi (uklanjanje kolesterola iz krvi pomoću aparata),
 • ako se pripremate za desenzibilizacijsko liječenje kako bi smanjili učinke alergije na ubode pčela ili osa,
 • ako ćete se podvrgnuti medicinskom testu koji zahtjeva ubrizgavanje jodnog kontrastnog sredstva (tvar koja organe poput bubrega ili želuca čini vidljivim na rendgenu).

Sportaši moraju biti svjesni da Co-Dalneva sadrži djelatnu tvar (indapamid) koja može dati pozitivnu reakciju u testovima na drogu.

Co-Dalneva se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Co-Dalneva

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Potrebno je izbjegavati primjenu Co-Dalneve s:

 • litijem (koristi se u liječenju depresije),
 • diureticima koji štede kalij (spironolakton, triamteren), solima kalija,
 • estramustin (upotrebljava se u liječenju raka),
 • lijekovima koji se često primjenjuju u liječenju proljeva (racekadotril) ili za sprječavanje odbacivanje presaĎenih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lijekovi koji, pripadaju skupini koja se naziva inhibitori mTOR-a). Vidjeti dio “Upozorenja i mjere opreza”.

Na liječenje s Co-Dalnevom mogu utjecati drugi lijekovi.

Pobrinite se da obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova jer će možda biti potrebna posebna skrb:

 • druge lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka (antihipertenzivi) uključujući neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Co-Dalnevu” i “ Upozorenja i mjere opreza”),
 • prokainamid (za liječenje nepravilnih otkucaja srca),
 • alopurinol (za liječenje gihta),
 • terfenadin ili astemizol (antihistaminici za peludnu groznicu ili alergije),
 • kortikosteroide koji se koriste za liječenje različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis,
 • imunosupresive koji se koriste za liječenje autoimunih poremećaja ili nakon transplantacijskog operativnog zahvata kako bi se spriječilo odbacivanje organa (npr. ciklosporin),
 • takrolimus (lijek koji kontrolira imunološki odgovor Vašeg organizma, omogućujući Vašem tijelu prihvaćanje presađenog organa),
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takozvani inhibitori proteaze koji se koriste za liječenje HIV-a),
 • lijekovi za liječenje raka,
 • ketokonazol, itrakonazol (lijekovi za liječenje gljivica),
 • rifampicin, eritromicin, klaritromicin (antibiotici),
 • halofantrin (koristi se za liječenje određenih tipova malarije),
 • pentamidin (koristi se za liječenje upale pluća),
 • injekcijsko zlato (koristi se za liječenje reumatoidnog poliartritisa),
 • vinkamin (koristi se za liječenje simptomatskih kognitivnih poremećaja u starijih osoba, uključujući i gubitak pamćenja),
 • bepridil, verapamil, diltiazem (lijekovi za srce),
 • sultoprid (za liječenje psihoza),
 • lijekove koji se koriste za probleme sa srčanim ritmom (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol),
 • digoksin ili druge srčane glikozide (za liječenje problema sa srcem),
 • baklofen (za liječenje ukočenosti mišića koja se javlja kod bolesti kao što je multipla skleroza),
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti, kao što je inzulin ili metformin,
 • kalcij uključujući i nadomjestke kalcija,
 • stimulativne laksative (npr. sena),
 • nesteroidne protuupalne lijekove (npr. ibuprofen) ili visoke doze salicilata (npr. aspirin),
 • amfotericin B putem injekcije (za liječenje teške gljivične bolesti),
 • lijekove za liječenje duševnih poremećaja kao što je depresija, tjeskoba, shizofrenija. (npr. triciklički antidepresivi, neuroleptici),
 • tetrakosaktid (za liječenje Crohnove bolesti),
 • gospinu travu (Hypericum perforatum),
 • dantrolen (infuzija za jake poremećaje tjelesne temperature),
 • simvastatin (lijek za snižavanje kolesterola).

Co-Dalneva s hranom i pićem

Preporučuje se uzimati Co-Dalnevu prije obroka.

Bolesnici koji uzimaju Co-Dalnevu ne smiju konzumirati sok od grejpa ili grejp. Sok od grejpa i grejp mogu uzrokovati porast vrijednosti djelatne tvari amlodipina u krvi, što može izazvati pojačano djelovanje Co-Dalneve na snižavanje krvnog tlaka.

Trudnoća i dojenje

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Morate obavijestiti svog liječnika ako sumnjate da ste (ili ste možda ostali) trudni.

Liječnik će Vas obično savjetovati da prestanete uzimati Co-Dalnevu prije nego ostanete trudni ili čim saznate da ste trudni te će Vam savjetovati uzimanje drugog lijeka umjesto Co-Dalneve. Co-Dalneva se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili počinjete dojiti. Co-Dalneva je kontraindicirana za majke koje doje te će liječnik možda odabrati drugo liječenje za Vas ako želite dojiti, posebno ako je Vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Odmah posjetite svog liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Co-Dalneva ne utječe na pozornost, ali Vam se može pojaviti omaglica ili slabost zbog niskog krvnog tlaka što može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. Savjetuje Vam se da ne upravljate vozilima ili strojevima dok ne znate kako Co-Dalneva na Vas djeluje.

3. Kako uzimati Co-Dalnevu?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je jedna tableta jednom dnevno. Svoju tabletu po mogućnosti uzmite ujutro i prije obroka. Progutajte tabletu uz čašu vode. Liječnik će odrediti ispravnu dozu za Vas. Co-Dalneva je propisana bolesnicima koji već uzimaju perindopril, indapamid i amlodipin u zasebnim tabletama.

Ako uzmete više Co-Dalneve nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta, odmah se obratite svom liječniku ili najbližem odjelu za hitne slučajeve. Najvjerojatniji učinak u slučaju predoziranja je nizak krvni tlak. Ako se pojavi izrazito nizak krvni tlak (simptomi kao što su omaglica ili nesvjestica), ležanje s podignutim nogama može pomoći.

Ako ste zaboravili uzeti Co-Dalnevu

Važno je da svakog dana uzmete svoj lijek jer je redovito liječenje učinkovitije. MeĎutim, ako zaboravite uzeti dozu Co-Dalneve, sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Co-Dalnevu

Budući da je liječenje visokog krvnog tlaka obično doživotno, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom prije nego prestanete uzimati ovaj lijek.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako Vam se pojavi bilo što od sljedećeg, odmah prestanite uzimati lijek i obavijestite svog liječnika:

 • iznenadna pojava piskutavog disanja, bol u prsima, kratak dah ili tegobe s disanjem (manje često, mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
 • simptomi alergijske reakcije kao što je oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla, otežano disanje, (manje često, mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
 • teške kožne reakcije koje uključuju intenzivni kožni osip, koprivnjaču, crvenilo po cijelom tijelu, jaki svrbež, stvaranje mjehurića, guljenje i oticanje kože, upalu sluznice (Stevens Johnsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije (vrlo rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)
 • jača omaglica ili nesvjestica (često, mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)
 • srčani udar (vrlo rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba), neuobičajeno brzi ili nepravilni otkucaji srca (nepoznato, učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)
 • upala gušterače koja može uzrokovati jaku bol u trbuhu i leđima, povezana s općim osjećajem slabosti (vrlo rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba).

U silaznom redoslijedu učestalosti, nuspojave mogu uključivati:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • edem (zadržavanje tekućine).

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja, osjećaj omaglice, palpitacije (osjećaj lupanja srca), crvenilo uz osjećaj vrućine, vrtoglavica, bockanje i trnci, somnolencija (pospanost), smetnje vida, ošamućenost zbog niskog krvnog tlaka, tinitus (osjećaj šumova u ušima), nizak krvni tlak, palpitacije (vrlo brzi otkucaji srca), crvenilo uz osjećaj vrućine (osjećaj vrućine ili topline u Vašem licu), nedostatak zraka, kašalj, probavni poremećaji (mučnina, bol u gornjem dijelu trbuha, gubitak teka, povraćanje, bol u trbuhu, poremećaji okusa, suha usta, dispepsija ili otežana probava, proljev, zatvor, promjena u pražnjenju crijeva), grčevi, oticanje gležnjeva (edem), slabost, osjećaj umora.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • promjene raspoloženja, tjeskoba, poremećaj spavanja, depresija, drhtanje, koprivnjača, nesvjestica, gubitak osjeta boli, nepravilni otkucaji srca, sinkopa (privremeni gubitak svijesti), rinitis (začepljen nos ili curenje nosa), bronhospazam (stezanje u prsima, piskanje i nedostatak zraka), promijenjene navike pražnjenja crijeva, angioedem (simptomi poput piskanja, oteknuća lica ili jezika), koprivnjača, purpura (crvene točkice po koži), znojenje, opadanje kose, crvene ili bezbojne mrlje na koži, bolovi u leđima, mišićima ili zglobovima, problemi s bubrezima, povećan nagon za mokrenjem naročito tijekom noći, impotencija, vrućica ili visoka temperatura, osjećaj nelagode u dojkama ili povećanje dojki u muškaraca, bol u prsima, bol, opći osjećaj slabosti, povećanje ili smanjenje tjelesne težine, prekomjeran broj bijelih krvnih stanica, povišena razina kalija u krvi, hipoglikemija (vrlo niska razina šećera u krvi), niska razina natrija u krvi, vaskulitis (upala stjenke krvnih ţila), fotosenzibilna reakcija (promjene u izgledu kože) nakon izlaganja suncu ili umjetnim ultraljubičastim zrakama, nakupina mjehurića po koži, oticanje ruku, gležnjeva ili stopala, povišene razine ureje i kreatinina u krvi, padovi, suha usta.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • smetenost, promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina jetrenih enzima, povišena razina bilirubina u serumu i pogoršanje psorijaze.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • smanjeni broj bijelih krvnih stanica, smanjeni broj trombocita što može dovesti do neuobičajene pojava modrica ili lakog krvarenja (oštećenje crvenih krvnih stanica), anemija, kardiovaskularni poremećaji (angina, srčani udar), eozinofilna upala pluća (rijetka vrsta upale pluća), oticanje desni, periferna neuropatija (bolest koja uzrokuje gubitak osjeta, bol i nesposobnost kontrole mišića), teške kožne reakcije uključujući jaki kožni osip, crvenilo kože po cijelom tijelu, jak svrbež, mjehurići, ljuštenje i oticanje kože, multiformni eritem (crvenilo), poremećaj funkcije jetre, upala jetre (hepatitis), žuto obojenje kože (žutica), nadutost (gastritis), poremećaj živaca koji uzrokuje slabost, trnce ili utrnulost, pojačanu mišićnu napetost, hiperglikemija (vrlo visoka razina šećera u krvi), visoka razina kalcija u krvi, moždani udar kao posljedica prekomjernog pada krvnog tlaka.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • u slučaju hepatičke insuficijencije (problemi s jetrom), postoji mogućnost nastanka hepatičke encefalopatije (degenerativna bolest mozga), kratkovidnost (miopija), zamagljen vid, poremećaji koji su kombinacija krutog držanja, nevoljnog drhtanja i /ili poremećaja pokreta.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u  Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Co-Dalnevu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Co-Dalneva sadrži?

 • Djelatne tvari su perindopril-tert-butilamin, indapamid i amlodipinbesilat.

Svaka tableta sadrži 4 mg perindopril-tert-butilamina što odgovara 3,34 mg perindoprila, 1,25 mg indapamida i 5 mg amlodipina u obliku amlodipinbesilata.

Svaka tableta sadrži 4 mg perindopril-tert-butilamina što odgovara 3,34 mg perindoprila, 1,25 mg indapamida i 10 mg amlodipina u obliku amlodipinbesilata.

Svaka tableta sadrži 8 mg perindopril-tert-butilamina što odgovara 6,68 mg perindoprila, 2,5 mg indapamida i 5 mg amlodipina u obliku amlodipinbesilata.

Svaka tableta sadrži 8 mg perindopril-tert-butilamina što odgovara 6,68 mg perindoprila, 2,5 mg indapamida i 10 mg amlodipina u obliku amlodipinbesilata.

 • Pomoćne tvari su: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran škrob, natrijev škroboglikolat,

kalcijev klorid heksahidrat, natrijev hidrogenkarbonat, koloidni hidratizirani silicijev dioksid i magnezijev stearat.

Kako Co-Dalneva izgleda i sadržaj pakiranja?

Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, blago bikonveksne, s ukošenim rubovima, promjera 7 mm.

Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne, bikonveksne, s razdjelnim urezom na jednoj strani, dužine 12 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne, s ukošenim rubovima, promjera 9 mm.

Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne, s urezom na jednoj strani i s ukošenim rubovima, promjera 9 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Co-Dalneva je dostupna u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 ili 90 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

HCS bvba, H. Kennisstraat 53, B 2650 Edegem, Belgija

Proizvođač:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: co dalneva, dalneva 4/5, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu