Uputa o lijeku – Cinet 30 mg filmom obložene tablete

Cinet 30 mg filmom obložene tablete
Cinet 60 mg filmom obložene tablete
Cinet 90 mg filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Cinet i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cinet?
 3. Kako uzimati Cinet?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cinet?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1, Što je Cinet i za što se koristi?

Cinet kontrolira vrijednosti paratireoidnog hormona (PTH), kalcija i fosfora u Vašem organizmu. Koristi se u liječenju poremećaja povezanih s paratireoidnim žlijezdama. Paratireoide su četiri male žlijezde na vratu, pokraj štitnjače, koje proizvode paratireoidni hormon (PTH).

Cinet se koristi:

 • za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s ozbiljnom bubrežnom bolesti koji trebaju dijalizu da bi se krv očistila od štetnih produkata
 • da bi se smanjila visoka razina kalcija u krvi (hiperkalcemija) u bolesnika s rakom paratireoidnih žlijezda
 • da bi se smanjila visoka razina kalcija u krvi (hiperkalcemija) u bolesnika s primarnim hiperparatireoidizmom kod kojih odstranjenje žlijezde nije moguće.

U primarnom i sekundarnom hiperparatireoidizmu paratireoidne žlijezde proizvode previše PTH-a. „Primarni“ znači da hiperparatireoidizam nije posljedica nekog drugog poremećaja, a „sekundarni“ da je hiperparatireoidizam uzrokovan drugim poremećajem, npr. bolesti bubrega. Oba, i primarni i sekundarni hiperparatireoidizam mogu uzrokovati gubitak kalcija iz kosti, što može biti uzrok bolova u kostima i prijeloma, poremećaja krvi i oštećenja srčanih krvnih žila, nastanka bubrežnih kamenaca, psihičkih poremećaja i kome.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cinet

Nemojte uzimati Cinet:

 • ako ste alergični na cinakalcet ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Cinet.

Prije nego što počnete uzimati Cinet, obavijestite svojeg liječnika o tome imate li ili ste bilo kada imali:

 • napadaje (konvulzije). Rizik pojave napadaja veći je ako ste ih već doživjeli;
 • problema s jetrom;
 • zatajenje srca.

U bolesnika liječenih cinakalcetom zabilježeni su događaji opasni po život i smrtni ishodi povezani s niskim razinama kalcija (hipokalcemijom)

Niske razine kalcija mogu utjecati na srčani ritam. Obavijestite svog liječnika ako, dok uzimate Cinet, osjetite neobično ubrzano ili jako lupanje srca, ako imate tegobe sa srčanim ritmom ili ako uzimate lijekove za koje se zna da uzrokuju tegobe sa srčanim ritmom.

Za dodatne informacije, pročitajte dio 4.

Tijekom liječenja Cinetom obavijestite svojeg liječnika:

 • ako ste počeli ili prestali pušiti, jer to može utjecati na djelovanje Cineta.

Djeca i adolescenti

Djeca mlađa od 18 godina ne smiju uzimati Cinet.

Drugi lijekovi i Cinet

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obavijestite svojeg liječnika ako uzimate sljedeće lijekove, jer oni mogu utjecati na djelovanje Cineta:

 • lijekovi za liječenje kože i gljivičnih infekcija (ketokonazol, itrakonazol i vorikonazol);
 • lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija (telitromicin, rifampicin i ciprofloksacin);
 • lijek koji se koristi za liječenje HIV infekcija i AIDS (ritonavir);
 • lijek kojim se liječi depresija (fluvoksamin).

Cinet može utjecati na djelovanje sljedećih lijekova:

 • lijekova za liječenje depresije (amitriptilin, desipramin, nortriptilin i klomipramin);
 • lijekova kojima se liječi poremećaj srčanog ritma (flekainid i propafenon);
 • lijek koji se koristi za liječenje visokoga krvnog tlaka (metoprolol).

Cinet s hranom i pićem

Cinet treba uzeti s hranom ili neposredno nakon obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Cinet nije ispitivan u trudnica. U slučaju trudnoće, Vaš liječnik može promijeniti terapiju jer Cinet može biti štetan za Vaše nerođeno dijete.

Nije poznato izlučuje li se Cinet u majčino mlijeko. Vaš liječnik će raspraviti s Vama trebate li prestati dojiti ili prekinuti liječenje Cinetom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Omaglica i napadaji prijavljeni su od bolesnika liječenih cinakalcetom. Ako ste imali navedeno, Vaša sposobnost upravljanja vozilom i sposobnost rada na strojevima može biti smanjena.

Cinet sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Cinet?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Vaš liječnik će Vam reći koliko Cineta morate uzeti.

Cinet se mora uzeti kroz usta, s jelom ili neposredno nakon obroka. Tablete se moraju uzeti cijele i ne smiju se prepoloviti.

Vaš liječnik redovito će Vam vaditi krv tijekom liječenja kako bi pratio Vaš napredak i po potrebi prilagodio dozu lijeka.

Ako se liječite zbog sekundarnog hiperparatireoidizma

Uobičajena početna doza Cineta je 30 mg (jedna tableta) jednom na dan.

Ako se liječite zbog karcinoma paratireoidnih žlijezda i primarnog hiperparatireoidizma Uobičajena početna doza Cineta je 30 mg (jedna tableta) dva puta na dan.

Ako uzmete više Cineta nego što ste trebali

Ako uzmete više Cineta nego što ste trebali, morate odmah kontaktirati liječnika. Mogući znakovi predoziranja su utrnulost ili trnci oko usta, bolovi u mišićima ili grčevi i napadaji.

Ako ste zaboravili uzeti Cinet

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste zaboravili uzeti dozu Cineta, sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako osjetite utrnulost ili trnce oko usta, bolove u mišićima ili grčeve i napadaje, odmah o tome obavijestite liječnika. Te nuspojave mogu biti znakovi da je Vaša vrijednost kalcija preniska (hipokalcemija).

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • mučnina i povraćanje (ove su nuspojave obično blage i ne traju dugo).

Česte: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • omaglica
 • utrnulost ili osjećaj trnaca (parestezija)
 • gubitak (anoreksija) ili smanjenje apetita
 • bol u mišićima (mijalgija)
 • slabost (astenija)
 • osip
 • smanjene razine testosterona
 • visoke razine kalija u krvi (hiperkalemija)
 • alergijske reakcije (preosjetljivost)
 • glavobolja
 • napadaji (konvulzije)
 • niski krvni tlak (hipotenzija)
 • infekcije gornjeg dišnog sustava
 • otežano disanje (dispneja)
 • kašalj
 • loša probava (dispepsija)
 • proljev
 • bol u trbuhu, bol u gornjem dijelu trbuha
 • zatvor
 • mišićni grčevi
 • bol u leđima
 • niske razine kalcija u krvi (hipokalcemija).

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

 • koprivnjača (urtikarija)
 • oticanje lica, usnica, usta, jezika ili grla, što može uzrokovati teškoće s gutanjem ili disanjem (angioedem)
 • neobično ubrzano ili jako lupanje srca, koje može biti povezano s niskim razinama kalcija u krvi (produljenje QT intervala i ventrikularna aritmija uzrokovana hipokalcemijom).

Nakon uzimanja cinakalceta kod vrlo malog broja bolesnika sa zatajenjem srca došlo je do pogoršanja stanja i pada krvnog tlaka (hipotenzije).

Dodatne nuspojave kod djece i adolescenata

Primjena cinakalceta u djece i adolescenata nije određena. Smrtni ishod bio je zabilježen u jednog adolescenta u kliničkom ispitivanju, koji je imao vrlo nisku razinu kalcija u krvi (hipokalcemiju).

5.;Kako čuvati Cinet?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cinet sadrži?

 • Djelatna tvar je cinakalcet

Cinet 30 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 30 mg cinakalceta (u obliku cinakalcetklorida).

Cinet 60 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 60 mg cinakalceta (u obliku cinakalcetklorida).

Cinet 90 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 90 mg cinakalceta (u obliku cinakalcetklorida).

 • Ostali sastojci su:

Jezgra tablete: škrob, prethodno geliran (kukuruzni), povidon K-30 (E1201), krospovidon vrst A (E1202), silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat (E572).

Film ovojnica: hipromeloza 15 (E464), laktoza hidrat, triacetin (E1518), titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), indigo karmin (E132).

Kako Cinet izgleda i sadržaj pakiranja?

Cinet 30 mg filmom obložene tablete su svijetlozelene, ovalne, filmom obložene tablete s oznakom „30“ na jednoj strani. Dimenzije tablete su 8,1 mm x 5,2 mm ± 5%.

Cinet 60 mg filmom obložene tablete su svijetlozelene, ovalne, filmom obložene tablete s oznakom „60“ na jednoj strani. Dimenzije tablete su 10,0 mm x 6,3 mm ± 5%.

Cinet 90 mg filmom obložene tablete su svijetlozelene, ovalne, filmom obložene tablete s oznakom „90“ na jednoj strani. Dimenzije tablete su 11,6 mm x 7,3 mm ± 5%.

28 (2 x14) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu