Uputa o lijeku – Atazanavir Accord 150 mg tvrde kapsule

Atazanavir Accord 150 mg tvrde kapsule
Atazanavir Accord 200 mg tvrde kapsule
Atazanavir Accord 300 mg tvrde kapsule

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Atazanavir Accord i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Atazanavir Accord
 3. Kako uzimati Atazanavir Accord
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Atazanavir Accord
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Atazanavir Accord i za što se koristi

Atazanavir Accord je antivirusni (ili antiretrovirusni) lijek. Pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori proteaze. Ti lijekovi kontroliraju infekciju virusom humane imunodeficijencije (HIV) tako što zaustavljaju rad proteina potrebnog HIV-u za umnažanje. Djeluju tako što smanjuju količinu HIV- a u Vašem tijelu, što jača Vaš imunološki sustav. Tako Atazanavir Accord smanjuje rizik od razvoja bolesti povezanih s HIV infekcijom.

Atazanavir Accord kapsule mogu uzimati odrasli i djeca u dobi od 6 ili više godina. Liječnik Vam je propisao Atazanavir Accord zato što ste zaraženi HIV-om koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (SIDA). Obično se uzima u kombinaciji s drugim lijekovima protiv HIV-a. Liječnik će razgovarati s Vama koja je kombinacija lijekova s lijekom Atazanavir Accord za Vas najbolja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Atazanavir Accord

Nemojte uzimati Atazanavir Accord:

 • ako ste alergični na atazanavir ili neki drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6).
 • ako imate umjerene do teške tegobe s jetrom. Liječnik će procijeniti koliko je teška Vaša bolest jetre prije nego što odluči možete li uzimati Atazanavir Accord.
 • ako uzimate neki od ovih lijekova: vidjeti također Drugi lijekovi i Atazanavir Accord
  – rifampicin (antibiotik za liječenje tuberkuloze)
  – astemizol ili terfenadin (obično se primjenjuju za liječenje simptoma alergije i mogu se nabaviti bez recepta); cisaprid (primjenjuje se za liječenje želučanog refluksa, tj. žgaravice); pimozid (primjenjuje se za liječenje shizofrenije); kinidin ili bepridil (primjenjuju se za liječenje poremećaja srčanog ritma); ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin, metilergonovin (primjenjuju se za liječenje glavobolje); i alfuzosin (primjenjuje se za liječenje povećanja prostate)
  – kvetiapin (primjenjuje se za liječenje shizofrenije, bipolarnog poremećaja i velikog depresivnog poremećaja), lurasidon (primjenjuje se za liječenje shizofrenije)
  – lijekove koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum, biljni pripravak)
  – triazolam i peroralni (uzima se kroz usta) midazolam (primjenjuje se za liječenje poremećaja spavanja i/ili ublažavanje tjeskobe)
  – simvastatin i lovastatin (primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi)
  – lijekove koji sadrže grazoprevir, uključujući fiksnu kombinaciju elbasvir/grazoprevir i fiksnu kombinaciju glekaprevir/pibrentasvir (koja se koristi u liječenju kronične infekcije virusom hepatitisa C)

Nemojte uzimati sildenafil s lijekom Atazanavir Accord kad se sildenafil primjenjuje za liječenje plućne arterijske hipertenzije. Sildenafil se također primjenjuje za liječenje erektilne disfunkcije. Obavijestite svog liječnika ako uzimate sildenafil za liječenje erektilne disfunkcije.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Atazanavir Accord.

Atazanavir Accord neće izliječiti HIV infekciju. I dalje se u Vas mogu razviti simptomi infekcije ili druge bolesti povezane s HIV infekcijom. HIV možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Nekim će osobama trebati posebna skrb prije ili tijekom uzimanja lijeka Atazanavir Accord. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Atazanavir Accord i pobrinite se da liječnik zna:

 • ako imate hepatitis B ili C
 • ako Vam se jave znakovi ili simptomi žučnih kamenaca (bol na desnoj strani trbuha)
 • ako imate hemofiliju tipa A ili B
 • ako Vam je potrebna hemodijaliza

Atazanavir Accord može utjecati na to kako dobro rade vaši bubrezi.

U bolesnika koji uzimaju atazanavir zabilježeni su bubrežni kamenci. Ako razvijete znakove ili simptome bubrežnih kamenaca (bol u slabinama, krv u mokraći, bol pri mokrenju), odmah o tome obavijestite svog liječnika.

U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom (SIDA) i oportunističkom infekcijom u anamnezi mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale od prethodnih infekcija ubrzo nakon početka liječenja protiv HIV-a. Vjeruje se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanog imunološkog odgovora tijela, koji tijelu omogućuje da se bori protiv infekcija koje su možda prisutne bez očitih simptoma. Ako primijetite ikakve znakove infekcije, odmah o tome obavijestite svog liječnika. Nakon što počnete s liječenjem Vaše HIV infekcije, osim oportunističkih infekcija, mogu se pojaviti autoimune bolesti (stanje koje nastaje kad imunološki sustav napada zdrava tjelesna tkiva). Autoimune bolesti mogu se pojaviti i više mjeseci nakon početka liječenja. Ako primijetite neki od simptoma infekcije ili neke druge simptome kao mišićnu slabost, slabost koja počinje u rukama i nogama i širi se prema trupu, osjećaj lupanja srca, nevoljno drhtanje ili hiperaktivnost, obavijestite odmah svog liječnika i zatražite potrebno liječenje.

Neki bolesnici koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju mogu razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva zbog gubitka opskrbe krvlju). Trajanje kombinirane antiretrovirusne terapije, primjena kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška imunosupresija, povišen indeks tjelesne mase mogu, između ostalog, biti neki od mnogih čimbenika rizika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (osobito u kuku, koljenu i ramenu) i otežano kretanje. Ako primijetite neke od ovih simptoma, obavijestite o tome svog liječnika.

U bolesnika koji uzimaju atazanavir može nastati hiperbilirubinemija (povišena razina bilirubina u krvi). Znakovi mogu biti blago žućkasta boja kože ili bjeloočnica. Ako primijetite neke od ovih simptoma, obavijestite o tome svog liječnika.

U bolesnika koji uzimaju atazanavir zabilježen je ozbiljni kožni osip, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom. Ako Vam se javi osip, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Ako primijetite promjenu u radu srca (promjene srčanog ritma), obavijestite o tome svog liječnika. Kod djece koja uzimaju atazanavir možda će biti potrebno pratiti rad srca. To će odlučiti liječnik Vašeg djeteta.

Djeca

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 3 mjeseca i tjelesne težine manje od 5 kg. Primjena atazanavira u djece mlađe od 3 mjeseca i tjelesne težine manje od 5kg nije ispitana zbog rizika od pojave ozbiljnih komplikacija.

Drugi lijekovi i Atazanavir Accord

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bili koje druge lijekove.

Ne smijete uzimati Atazanavir Accord s određenim lijekovima. Ti su lijekovi navedeni na početku dijela 2, ispod podnaslova Nemojte uzimati Atazanavir Accord.

Postoje i drugi lijekovi koji se ne smiju miješati s lijekom Atazanavir Accord. Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Osobito je važno da spomenete sljedeće:

 • druge lijekove za liječenje HIV infekcije (npr. indinavir, nevirapin i efavirenz)
 • boceprevir i sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir (koristi se za liječenje hepatitisa C)
 • sildenafil, vardenafil ili tadalafil (uzimaju ga muškarci za liječenje impotencije (erektilna disfunkcija))
 • ako uzimate oralnu kontracepciju (“pilule”) s lijekom Atazanavir Accord, za sprečavanje trudnoće, pazite da je uzimate točno prema uputama liječnika i da ne propustite niti jednu dozu
 • bilo koje lijekove za liječenje bolesti povezanih s kiselinom u želucu (npr., antacide, koji se moraju uzeti barem 1 sat prije uzimanja lijeka Atazanavir Accord, ili 2 sata nakon uzimanja lijeka Atazanavir Accord, blokatore H2 kao famotidin ili inhibitore protonske pumpe kao omeprazol)
 • lijekove za snižavanje krvnog tlaka, usporavanje rada srca ili ispravljanje srčanog ritma (amiodaron, diltiazem, sistemski lidokain, verapamil)
 • atorvastatin, pravastatin i fluvastatin (primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi)
 • salmetrol (primjenjuje se za liječenje astme)
 • ciklosporin, takrolimus i sirolimus (lijekovi za sniženje učinaka imunološkog sustava organizma)
 • određene antibiotike (rifabutin, klaritromicin)
 • ketokonazol, itrakonazol i vorikonazol (antimikotici)
 • varfarin (antikoagulans, primjenjuje se za smanjenje zgrušavanja krvi)
 • karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, lamotrigin (antiepileptici)
 • irinotekan (primjenjuje se u liječenju raka)
 • sedative (npr. midazolam primijenjen injekcijom)
 • buprenorfin (primjenjuje se za liječenje ovisnosti o opijatima i boli).

Neki lijekovi mogu stupiti u interakciju s ritonavirom, koji se uzima zajedno s lijekom Atazanavir Accord. Važno je da obavijestite svog liječnika ako uzimate flutikazon ili budezonid (primjenjuju se kroz nos ili udisanjem za liječenje alergijskih simptoma ili astme).

Atazanavir Accord s hranom i pićem

Važno je da Atazanavir Accord uzimate s hranom (uz obrok ili obilniji međuobrok) jer to pomaže tijelu da apsorbira lijek.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Atazanavir, djelatna tvar lijeka Atazanavir Accord izlučuje se u majčino mlijeko. Bolesnice ne smiju dojiti dok uzimaju Atazanavir Accord. Preporučuje se da žene zaražene HIV-om ne doje, zato što se virus može prenijeti majčinim mlijekom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjetite omaglicu ili ošamućenost, odmah se obratite liječniku.

Atazanavir Accord sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere (npr., laktozu), obratite se svom liječniku prije nego što uzmete ovaj lijek.

Atazanavir Accord 200 mg tvrde kapsule i Atazanavir Accord 300 mg tvrde kapsule: boja sunset yellow FCF (E110) može izazvati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Atazanavir Accord

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni. Na taj ćete način biti sigurni da je lijek potpuno učinkovit i smanjiti rizik od razvoja otpornosti virusa na liječenje.

Preporučena doza Atazanavir Accord kapsula za odrasle je 300 mg jedanput na dan sa 100 mg ritonavira jedanput na dan i s hranom, u kombinaciji s drugim lijekovima protiv HIV-a.Liječnik će možda prilagoditi dozu lijeka Atazanavir Accord prema Vašoj HIV terapiji protiv HIV-a.

Za djecu (u dobi od 6 do manje od 18 godina), liječnik Vašeg djeteta odlučit će koja je doza ispravna na temelju tjelesne težine Vašeg djeteta. Doza Atazanavir Accord kapsula za djecu izračunava se na temelju tjelesne težine i uzima se jedanput na dan s hranom i 100 mg ritonavira na sljedeći način:

atazanavir

Ovaj lijek može biti dostupan i u drugim oblicima za primjenu kod djece u dobi od najmanje 3 mjeseca i tjelesne težine od najmanje 5 kg. Preporučuje se prelazak s drugih formulacija na kapsule čim bolesnici budu mogli pouzdano progutati kapsule.

Kod prelaska na kapsule s oralnog praška može se dogoditi i promjena doze lijeka. Liječnik će odrediti ispravnu dozu prema tjelesnoj težini Vašeg djeteta.

Nema preporuka za doziranje lijeka Atazanavir Accord u pedijatrijskih bolesnika mlađih od 3 mjeseca.

Uzimajte Atazanavir Accord kapsule s hranom (uz obrok ili obilniji međuobrok). Progutajte kapsule cijele. Ne otvarajte kapsule.

Ako uzmete više lijeka Atazanavir Accord nego što ste trebali

Žutilo kože i/ili očiju (žutica) i nepravilni otkucaji srca (produženje QTc intervala) mogu se pojaviti ako Vaše dijete uzme previše lijeka Atazanavir Accord.

Ako slučajno uzmete više Atazanavir Accord kapsula nego što je preporučio Vaš liječnik, odmah se obratite liječniku ili potražite savjet u najbližoj bolnici.

Ako ste zaboravili uzeti Atazanavir Accord

Ako propustite uzeti dozu, uzmite propuštenu dozu čim prije s hranom, a potom uzmite sljedeću dozu prema rasporedu u uobičajeno vrijeme. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu. Pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Atazanavir Accord

Nemojte prestati uzimati Atazanavir Accord prije nego što o tome razgovarate s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Kod liječenja HIV infekcije, nije uvijek lako utvrditi koje su nuspojave izazvane lijekom Atazanavir Accord, koje drugim lijekovima koje uzimate, a koje samom HIV infekcijom. Ako primijetite nešto neobično u vezi sa svojim zdravljem, obavijestite o tome Vašeg liječnika.

Tijekom liječenja HIV infekcije moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV infekcije. Vaš liječnik će obaviti provjere u vezi tih promjena.

Odmah obavijestite liječnika ako se u Vas razvije jedna od slijedećih nuspojava:

 • Osip na koži, prijavljen je svrbež koji ponekad može biti težak. Osip obično nestane unutar 2 tjedna bez ikakve promjene u Vašem liječenju lijekom Atazanavir Accord. Težak osip može se razviti u povezanosti s drugim simptomima koji mogu biti ozbiljni. Odmah prestanite uzimat Atazanavir Accord i obratite se liječniku ako se u Vas razviju teški osip ili osip sa simptomima bolesti nalik gripi, mjehurići, vrućica, ranice u ustima, bol u mišićima ili zglobovima, oticanje lica, upala oka koja uzrokuje crvenilo (konjunktivitis),bolni, topli ili crveni čvorići (noduli).
 • Često je prijavljeno žutilo kože ili bjeloočnica koje je uzrokovano povišenim razinama bilirubina u Vašoj krvi. Ta nuspojava obično nije opasna u odraslih i dojenčadi starijoj od 3 mjeseca ali može biti i simptom ozbiljnog problema. Ako Vaša koža ili bjeloočnica postanu žuti odmah se obratite liječniku.
 • Promjene u načinu na koje Vaše srce kuca (promjena srčanog ritma) mogu se povremeno dogoditi. Obratite se odmah liječniku osjećate omaglicu, ošamućenost ili se iznenada onesvijestite. To mogu biti simptomi ozbiljnog srčanog problema.
 • Manje često se mogu pojavit problemi s jetrom. Vaš liječnik treba napraviti krvne pretrage prije početka liječenja lijekom Atazanavir Accord i tijekom liječenja. Ako imate problema s jetrom, uključujući infekciju hepatitisom B ili C, možete primijetiti pogoršanje Vaših problema s jetrom. Odmah se obratite liječniku ako Vaša mokraća postane tamnija (boje poput čaja), ako se razviju svrbež, žutilo kože ili bjeloočnica, bol u trbuhu, blijeda stolica ili mučnina.
 • Manje često mogu se pojaviti problemi sa žučnim kamencima u osoba koje uzimaju lijek Atazanavir Accord. Simptomi problema sa žučnim kamencima mogu uključivati bol u desnom ili srednjem gornjem dijelu trbuha, mučninu, povraćanje, vrućicu ili žutilo kože ili bjeloočnica.
 • Atazanavir Accord može utjecati na to kako dobro rade vaši bubrezi.
 • Manje često mogu se pojaviti bubrežni kamenci u osoba koje uzimaju Atazanavir Accord. Odmah se obratite liječniku ako razvijete simptome bubrežnih kamenaca mogu uključivati bol u donjem dijelu leđa ili donjem dijelu trbuha, krv u mokraći ili bol pri mokrenju.

Druge nuspojave prijavljene u bolesnika liječenih lijekom Atazanavir Accord:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

 • Glavobolja
 • povraćanje, proljev, bol u trbuhu (bol ili nelagoda u želucu), mučnina, dispepsija (probavne tegobe)
 • iscrpljenost (jaki umor)

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

 • periferna neuropatija (utrnulost, slabost, trnci ili bol u rukama i nogama)
 • preosjetljivost (alergijska reakcija)
 • astenija (neobičan umor ili slabost)
 • smanjenje tjelesne težine, povećanje tjelesne težine, anoreksija (gubitak apetita), pojačan apetit
 • depresija, tjeskoba, poremećaj spavanja
 • dezorijentacija, amnezija (gubitak pamćenja), omaglica, somnolencija (izrazita pospanost), abnormalni snovi
 • sinkopa (nesvjestica), hipertenzija (povišeni krvni tlak)
 • otežano disanje (nedostatak zraka)
 • pankreatitis (upala gušterače), gastritis (upala želuca), aftozni stomatitis (ranice u ustima i groznica na usnama), disgeuzija (promjene osjeta okusa), flatulencija (vjetrovi), suha usta, rastezanje trbuha
 • angioedem (teško oticanje kože i drugih tkiva, najčešće usana i očiju)
 • alopecija (neobičan gubitak ili prorijeđenost kose), pruritus (svrbež)
 • mišićna atrofija (gubitak mišića), artralgija (bol u zglobovima), mialgija (bol u mišićima)
 • intersticijalni nefritis (upala bubrega), hematurija (krv u mokraći), proteinurija (višak proteina u mokraći), polakizurija (učestalo mokrenje)
 • ginekomastija (povećanje grudi u muškaraca)
 • bol u prsištu, malaksalost (opće loše stanje), vrućica
 • nesanica (poteškoće sa spavanjem)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

 • poremećaj hoda (abnormalan način hodanja)
 • edem (oticanje)
 • hepatosplenomegalija (povećanje jetre i slezene)
 • miopatija (bolni mišići, osjetljivost na dodir i slabost mišića, što nije prouzročeno vježbanjem)
 • bubrežni bolovi

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Atazanavir Accord

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici, kutiji ili blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Atazanavir Accord sadrži

Atazanavir Accord 150 mg tvrde kapsule

 • Djelatna tvar je atazanavir. Jedna kapsula sadrži 150 mg atazanavira (u obliku sulfata).
 • Drugi sastojci su:
  Sadržaj kapsule: laktoza hidrat, krospovidon (E1202), magnezijev stearat (E441)
  Ovojnica kapsule: želatina, boja brilliant blue FCF (E133), crni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171)
  Crna tinta: šelak (E904), crni željezov oksid (E172), kalijev hidroksid (E525)

Atazanavir Accord 200 mg tvrde kapsule

 • Djelatna tvar je atazanavir. Jedna kapsula sadrži 200 mg atazanavira (u obliku sulfata).
 • Drugi sastojci su:
  Sadržaj kapsule: laktoza hidrat, krospovidon (E1202), magnezijev stearat (E441)
  Ovojnica kapsule: želatina, boja brilliant blue FCF (E133), žuti željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171), boja sunset yellow FCF (E110)
  Crna tinta: šelak (E904), crni željezov oksid (E172), kalijev hidroksid (E525)

Atazanavir Accord 300 mg tvrde kapsule

 • Djelatna tvar je atazanavir. Jedna kapsula sadrži 300 mg atazanavira (u obliku sulfata).
 • Drugi sastojci su:
  Sadržaj kapsule: laktoza hidrat, krospovidon (E1202), magnezijev stearat (E441)
  Ovojnica kapsule: želatina, boja brilliant blue FCF (E133), žuti željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171), eritrozin (E172), boja sunset yellow FCF (E110)
  Crna tinta: šelak (E904), crni željezov oksid (E172), kalijev hidroksid (E525)

Kako Atazanavir Accord izgleda i sadržaj pakiranja

Atazanavir Accord 150 mg tvrde kapsule su bjeličasti do svijetložuti granulirani prah u tvrdim kapsulama od želatine dužine oko 19,30 mm sa zelenim neprozirnim gornjim dijelom s otisnutom crnom oznakom „H“ i svijetlozelenim neprozirnim donjim dijelom s otisnutom crnom oznakom „A6“.

Dostupne su u Alu/Alu blisterima koji sadrže 30, 60 i 90 tvrdih kapsula. Dostupne su i u jednoj bočici od polietilena visoke gustoće (HDPE) zatvorenom polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu, s čepom podloženim papirnom pulpom, koja sadrži 60 tvrdih kapsula.

Atazanavir Accord 200 mg tvrde kapsule su bjeličasti do svijetložuti granulirani prah u tvrdim kapsulama od želatine dužine oko 21,40 mm sa zelenim neprozirnim gornjim dijelom s otisnutom crnom oznakom „H“ i svijetlozelenim neprozirnim donjim dijelom s otisnutom crnom oznakom „A7“.

Dostupne su u Alu/Alu blisterima koji sadrže 30, 60 i 90 tvrdih kapsula. Dostupne su i u jednoj bočici od polietilena visoke gustoće (HDPE) zatvorenom polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu, s čepom podloženim papirnom pulpom, koja sadrži 60 tvrdih kapsula.

Atazanavir Accord 300 mg tvrde kapsule su bjeličasti do svijetložuti granulirani prah u tvrdim kapsulama od želatine dužine oko 23,50 mm s narančastim neprozirnim gornjim dijelom s otisnutom crnom oznakom „H“ i zelenim neprozirnim donjim dijelom s otisnutom crnom oznakom „A8“.

Dostupne su u Alu/Alu blisterima koji sadrže 30, 60 i 90 tvrdih kapsula. Dostupne su i u jednoj bočici od polietilena visoke gustoće (HDPE) zatvorenom polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu, s čepom podloženim papirnom pulpom, koja sadrži 30 tvrdih kapsula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7 , Varšava,
Mazowieckie, 02-677, Poljska

Proizvođač

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola, PLA 3000, Malta

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow
Middlesex ,HA1 4HF, Ujedinjeno Kraljevstvo

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50, Pabianice, 95-200, Poljska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PharmaS d.o.o.
Radnička cesta 47,
10 000 Zagreb
Tel: 01/5509 675 
info@pharmas.hr

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima

atazanavir

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Atazanavir Accord 150 mg tvrde kapsule

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.