Memando tablete (10/20 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Memando i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Memando
 3. Kako uzimati Memando
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Memando
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Memando i za što se koristi

Memando sadrži djelatnu tvor memantinklorid. Ona pripada skupini lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala važnih u učenju i pamćenju. Memando spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memando djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih signala i pamćenje.

Memando se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Memando

Nemojte uzimati Memando

 • ako ste alergični na memantinklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Memando:

 • ako u anamnezi imate epileptičke napadaje,
 • ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a Vaš liječnik treba redovito ponovno procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memanda.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Ovaj se lijek ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memando

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebice, ovaj lijek može promijeniti učinak sljedećih lijekova te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

 • amantadina, ketamina, dekstrometorfana,
 • dantrolena, baklofena,
 • cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina,
 • hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom),
 • antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva),
 • antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja),
 • barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje),
 • dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),
 • neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),
 • oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate ovaj lijek.

Memando s hranom i pićem

Ako ste nedavno promijenili ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu) ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA

 • izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali biste obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnicama se ne preporučuje upotreba ovog lijeka.

žene koje uzimaju ovaj lijek ne smiju dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad sa strojevima. Memando također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad sa strojevima neprikladnima.

Memando sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Memando

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza ovog lijeka za odrasle i starije osobe je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog liječenja:

 1. tjedan – Pola tablete od 10 mg jedanput na dan
 2. tjedan – Jedna tableta od 10 mg jedanput na dan
 3. tjedan – Jedna i pol tableta od 10 mg jedanput na dan
 4. tjedan – Dvije tablete od 10 mg ili jedna tableta od 20 mg jedanput na dan

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete od 10 mg jedanput na dan (1 x 5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova doza se povećava na jednu tabletu od 10 mg jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugom tjednu, te na jednu i pol tabletu od 10 mg jedanput na dan (1 x 15 mg) u trećem tjednu. Od četvrtog tjedna nadalje, uobičajena doza je dvije tablete od 10 mg ili jedna tableta od 20 mg jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Ovaj lijek treba uzimati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Filmom obložena tableta od 10 mg se može podijeliti na jednake polovice. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati ovaj lijek onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Vaš liječnik treba redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Memanda nego što ste trebali

 • Općenito, uzimanje previše ovog lijeka ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. „Moguće nuspojave“.
 • Ako ste uzeli preveliku dozu ovog lijeka, javite se liječniku za savjet jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memando

 • Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu ovog lijeka, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
 • Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • napadaji.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • upala gušteračne, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljivani u bolesnika liječenih ovim lijekom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Memando

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što Memando sadrži

 • Djelatna tvar je memantinklorid. Memando 10 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina. Memando 20 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida što odgovara 16,62 mg memantina.

 • Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, talk i magnezijev stearat.

Film ovojnica tablete: 30 postotna raspršina metakrilatne kiseline/etilakrilat kopolimera 1:1, talk, triacetin i simetikon emulzija.

Kako Memando izgleda i sadržaj pakiranja

Memando 10 mg filmom obložene tablete

Bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s urezom na jednoj strani (dužina tablete: 12,2–

12,9 mm, debljina: 3,5–4,5 mm). Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Memando 20 mg filmom obložene tablete

Bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete (dužina tablete: 15,7–16,4 mm, debljina: 4,7– 5,7 mm).

Memando filmom obložene tablete su dostupne u kutijama s 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100 ili 112 filmom obloženih tableta u blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođači

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 02.07.2020.

Članak uređen:

Saznajte više o alzheimerovoj bolesti u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: memando, memando tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Memando tablete (10/20 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.