Flucinom (250mg) – Uputa o lijeku

Skoči na:

  1. Za što se koriste Flucinom tablete
  2. Doziranje Flucinom tableta
  3. Nuspojave Flucinom tableta

1. Naziv gotovog lijeka 

Flucinom 250 mg tablete

2. Kvalitativni i kvantitativni sastav 

Jedna tableta sadrži 250 mg flutamida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1

3. Farmaceutski oblik

Tableta.

Svjetložuta, okrugla, bikonveksna tableta s razdjelnim urezom na jednoj strani te SP oznakom proizvođača na drugoj strani.

4. Klinički podaci 

4.1. Terapijske indikacije

Liječenje uznapredovalog karcinoma prostate kad je indicirana supresija učinaka testosterona:

  • kao početno liječenje u kombinaciji s LHRH agonistima;
  • kao dodatni lijek u bolesnika koji već primaju LHRH agonist;
  • u kirurški steriliziranih bolesnika;
  • u liječenju bolesnika u kojih ostali oblici hormonalnog liječenja nisu imali učinka ili u bolesnika koji ne podnose takvo liječenje.

U sklopu liječenja lokalno ograničenog karcinoma prostate B2-C2 (T2b-T4), Flucinom tablete indicirane su i u svrhu smanjenja tumorske mase, bolje kontrole nad tumorom i produljenja intervala bez prisustva bolesti.

4.2. Doziranje i način primjene

Jedna tableta od 250 mg uzima se peroralno tri puta dnevno svakih 8 sati.

Kad se Flucinom koristi u početnom liječenju uz LHRH agonist, incidencija i težina prvotne reakcije pogoršanja bolesti (tzv. flare reaction) koja se javlja kao odgovor na LHRH agonist može biti značajno manja ako se Flucinom uvede prije, a ne istodobno s agonistom. Stoga se preporuča liječenje započeti jednom tabletom Flucinoma tri puta dnevno istodobno ili najmanje 24 sata prije početka davanja LHRH agonista te liječenje nadalje nastaviti istom dozom.

U liječenju lokalno ograničenog karcinoma prostate, preporuča se doza od jedne tablete od 250 mg tri puta dnevno svakih 8 sati. Ako se u liječenju koristi i LHRH agonist, Flucinom se mora uvesti istodobno ili najmanje 24 sata prije početka davanja LHRH agonista. Liječenje Flucinomom treba započeti 8 tjedana prije početka radioterapije i nastaviti tijekom radioterapije.

 

Prilagodba doze u bubrežnoj i jetrenoj insuficijenciji: u bolesnika s oštećenom funkcijom jetre, dugoročno liječenje Flucinomom smije se propisati samo nakon pažljive procjene koristi i rizika za svakog pojedinog bolesnika.

Savjet za praćenje bolesnika: Flucinom se velikim afinitetom vezuje za bjelančevine i ne može se ukloniti dijalizom.

4.3. Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari.

4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Oštećenje jetre

Liječenje Flucinom tabletama ne bi trebalo započeti u bolesnika u kojih je koncentracija serumskih transaminaza dva do tri puta veća od gornje granice normale. Povremeni testovi jetrenih funkcija moraju se provoditi u svih bolesnika. Odgovarajući laboratorijski testovi trebali bi se raditi svakog mjeseca tijekom prva 4 mjeseca liječenja, nakon tog perioda povremeno te pri prvim simptomima ili znakovima poremećaja jetrenih funkcija (npr. svrbež, mokraća tamne boje, muč nina, povraćanje, trajna anoreksija, žutica, osjetljivost u gornjem desnom kvadrantu trbuha ili neobjašnjivi simptomi nalik gripi). Ako bolesnik ima laboratorijski dokaz oštećenja jetre ili žuticu, a biopsijom se ne mogu potvrditi metastaze u jetri, liječenje Flucinomom trebalo bi prekinuti ako bolesnik razvije žuticu ili ako je koncentracija serumskih transaminaza dva do tri puta veća od gornje granice normale čak i u klinički asimptomatskih bolesnika.

Osim toga, u bolesnika koji nisu bili sterilizirani farmakološkim ili kirurškim putem povremeno se, tijekom dugotrajnog liječenja, može razmotriti potreba određivanja broja spermija. U takvih bolesnika, primjena Flucinoma može povisiti koncentraciju testosterona i estradiola u plazmi. S obzirom da može doći do zadržavanja tekućine u organizmu, lijek se bolesnicima sa srčanom bolešću treba davati s oprezom.

Flucinom mogu uzimati isključivo bolesnici muškog spola.

Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili glukoza-galaktoza malapsorpcijom ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

U bolesnika koji su nakon po četka monoterapije Flucinomom bili dugotrajno liječeni peroralnim antikoagulansima prijavljeno je produženje protrombinskog vremena. Stoga se preporuča pažljivo praćenje protrombinskog vremena. Dozu antikoagulansa može biti potrebno prilagoditi u slučajevima kad se istodobno provodi liječenje Flucinomom.

Prijavljeni su slučajevi povećane koncentracije teofilina u plazmi u bolesnika koji su se istodobno liječili teofilinom i Flucinomom. Teofilin se primarno metabolizira s pomoću CYP 1A2, glavnog enzima koji pretvara flutamid u njegov aktivni agens 2-hidroksiflutamid.

4.6. Trudnoća i dojenje

Flucinom tablete su namijenjene samo bolesnicima muškog spola.

4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na strojevima

Nisu provedena ispitivanja učinaka Flucinom tableta na sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima.

4.8  Nuspojave

Monoterapija

Najčešće prijavljene nuspojave na Flucinom tablete u kliničkim ispitivanjima su ginekomastija i/ili osjetljivost dojki ponekad praćene galaktorejom. Te reakcije nestaju nakon prekida liječenja ili smanjenja doze.

Utjecaj tableta Flucinoma na razvoj kardiovaskularnih bolesti nije velik i značajno je niži u usporedbi s dietilstilbestrolom.

Kombinirano liječenje

Najčešće prijavljene nuspojave kod kombiniranog liječenja Flucinom tabletama i LHRH agonistima u kliničkim ispitivanjima bile su navala vrućine, smanjen libido, impotencija, dijareja, mučnina i povraćanje. Osim dijareje, sve se te nuspojave pojavljuju sa sličnom učestalošću pri monoterapiji LHRH agonistima. U kliničkim ispitivanjima nije bilo značajne razlike u incidenciji ginekomastije između bolesnika liječenih placebom i onih koji su primali flutamid i LHRH agonist.

Tablica 1. Nuspojave povezane s liječenjem

Vrlo često (>1/10); često (>1/100, <1/10); povremeno (>1/1.000, <1/100); rijetko (>1/10.000, <1/1.000); vrlo rijetko (<1/10.000)

Poremećaji imunološkog sustava 

rijetko: FLUCINOM – herpes zoster

Dobroćudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine (uključujući ciste i polipe)

vrlo rijetko: tumor dojke u muškaraca*

Krvožilni poremećaji

rijetko: Flucinom – edem, ekhimoze, limfedem; FLUCINOM + LHRH – anemija, leukopenija, edem, trombocitopenija

vrlo rijetko: FLUCINOM + LHRH –  hemolitička anemija, makrocitna anemija, methemoglobinemija, sulfhemoglobinemija

Poremećaji imunološkog sustava

rijetko: Flucinom – sindrom sličan sistemskom lupusu

Poremećaji metabolizma i prehrane

često:  Flucinom –  povećan apetit 

rijetko: anoreksija 

vrlo rijetko:

S obzirom da se flutamid s velikim afinitetom vezuje za bjelančevine, dijaliza se ne može primijeniti u liječenju predoziranja. U obzir dolazi ispiranje (lavaža) želuca.*Opisana su dva slučaja malignog tumora dojke u muškaraca koji su uzimali Flucinom tablete. U jednom slučaju došlo je do pogoršanja već postojećeg čvora pronađenog tri do četiri mjeseca prije početka monoterapije Flucinomom u bolesnika s benignom hipertrofijom prostate. Nakon ekscizije, postavljena je dijagnoza slabo diferenciranog duktalnog karcinoma. U drugom slučaju radilo se o ginekomastiji i čvoru otkrivenom nakon dva, odnosno šest mjeseci po početku monoterapije Flucinomom zbog liječenja uznapredovalog karcinoma prostate. Devet mjeseci nakon početka liječenja, čvor je kirurški uklonjen te se postavila dijagnoza umjereno diferenciranog invazivnog duktalnog karcinoma u stadiju T4N0M0, G3, bez udaljenih metastaza.

Predoziranje

U ispitivanjima učinaka flutamida na životinjama, znakovi predoziranja uključivali su hipoaktivnost, piloerekciju, usporeno disanje, anoreksiju, pretjeranu smirenost, povraćanje, methemoglobinemiju., ataksiju i/ili suzenje očiju.

Nije utvrđena pojedinačna doza flutamida koja dovodi do simptoma predoziranja ili se može smatrati opasnom po život. Jedan je bolesnik preživio nakon uzimanja pojedinačne doze više od 5 grama – nisu primijećene nuspojave.

5. Farmakološka svojstva 

Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: anti-androgen, ATK šifra: L02BB01

Flutamid je anilid, nesteroidni peroralni antiandrogen. U ispitivanjima na životinjama pokazalo se da flutamid ima jake antiandrogene u činke. Antiandrogeni učinak nastaje zbog inhibicije unosa androgena i/ili inhibicije vezanja za nukleinski sadržaj u ciljnim tkivima. Kombinacija flutamida s kirurškom ili farmakološkom sterilizacijom dovodi do supresije i testikularne i adrenalne androgene aktivnosti.

Farmakokinetička svojstva

Flucinom se dobro apsorbira nakon peroralne primjene. Ispitivanja s radioaktivno označenim Flucinomom pokazala su brzu i opsežnu konverziju lijeka u metabolite koji su mjerljivi u plazmi do 8 sati nakon primjene lijeka. Oko 45% primijenjene doze izlučuje se mokraćom, a 2% stolicom tijekom prva dva dana. Metabolizmom se uklanja radiološko kontrastno sredstvo, što rezultira prividnim usporavanjem izlučivanja, zbog retencije kontrastnog sredstva u obliku titrirane vode. Stoga su ekskrecija i metabolizam uglavnom potpuno završeni unutar dva dana.

Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Ispitivanja na životinjama u svrhu određivanja tolerancije nakon ponovljene primjene provedena su na majmunima u trajanju od najviše 6 tjedana, na štakorima u trajanju od najviše 52 tjedna te na psima u trajanju od najviše 78 tjedana. Dnevno primijenjene peroralne doze iznosile su do 90 mg/kg u majmuna, do 40 mg/kg u pasa i do 180 mg/kg u štakora, što su 1,5 do 18 puta veće doze od onih koje se primjenjuju u ljudi. Uz gubitak na tjelesnoj težini i anoreksiju koji su se javljali u svih životinja, povraćanje je zabilježeno u pasa i majmuna. Drugi klinički nalazi nisu pokazali abnormalnosti. Obdukcijski nalazi pokazali su smanjenu veličinu prostate, testisa i sjemenih mjehurića uz suprimiranu spermatogenezu, što je povezano s antiandrogenim učinkom flutamida. Osim toga, primijećeno je povećanje težine jetre u štakora i pasa te povišenje koncentracije transaminaza u pasa koje nisu bile praćene odgovarajućim morfološkim promjenama. Adenomi testikularnih intersticijskih stanica koji su bili povezani s primjenom lijeka (ali nisu bili ovisni o dozi) primijećeni su isključivo u štakora. Taj učinak je povezan sa mehanizmom djelovanja flutamida i specifičan je za vrstu. U dugotrajnim ispitivanjima na štakorima zabilježeno je povećanje učestalosti adenoma i karcinoma mliječnih žlijezda ovisno o dozi lijeka.

Mutagenost

U nizu probirnih testova, flutamid nije pokazao mutageni potencijal.

Toksični učinci na reprodukciju

Utjecaj flutamida na plodnost i razvoj potomstva ispitivao se na štakorima; dodatna ispitivanja teratogenosti provedena su na kunićima. Učinci koji su primijeć eni bili su povezani s antiandrogenom aktivnošću flutamida. Ti učinci nisu relevantni za kliničku uporabu flutamida u liječenju karcinoma prostate.

6. Farmaceutski podaci

Popis pomoćnih tvari

laktoza, bezvodna natrijev laurilsulfat celuloza, mikrokristalična

kukuruzni škrob, preželatinirani silicijev dioksid

magnezijev stearat.

Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

Rok valjanosti

36 mjeseci.

Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 25˚C. Zaštititi od svjetla i prekomjerne vlage. Čuvati u originalnom pakovanju.

Vrsta i sadržaj unutarnjeg pakovanja (spremnika)

Kartonska kutija sa 100 tableta u narančastom blister (PVC/Al) pakovanjima (10×10 ili 5×20).

Upute za uporabu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka

Nema posebnih zahtjeva.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu