Exforge HCT (5mg) – Uputa o lijeku

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

U ovoj uputi:

 1. Što je Exforge HCT i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Exforge HCT
 3. Kako uzimati Exforge HCT
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Exforge HCT
 6. Dodatne informacije

1. Što je Exforge HCT i za što se koristi?

Exforge HCT tablete sadrže tri djelatne tvari koje se zovu amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid. Sve te tvari pomažu u kontroli povišenog krvnog tlaka.

 • Amlodipin pripada skupini tvari koje se nazivaju „blokatori kalcijevih kanala“. Amlodipin sprečava ulazak kalcija u stijenku krvne žile i tako sprečava sužavanje krvne žile. 
 • Valsartan pripada skupini tvari koje se nazivaju „antagonisti angiotenzin II receptora“. Angiotenzin II se stvara u tijelu i dovodi do sužavanja krvnih žila te na taj način povećava krvni tlak. Valsartan djeluje tako što blokira učinak angiotenzina II. 
 • Hidroklorotiazid pripada skupini tvari koje se nazivaju „tiazidni diuretici“. Hidroklorotiazid povećava izlučivanje mokraće, što također snižava krvni tlak.

Kao rezultat sva tri mehanizma, krvne žile se opuštaju i krvni tlak je snižen.

Exforge HCT se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka u odraslih bolesnika koji već uzimaju amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid te kojima uzimanje jedne tablete koja sadrži sve tri djelatne tvari može biti od koristi.

2. Prije nego počnete uzimati Exforge HCT

Nemojte uzimati Exforge HCT

 • ako ste trudni više od 3 mjeseca. (Također je bolje izbjegavati Exforge HCT u ranoj trudnoći– vidjeti dio Trudnoća). 
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na amlodipin ili na bilo koji drugi blokator kalcijevih kanala, valsartan, hidroklorotiazid, lijekove dobivene sulfonamida (lijekovi koji se koriste za liječenje infekcija prsišta ili mokraćnog sustava) ili bilo koji drugi sastojak lijeka Exforge HCT (vidjeti dio 6, „Što Exforge HCT sadrži“).

Ako mislite da biste mogli biti alergični, nemojte uzeti Exforge HCT i porazgovarajte sa svojim liječnikom.

 • ako imate bolest jetre, oštećenje žučnih kanalića u jetri (bilijarna ciroza) koje dovodi do nakupljanja žuči u jetri (kolestaza). 
 • ako imate teške probleme s bubrezima ili ako ste na dijalizi. 
 • ako ne možete stvoriti mokraću (anurija).
 • ako je razina kalija ili natrija u Vašoj krvi preniska unatoč liječenju.
 • ako je razina kalcija u Vašoj krvi previsoka unatoč liječenju.
 • ako imate giht (kristali mokraćne kiseline u zglobovima).
 • ako imate jako nizak krvni tlak (hipotenzija).
 • ako imate suženje aortnog zaliska (stenoza aorte) ili kardiogeni šok (stanje u kojem Vaše srce ne može opskrbiti tijelo dovoljnom količinom krvi). 
 • ako patite od zatajivanja srca nakon srčanog udara.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzeti Exforge HCT i obavijestite svog liječnika.

Budite posebno oprezni s Exforge HCT-om

 • ako imate nisku razinu kalija ili magnezija u Vašoj krvi (sa ili bez simptoma kao što su slabost mišića, spazmi mišića, poremećen srčani ritam). 
 • ako imate nisku razinu natrija u krvi (sa ili bez simptoma kao što su umor, smetenost, trzanje mišića, konvulzije).
 • ako imate visoku razinu kalcija u krvi (sa ili bez simptoma kao što su mučnina, povraćanje, zatvor, bol u želucu, učestalo mokrenje, žeđ, slabost i trzanje mišića). 
 • ako uzimate lijekove ili tvari koje povećavaju količinu kalija u Vašoj krvi. To uključuje nadomjestke kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin. Može biti potrebno provjeravati količinu kalija u Vašoj krvi u redovitim vremenskim razmacima. 
 • ako imate probleme s bubrezima, ako Vam je presađen bubreg ili ako Vam je rečeno da imate suženje bubrežnih arterija. 
 • ako imate probleme s jetrom. 
 • ako imate ili ste imali zatajenje srca ili bolest koronarnih arterija, posebno ako uzimate najvišu dozu Exforge HCT-a (10 mg/320 mg/25 mg). 
 • ako ste doživjeli srčani udar. Pridržavajte se pažljivo uputa svog liječnika o početnoj dozi. Liječnik može također provjeriti funkciju Vaših bubrega. 
 • ako Vam je liječnik rekao da imate suženje srčanih zalistaka (zvano „aortalna ili mitralna stenoza“) ili da je debljina vašeg srčanog mišića nenormalno povećana (zvano „opstruktivna hipertrofična kardiomiopatija“). 
 • ako bolujete od aldosteronizma. To je bolest kod koje nadbubrežne žlijezde stvaraju previše hormona aldosterona. Ako se to odnosi na Vas, uzimanje Exforge HCT-a se ne preporučuje. 
 • ako bolujete od bolesti zvane sistemski eritematozni lupus (također zvana „lupus“ ili „SLE“). 
 • ako imate šećernu bolest (visoku razinu šećera u krvi). 
 • ako imate visoke razine kolesterola ili triglicerida u krvi. 
 • ako dobijete kožne reakcije kao što je osip nakon izloženosti suncu. 
 • ako ste imali alergijsku reakciju na druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka ili diuretike (vrsta lijekova također poznata kao „tablete za mokrenje“), posebno ako patite od astme i alergija. 
 • ako ste bili bolesni (povraćanje ili proljev).
 • ako ste uočili pojavu oticanja, osobito lica i grla, dok ste uzimali druge lijekove (uključujući inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima). Ako dobijete ove simptome, prekinite uzimati Exforge HCT i odmah se javite svom liječniku. Nemojte više nikad uzimati Exforge HCT.
 • ako tijekom liječenja Exforge HCT-om osjetite omaglicu i/ili nesvjesticu, o tome što prije obavijestite svoga liječnika. 
 • ako osjetite smanjenje vida ili bol u oku. Ti bi mogli biti simptomi povišenog tlaka u Vašem oku, koji se može pojaviti unutar nekoliko sati do tjedan dana nakon uzimanja Exforge HCT-a. Ako se ne liječi, može dovesti do trajnog oštećenja vida.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Obavezno obavijestite svog liječnika ako mislite da ste (ili možete postati) trudni. Exforge HCT se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer to može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi u toj fazi (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).

Primjena Exforge HCT-a u djece i adolescenata mlađih od 18 godina se ne preporučuje.

Exforge HCT i starije osobe (u dobi od 65 i više godina)

Osobe u dobi od 65 i više godina mogu uzimati Exforge HCT u istoj dozi kao i druge odrasle osobe i na isti način na koji su do sada već uzimale tri djelatne tvari zvane amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid. Starijim bolesnicima, posebno onima koji uzimaju najvišu dozu Exforge HCT-a (10 mg/320 mg/25 mg), treba redovito kontrolirati krvni tlak.

Uzimanje drugih lijekova s Exforge HCT-om

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Liječnik će možda morati promijeniti dozu ili poduzeti druge mjere opreza. U nekim slu čajevima ćete možda morati prekinuti uzimati jedan od lijekova. To je posebno važno ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:

Ne uzimajte zajedno s:

 • litijem (lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta depresije); 
 • lijekovima ili tvarima koje povećavaju količinu kalija u krvi. To uključuje nadomjesci kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin.

Potreban je oprez s:

 • alkoholom, tabletama za spavanje i anesteticima (lijekovi koji bolesnicima omogućuju podvrgavanje kirurškim i drugim zahvatima); 
 • amantadinom (lijek za terapiju Parkinsonove bolesti, također se koristi za liječenje ili sprečavanje određenih bolesti uzrokovanih virusima); 
 • antikolinergijski lijekovi (lijekovi koji se koriste za liječenje raznih poremećaja, poput grčeva u probavnom sustavu, grča mokraćnog mjehura, astme, bolesti kretanja, grčeva mišića, Parkinsonove bolesti te kao pomoć uz anesteziju); 
 • antikonvulzivnim lijekovima i lijekovima za stabilizaciju raspoloženja koji se koriste za liječenje epilepsije i bipolarnoga poremećaja (npr. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon); 
 • kolestiraminom, kolestipolom ili drugim smolama (tvari koje se uglavnom koriste za liječenje visokih razina masnoća u krvi); 
 • simvastatinom (lijekovi koji se koriste za kontrolu visokih razina kolesterola); 
 • ciklosporinom (lijek koji se koristi u presađivanju radi sprečavanja odbacivanja organa ili za druga stanja, npr. reumatoidni artritis ili atopijski dermatitis); 
 • citotoksičnim lijekovima (koriste se za liječenje raka), kao što su metotreksat ili ciklofosfamid; 
 • digoksinom ili drugim glikozidima digitalisa (lijekovi koji se koriste za liječenje srčanih problema); 
 • verapamilom, diltiazemom (lijekovi za srce); 
 • jodnim kontrastnim sredstvima (sredstva koja se koriste za pretrage snimanjem);
 • lijekovima za liječenje šećerne bolesti (oralni lijekovi, poput metformina, ili inzulini);
 • lijekovima za liječenje gihta, kao što je alopurinol;
 • lijekovima koji mogu povisiti razine šećera u krvi (beta-blokatori, diazoksid); 
 • lijekovima koji mogu izazvati „torsades de pointes“ (nepravilni otkucaji srca), kao što su antiaritmici (lijekovi koji se koriste za liječenje srčanih poremećaja) i neki antipsihotici; 
 • lijekovima koji mogu smanjiti količinu natrija u Vašoj krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici, antiepileptici; 
 • lijekovima koji mogu smanjiti količinu kalija u Vašoj krvi, kao što su diuretici (tablete za izmokravanje), kortikosteroidi, laksativi, amfotericin ili penicilin G;
 • lijekovima koji povisuju krvni tlak kao adrenalin ili noradrenalin; 
 • lijekovi koji se primjenjuju za liječenje HIV infekcije/SIDA-e (npr. ritonavir, indinavir, nelfinavir); 
 • lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol); 
 • lijekovima koji se koriste za liječenje čira ili upale jednjaka (karbenoksolon); 
 • lijekovima koji se koriste za ublažavanje bolova ili upale, posebno nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAILi), uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 (COX-2 inhibitore); 
 • mišićnim relaksansima (lijekovi koji se koriste za opuštanje mišića tijekom operacija); 
 • nitroglicerinom i drugim nitratima, ili drugim tvarima koje se nazivaju „vazodilatatori“;
 • drugim lijekovima za liječenje povišenog krvnog tlaka, uključujući metildopu;
 • rifampicinom (koji se koristi, primjerice, za liječenje tuberkuloze);
 • gospinom travom;
 • dantrolenom (infuzija za teške poremećaje tjelesne temperature);
 • vitaminom D i kalcijevim solima.

Porazgovarajte sa svojim liječnikom prije konzumiranja alkohola. Alkohol može prouzročiti pretjerani pad Vašega krvnoga tlaka i/ili povećati mogućnost pojave omaglice ili nesvjestice.

Uzimanje hrane i pića s Exforge HCT-om

Exforge HCT možete uzimati s hranom ili bez nje. Bolesnici koji uzimaju Exforge HCT ne smiju konzumirati grejp ili sok od grejpa. Grejp i sok od grejpa u nekih bolesnika može dovesti do povećanja razina djelatne tvari amlodipina u krvi, što može uzrokovati neočekivano pojačani učinak Exforge HCT-a na snižavanje krvnog tlaka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste ( ili biste mogli postati) trudni. Liječnik će Vas u pravilu savjetovati da prekinete uzimati Exforge HCT prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni te će Vas savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto Exforge HCT-a. Exforge HCT se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati kada ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se uzima nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate početi dojiti. Exforge HCT se ne preporučuje majkama koje doje, a ako želite dojiti liječnik Vam može odabrati drugo liječenje, posebno ako je Vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kao i s mnogim drugim lijekovima koji se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka, i od ovog lijeka možete osjetiti omaglicu. Ako osjetite taj simptom, nemojte voziti ni koristiti alate ili strojeve

3. Kako uzimati Exforge HCT

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. To će Vam pomoći u postizanju najboljih rezultata i smanjenju rizika od nuspojava.

Uobičajena doza Exforge HCT-a je jedna tableta na dan.

 • Tabletu je najbolje uzeti svaki dan u isto vrijeme. Najbolje je to učiniti ujutro.
 • Progutajte cijelu tabletu s čašom vode.
 • Exforge HCT možete uzimati s hranom ili bez nje. Ne uzimajte Exforge HCT s grejpom ili sokom od grejpa.

Ovisno o tome kako reagirate na liječenje, liječnik Vam može predložiti višu ili nižu dozu.

Nemojte prekoračiti propisanu dozu.

Ako uzmete više Exforge HCT-a nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše tableta Exforge HCT-a, odmah se obratite liječniku. Možda će Vam biti potrebna liječnička pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Exforge HCT

Ako zaboravite uzeti dozu ovog lijeka, uzmite ju čim se sjetite i zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ako je već blizu vrijeme za sljedeću dozu, jednostavno uzmite sljedeću tabletu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije tablete odjednom) kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Exforge HCT

Prestanak liječenja Exforge HCT-om može dovesti do pogoršanja bolesti od koje bolujete. Nemojte prestati uzimati lijek osim po uputi liječnika.

Redovito uzimajte ovaj lijek, čak i ako se osjećate dobro

Osobe s povišenim krvnim tlakom često ne osjećaju bilo kakve znakove ovog problema. Mnogi se osjećaju normalno. Vrlo je važno da ovaj lijek uzimate točno onako kako Vam je rekao liječnik radi postizanja najboljih rezultata i smanjenja rizika od nuspojava. Obavljajte planirane posjete liječniku, čak i ako se osjećate dobro.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Exforge HCT može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati neodgodivo liječenje:

Odmah morate otići liječniku, ako osjetite bilo koji od sljedećih simptoma:

Često (mogu se javiti u 1 na 10 osoba)

 • omaglica
 • niski krvni tlak (osjećaj nesvjestice, ošamućenost, nagli gubitak svijesti)

Manje često(mogu se javiti u 1 na 100 osoba)

 • jako smanjeno mokrenje (smanjena funkcija bubrega)

Rijetko(mogu se javiti u 1 na 1000 osoba)

 • spontano krvarenje
 • nepravilni rad srca
 • poremećaj jetre

Vrlo rijetko (mogu se javiti u 1 na 10 000 osoba)

 • alergijska reakcija sa simptomima poput osipa, svrbeža
 • angioedem: oticanje lica ili usnica ili jezika, teškoće pri disanju
 • bol tipa gnječenja/stezanja u prsima koja se pogoršava ili ne prolazi
 • slabost, stvaranje modrica, vrućica i učestale infekcije
 • ukočenost

Ostale moguće nuspojave Exforge HCT-a:

Često (mogu se javiti u 1 na 10 osoba)

 • osjećaj nelagode u želucu nakon obroka
 • umor
 • oticanje
 • niska razina kalija u krvi
 • glavobolja
 • učestalo mokrenje

Manje često (mogu se javiti u 1 na 100 osoba)

 • ubrzani otkucaji srca
 • osjećaj vrtnje
 • poremećaj vida
 • osjećaj nelagode u želucu
 • bol u prsnom košu
 • povišenje ureje, kreatinina i mokraćne kiseline u krvi
 • visoka razina kalcija, masti ili natrija u krvi
 • sniženje kalija u krvi
 • zadah iz usta
 • proljev
 • suha usta
 • mučnina
 • povraćanje
 • bol u trbuhu
 • povećanje tjelesne težine
 • gubitak apetita
 • poremećen osjet okusa
 • bol u leđima
 • oticanje zglobova
 • grčevi/slabost/bol u mišićima
 • bol u udovima
 • nemogućnost ili stajanja ili hodanja na normalan način
 • slabost
 • poremećaj koordinacije
 • omaglica pri ustajanju ili nakon vježbanja
 • nedostatak energije
 • poremećaji spavanja
 • trnci ili obamrlost
 • neuropatija
 • pospanost
 • nagli, prolazni gubitak svijesti
 • sniženi krvni tlak pri ustajanju
 • impotencija
 • kašalj
 • nedostatak zraka
 • nadraženo grlo
 • pojačano znojenje
 • svrbež
 • oticanje, crvenilo i bol uzduž vene
 • crvenilo kože
 • drhtanje

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • promijene rezultata krvnih pretraga za bubrežnu funkciju; povišenje kalija u krvi; niska razina crvenih krvnih stanica

Nuspojave koje su prijavljene samo za amlodipin, samo za valsartan ili samo za hidroklorotiazid, a koje nisu opažene s Exforge HCT-om ili su opažene s višom učestalošću nego s Exforge HCT-om:

Amlodipin

Odmah se javite liječniku ako osjetite bilo koju od sljedećih vrlo rijetkih, teških nuspojava nakon uzimanja ovog lijeka:

 • Iznenadno piskanje pri disanju, bol u prsima, nedostatak zraka ili teškoće pri disanju.
 • Oticanje očnih kapaka, lica ili usnica.
 • Oticanje jezika i grla koje uzrokuje velike teškoće pri disanju. 
 • Teške kožne reakcije, uključujući intenzivan kožni osip, koprivnjaču, crvenilo kože po čitavom tijelu, jaki svrbež, stvaranje mjehurića, ljuštenje i oticanje kože, upalu sluznica (Stevens-Johnsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije.
 • Srčani udar, nepravilni otkucaji srca.
 • Upalu gušterače, koja može uzrokovati jake bolove u trbuhu i leđima pri čemu se bolesnik općenito osjeća vrlo loše.

Prijavljene su sljedeće nuspojave. Ako Vam bilo koja od ovih nuspojava stvara probleme ili ako one potraju dulje od jednog tjedna, obratite se svojem liječniku.

Često (mogu se javiti u 1 na 10 osoba)

 • pospanost
 • palpitacije (svijesnost otkucaja Vašeg srca)
 • crvenilo uz osjećaj vrućine
 • oticanje gležnjeva (edem)
 • bol u trbuhu
 • mučnina

Manje često (mogu se javiti u 1 na 100 osoba)

 • promjene raspoloženja
 • tjeskoba
 • depresija
 • pospanost
 • poremećaji okusa
 • nesvjestica
 • gubitak osjećaja boli
 • smetnje vida
 • poremećaj vida
 • zvonjava u ušima
 • kihanje/curenje iz nosa uzrokovano upalom sluznice nosa (rinitis)
 • promijenjene navike pražnjenja crijeva
 • loša probava
 • ispadanje kose
 • svrbljiva koža
 • promjena boje kože
 • poremećaj mokrenja
 • pojačana potreba za mokrenjem noću
 • povećan broj mokrenja
 • nelagoda ili povećanje dojki u muškaraca
 • bol
 • loše osjećanje
 • smanjenje tjelesne težine

Rijetko (mogu se javiti u 1 na 1000 osoba)

 • smetenost

Vrlo rijetko (mogu se javiti u 1 na 10 000 osoba)

 • smanjen broj bijelih krvnih stanica
 • smanjen broj krvnih pločica što može rezultirati stvaranjem neuobičajenih a modrica ili lakog krvarenja (oštećenje crvenih krvnih stanica)
 • povišen šećer u krvi (hiperglikemija)
 • oticanje desni
 • nadutost u trbuhu (gastritis)
 • upala jetre (hepatitis)
 • žutilo kože (žutica)
 • povišeni jetreni enzimi što može imati učinak na neke medicinske testove
 • povećana napetost mišića
 • upala krvnih žila često s kožnim osipom
 • osjetljivost na svjetlost
 • poremećaji koji kombiniraju krutost, nevoljno drhtanje i/ili poremećaje kretanja

Valsartan

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • poremećen nalaz crvenih krvnih stanica
 • niska razina određenih vrsta bijelih krvnih stanica i krvnih pločica
 • povišenje kalija u krvi
 • povišenje kreatinina u krvi
 • poremećeni nalazi pretraga jetrene funkcije
 • alergijska reakcija koja uključuje oticanje dubljih slojeva kože i teškoće pri disanju
 • bolovi u mišićima
 • izrazito smanjeno mokrenje
 • svrbež
 • osip
 • upala krvnih žila

Hidroklorotiazid

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • niska razina kalija u krvi
 • povišenje masnoća u krvi

Često (mogu se javiti u 1 na 10 osoba)

 • visoka razina mokraćne kiseline u krvi
 • niska razina magnezija u krvi
 • niska razina natrija u krvi
 • omaglica, nesvjestica pri ustajanju
 • smanjen apetit
 • mučnina i povraćanje
 • osip praćen svrbežom i druge vrste osipa
 • nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije

Rijetko (mogu se javiti u 1 na 1000 osoba)

 • niska razina krvnih pločica (ponekad s krvarenjem ili stvaranjem modrica ispod kože)
 • šećer u mokraći
 • visoka razina šećera u krvi
 • pogoršanje dijabetičkog metaboličkog stanja
 • tužno raspoloženje (depresija)
 • nepravilni otkucaji srca
 • nelagoda u trbuhu
 • zatvor
 • poremećaj jetre koji se može javiti zajedno s žutom kožom i očima ili tamno obojenom mokraćom (hemolitička anemija)
 • povećana osjetljivost kože na sunce
 • ljubičaste mrlje na koži 
 • poremećaji bubrega

Vrlo rijetko (mogu se javiti u 1 na 10 000 osoba)

 • vrućica, grlobolja ili čirevi u ustima, učestalije infekcije (manjak ili niska razina bijelih krvnih stanica)
 • blijeda koža, umor, nedostatak zraka, tamno obojana mokraća (hemolitička anemija, abnormalno raspadanje crvenih krvnih stanica ili u krvnim žilama, ili drugdje u tijelu)
 • smetenost, umor, grčevi i trzanje mišića, ubrzano disanje (hipokloremijska alkaloza)
 • jaka bol u gornjem dijelu trbuha (upala gušterače)
 • osip, svrbež, koprivnjača, teškoće pri disanju ili gutanju, omaglica (reakcije preosjetljivosti)
 • teškoće pri disanju s vrućicom, kašalj, zviždanje u plućima, nedostatak zraka (respiratorni distres, plućni edem, pneumonitis)
 • osip lica, bol u zglobovima, poremećaj mišića, vrućica (eritematozni lupus)
 • upala krvnih žila sa simptomima poput osipa, ljubičastih mrlja na koži, vrućica (vaskulitis)
 • teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenu kožu, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, ljuštenje kože, vrućicu (toksična epidermalna nekroliza)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • slabost, stvaranje modrica i učestale infekcije (aplastična anemija)
 • gubitak vida ili bol u očima uslijed visokog tlaka (mogući znakovi akutnoga glaukoma zatvorenog kuta)
 • nedostatak zraka
 • jako smanjeno mokrenje (mogući znakovi poremećaja bubrega ili zatajivanja bubrega)
 • teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenu kožu, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, ljuštenje kože, vrućica (multiformni eritem)
 • grčevi u mišićima
 • vrućica (pireksija)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Exforge HCT

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Exforge HCT se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru nakon oznake ”Rok valjanosti”/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Exforge HCT se ne smije upotrijebiti ukoliko primjetite da je pakovanje oštećeno ili su vidljivi znakovi otvaranja.

6. Dodatne informacije

Što Exforge HCT sadrži

 • Djelatne tvari u Exforge HCT-u su amlodipin (u obliku amlodipinbesilata), valsartan i hidroklorotiazid.
 • Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete: Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida. Pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza; krospovidon; koloidni bezvodni silicijev dioksid; magnezijev stearat; hipromeloza; makrogol 4000; talk; titanijev dioksid (E171).

Kako Exforge HCT izgleda i sadržaj pakovanja

 • Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne tablete s oznakom „NVR“ na jednoj strani i „VCL“ na drugoj strani.

Exforge HCT je dostupan u blister pakovanjima od 28 tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: exforge, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Exforge HCT (5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.