Pikall tablete (10/20 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Pikall i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pikall
 3. Kako uzimati Pikall
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Pikall
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Pikall i za što se koristi

Pikall filmom obložene tablete pripadaju skupini lijekova koji se zovu blokatori kalcijevih kanala (derivati dihidropiridina). Pikall filmom obložene tablete primjenjuju se u liječenju visokog krvnog tlaka (hipertenzije) u odraslih koji su stariji od 18 godina (ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 18 godina).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pikall

Nemojte uzimati Pikall filmom obložene tablete i odmah obavijestite svog liječnika:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na lerkandipinklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste imali alergijsku reakciju na lijekove srodne Pikall-u (kao što su amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin ili lacidipin)
 • ako bolujete od sljedećih bolesti srca: neliječeno zatajivanje srca, opstrukcija protoka krvi iz srca, nestabilna angina pektoris (angina u mirovanju ili progresivno pogoršanje)
 • unutar mjesec dana od srčanog
 • ako imate težak poremećaj u radu jetre ili bubrega
 • ako uzimate lijekove koji su inhibitori enzima CYP3A4 poput: lijekova za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol ili itrakonazol) o makrolidnih antibiotika (npr. eritromicin ili troleandomicin),lijekova za liječenje virusnih infekcija (npr. ritonavir).
 • ako uzimate lijek koji se zove ciklosporin (primjenjuje se nakon transplantacije kako bi se spriječilo odbacivanje organa)

Pikall nemojte uzimati s grejpom ili sokom od grejpa.

Pikall nemojte uzimati ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio Trudnoća i dojenje za više informacija).

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije početka uzimanja Pikall-a ako:

 • bolujete od drugih srčanih bolesti ili imate elektrostimulator srca (pacemaker) ili bolujete od angine pektoris (bol u prsima)
 • imate poremećaj u radu jetre ili bubrega ili ste na dijalizi.

Drugi lijekovi i Pikall

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, osobito ako uzimate

 • blokatore beta receptora npr. metoprolol, diuretike (lijekovi za izlučivanje vode) ili ACE inhibitore (lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka)
 • cimetidin (u dozi većoj od 800 mg, lijek za čireve, lošu probavu ili žgaravicu)
 • digoksin (lijek za srčane bolesti)
 • midazolam (lijek za spavanje)
 • rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze)
 • astemizol ili terfenadin (lijekovi za alergije)
 • amiodaron ili kinidin (lijekovi za liječenje ubrzanog rada srca)
 • fenitoin ili karbamazepin (lijekovi za liječenje epilepsije). U ovom slučaju će Vam liječnik kontrolirati krvni tlak češće nego što je uobičajeno

Pikall filmom obložene tablete s hranom, pićem i alkoholom

Bolesnici ne smiju konzumirati alkoholna pića tijekom liječenja s Pikall filmom obloženim tabletama, jer alkohol može pojačati djelovanje ovog lijeka.

Bolesnici također ne smiju konzumirati grejp ili sok od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Pikall filmom obložene tablete se ne smiju uzimati tijekom trudnoće ili dojenja. Ako planirate trudnoću ili ne poduzimate odgovarajuće kontracepcijske mjere, nemojte uzimati Pikall filmom obložene tablete.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Potreban je oprez prilikom primjene Pikall filmom obloženih tableta jer može uzrokovati omaglicu, slabost i umor. Nemojte upravljati vozilima i strojevima dok ne vidite kako Pikall filmom obložene tablete djeluju na Vas.

Pikall sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, npr. nepodnošenje laktoze, galaktozemija ili glukoza/galaktoza malapsorpcijski sindrom, obavijestite svoga liječnika prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, jer tablete sadrže laktozu.

3. Kako uzimati Pikall

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Uobičajena doza je jedna Pikall 10 mg filmom obložena tableta na dan. Preporučuje se tablete uzimati u isto doba svakoga dana, najbolje ujutro, barem 15 minuta prije doručka, jer masniji obrok značajno povećava koncentraciju lijeka u krvi. Ako je potrebno, doza se može povećati na 20 mg na dan, po preporuci liječnika.

Tabletu treba progutati cijelu, s čašom vode.

Starije osobe

U starijih osoba nije potrebna prilagodba dnevne doze, ali je potreban oprez na početku liječenja.

Bolesnici s poremećajem u radu jetre ili bubrega

Potreban je poseban oprez na početku liječenja, a osobito pri povećanju dnevne doze na 20 mg.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije primijeniti u djece mlađe od 18 godina.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog lijeka obratite se svome liječniku.

Ako uzmete više Pikall filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu

Ukoliko ste uzeli višu dozu nego što Vam je liječnik propisao ili u slučaju predoziranja, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći i uzmite preostale tablete ili ku t i j u sa sobom.

Prevelika doza može uzrokovati prekomjerno sniženje krvnog tlaka te ubrzan i nepravilan rad srca. Također može doći i do gubitka svijesti.

Ako ste zaboravili uzeti Pikall filmom obložene tablete

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, jednostavno preskočite tu dozu i nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili tabletu koju ste propustili.

Ako prestanete uzimati Pikall filmom obložene tablete

Ako prestanete uzimati Pikall filmom obložene tablete, krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Molimo da se obratite svom liječniku prije nego što prestanete uzimati ovaj lijek. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne:.

Ako primijetite neke od sljedećih nuspojava, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 na 1000 bolesnika)

 • Bol u prsima zbog smanjenog protoka krvi prema srčanom mišiću (angina pektoris).

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 na 10 000 bolesnika):

 • Bol u prsima, pad krvnog tlaka, nesvjestica i alergijske reakcije (simptomi uključuju svrbež, osip i koprivnjaču).

Ako ste prije bolovali od angine pektoris (bol u prsima), sa skupinom lijekova kojoj pripadaju i Pikall filmom obložene tablete može doći do povećane učestalosti, trajanja ili jačine ovih napadaja. Zabilježeni su i pojedinačni slučajevi srčanog udara.

Ostale moguće nuspojave:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u 1 na 100 bolesnika):

 • Glavobolja, omaglica, ubrzani otkucaji srca, palpitacije (osje ćaj lupanja srca), iznenadna pojava crvenila lica, vrata ili gornjeg dijela prsa, oteklina gležnjeva.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 na 1000 bolesnika):

 • Pospanost, mučnina, povraćanje, žgaravica, bol u trbuhu, proljev; kožni osip, bolovi u mišićima, obilno mokrenje, umor.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 na 10 000 bolesnika):

 • Oteklina zubnog mesa, promjene u radu jetre (vidi se na krvnim pretragama), učestalo mokrenje tijekom dana.

5. Kako čuvati Pikall

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru iza oznake „EXP“ i kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Lijek čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od vlažnosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pikall filmom obložene tablete sadrže

Pikall 10 mg filmom obložene tablete

Djelatna tvar je lerkandipinklorid u količini 10 mg što odgovara od 9,4 mg lerkandipina.

Drugi sastojci su:

 • Jezgra tablete: magnezijev stearat (E572), povidon K-30 (E1201), natrijev škroboglikolat, vrst A laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (E460)
 • Film ovojnica: makrogol 3350 (E1521), djelomično hidroliziran polivinilni alkohol, talk (E553b), titanijev dioksid (E 171), željezov oksid, žuti (E 172)

Pikall 20 mg filmom obložene tablete

Djelatna tvar je lerkandipinklorid u količini od 20 mg što odgovara 18,8 mg lerkandipina.

Drugi sastojci su:

 • Jezgra tablete: magnezijev stearat (E572), povidon K-30 (E1201), natrijev škroboglikolat, vrsta A laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (E460)
 • Film ovojnica: makrogol 3350 (E1521), djelomično hidroliziran polivinilni alkohol, talk (E553b) titanijev dioksid (E 171), željezov oksid, žuti (E 172), željezov oksid, crveni (E 172)

Kako Pikall izgleda i sadržaj pakiranja

Pikall 10 mg filmom obložene tablete su žute filmom obložena tablete, okrugle, bikonveksne (promjera 6,5 mm) s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom „L“ na drugoj strani.

Pikall 20 mg filmom obložene tablete su ružičaste filmom obložene tablete, okrugle, bikonveksne (promjera 8,5 mm) s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom „L“ na drugoj strani.

Razdjelna crta nije namijenjena za lomljenje tablete na dvije jednake doze, već za lakše gutanje

Pikall 10 mg filmom obložene tablete su dostupne u PVDC-PVC//aluminijskim blisterima koji sadrže 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 98 ili 100 filmom obloženih tableta.

Pikall 20 mg filmom obložene tablete su dostupne u PVDC-PVC//aluminijskim blisterima koji sadrže 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 60, 98 ili 100 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bugarska.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!
Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu