Jumex (5mg) – Uputa o lijeku

Skoči na:

  1. Kako koristi Jumex tablete
  2. Doziranje Jumex Tableta
  3. Nuspojave Jumex tableta

1. Naziv gotovog lijeka

JUMEX® 5 mg selegilinum

2. Kvalitativni i kvantitativni sastav

l tableta sadržava 5 mg selegilin hidroklorida.

3. Farmaceutski oblik  

Tablete.

4. Klinički podaci 

4.1 Terapijske indikacije 

 Selegilin je indiciran za liječenje Parkinsonove bolesti ili za liječenje simptomatskoga parkinsonizma. Može se uzimati sam i time odgoditi uzimanje levodope (s/bez inhibitora dekarboksilaze) ili se može uzimati kao dopuna liječenju levodopom (s/bez inhibitora dekarboksilaze).

4.2. Doziranje i način primjene

Dnevno se uzima 10 mg kao monoterapija ili kao dodatak levodopi, odnosno kao dodatak uzimanju levodope s inhibitorom periferne dekarboksilaze. Selegilin se može uzeti jednokratno ujutro ili podijeliti u dvije doze od 5 mg te ih uzeti u vrijeme doručka i ručka. Kad se selegilin pridodaje režimu liječenja s levodopom, moguće je smanjiti dozu levodope prosječno za 30%.

4.3. Kontraindikacije 

Poznata preosjetljivost na seligilin ili druge sastojke formulacije.

4.4. Posebna upozorenja i posebne mjere opreza pri uporabi

Selegilin s oprezom treba propisivati bolesnicima sa želučanim vrijedom ili vrijedom na dvanaestercu, bolesnicima s nepostojanom hipertenzijom, srčanom aritmijom, teškom anginom pektoris, teškom disfunkcijom bubrega ili jetre te psihotičnim bolesnicima. U velikim dozama (više od 30 mg dnevno) selektivnost selegilina počinje se smanjivati i rezultira povećanom inhibicijom MAO-A. Kad se uzimaju velike doze postoji, stoga, rizik, od hipertenzije pri istodobnom uzimanju hrane bogate tiraminom.

Kod bolesnika koji ne podnose laktozu, valja imati na umu da tableta od 5 mg sadržava 84 mg laktoze.

4.5. Interakcija s drugim lijekovima ili drugi oblici interakcija

Nije prijavljeno da hrana koja sadržava tiramin potiče hipertenzivne reakcije tijekom liječenja selegilinom u dozama koje se preporučavaju za liječenje Parkinsonove bolesti. Istodobno uzimanje neselektivnih inhibitora MAO može uzrokovati tešku hipotenziju. Nije bilo problema s podnošenjem lijeka pri kombiniranom uzimanju selegilina i moklobemida, inhibitora MAO-A. Me utim, kad se uzimaju zajedno, čimbenik osjetljivosti na tiramin može porasti na 8 do 9 (inače iznosi l samo za selegilin, odnosno 2-3 samo za moklobemid). Premda nije vjerojatno da će se razviti hipertenzivne reakcije koje potiče tiramin kad se selegilin i moklebemid uzimaju zajedno, pri uzimanju te kombinacije preporuča se izbjegavanje hrane koja sadržava velike količine tiramina. To su, primjerice, zreli sirevi i proizvodi s kvascem.

Opisane su interakcije izme u neselektivnih inhibitora MAO i petidina te selegilina i petidina. Mehanizam te interakcije nije potpuno objašnjen, pa se stoga mora izbjegavati istodobno uzimanje selegilina i petidina. Tramadol može potencijalno, tako er, imati interakciju s selegilinom.

Dopamin s oprezom treba davati bolesnicima koji uzimaju selegilin. Ozbiljne reakcije sa znakovima i simptomima poput diaforeze, naleta vrućine, ataksije, tremora, hipertermije, hipertenzije, hipotenzije, epileptičnim napadajima, palpitacijama, vrtoglavicom i mentalnim promjenama koje uključuju agitiranost, konfuznost i halucinacije sve do deliriuma i kome, zabilježene su u nekih bolesnika koji su primali kombinaciju selegilina i fluoksetina. Iste su nuspojave zabilježene u bolesnika koji su uzimali selegilin i četiri inhibitora ponovnoga unosa serotonina, fluvoksamin, sertralin, paroksetin ili venlafaksin. Budući da mehanizam tih reakcija nije u potpunosti razjašnjen, preporuča se izbjegavati kombinaciju selegilina i fluoksetina, sertralina, paroksetina ili venlafaksina. Najmanje 5 tjedana mora trajati stanka izme u prestanka uzimanja fluoksetina i početka uzimanja selegilina i to zbog dugog poluvijeka fluoksetina i njegovih aktivnih metabolita. Budući daje poluvijek selegilina i njegovih metabolita kratak, bit će dovoljno 14 dana stanke od prestanka uzimanja selegilina do početka uzimanja fluoksetina. Istodobno uzimanje selegilina i citaloprama ispitivano je na zdravim dobrovoljcima. Nisu primijećeni znakovi klinički relevantnih farmakokinetičkih ili farmakodinamičkih interakcija izme u dva lijeka.

Teška toksičnost SŽS-a prijavljena je u bolesnika koji su uzimali kombinaciju tricikličkih antidepresiva i selegilina. U jednoga bolesnika koji je primao protriptilin i selegilin ta se toksičnost manifestirala hiperpireksijom i potom smrću, dok su se u drugog bolesnika koji je primao protriptilin i selegilin javili tremor, agitacija i nemir nakon čega su uslijedili izostanak reakcija i smrt dva tjedna nakon uvo enja selegilina. Ostale štetne rekacije koje su povremeno zabilježene u bolesnika koji su primali kombinaciju selegilina i različitih tricikličkih antidepresiva uključivali su hipertenziju i hipotenziju, vrtoglavicu, diaforezu, tremor, epileptične napadaje i promjenu ponašanja i mentalnoga statusa. Budući da mehanizam tih reakcija nije u potpunosti razjašnjen, preporuča se oprez u istodobnoj primjeni selegilina i tricikličkih antidepresiva.

Istodobna primjena oralnih kontraceptiva (tableta koje sadržavaju kombinaciju gestoden/etinil estradiola ili levonorgestrel/etinil estradiola) i selegilina može povećati oralnu biodostupnost selegilina. Stoga se istodobna primjena selegilina i oralnih kontraceptiva mora provoditi s primjerenim oprezom.

4.6. Trudnoća i dojenje 

Dostupni podaci o sigurnosti uzimanja lijeka tijekom trudnoće i dojenja nisu dostatni za primjenu selegilina u tim skupinama bolesnika.

4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima 

Nisu primijećeni učinci na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

4.8. Nuspojave 

Kad im se davao kao monoterapija, bolesnici su selegilin dobro podnosili. Suha usta, prolazno povećanje vrijednosti serumske alanin aminotransferaze (ALAT) te poremećaji spavanja prijavljivani su češće nego u bolesnika koji su primali placebo. Budući da selegilin pojačava učinke levodope, štetne reakcije na levodopu, poput abnormalnih pokreta (poput diskinezije), mučnine, agitacije, konfuzije, halucinacija, glavobolje, posturalne hipotenzije, srčane aritmije i vertiga, mogu biti izrazitije, pogotovo kad je prevelika doza levodope. Takve neželjene reakcije obično nestaju kad se smanji doza levodope. Doza levodope može se prosječno smanjiti za 30% kad se selegilin doda u režim liječenja. Teškoće s mokrenjem i kožne reakcije tako er su prijavljene tijekom liječenja selegilinom. Važno je pratiti te moguće štetne reakcije. Sažeti prikaz nuspojava s aspekta učestalosti prikazanje u sljedećoj tablici.

4.9. Predoziranje

Nisu poznati slučajevi predoziranja. Iskustvo proisteklo iz razvoja selegilina pokazuje, me utim, da su pojedinci izloženi dozama od 600 mg/dan patili od teške hipotenzije i psihomotorne agitacije.

Teorijski bi predoziranje izazvalo značajnu inhibiciju MAO-A i MAO-B pa bi, onda simptomi predoziranja bili nalik onima koji su primijećeni s neselektivnim inhibitorima MAO, poput poremećaja središnjeg živčanog sustava i kardiovaskularnog sustava (npr. pospanost, vrtoglavica, bljedoća, iritiranost, hiperaktivnost, agitacija, teška glavobolja, halucinacije, hipertenzija, hipotenzija, vaskularni kolaps, brzi i nepravilni puls, prekordijalna bol, respiratorna depresija i zatajivanje, hiperpireksija, diaforeza). Nema specifičnog antidota, a liječenje je simptomatsko.

5. Farmakološka svojstva 

Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav/Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti.

5.1. Farmakodinamička svojstva 

Selegilin je selektivni inhibitor MAO-B koji sprječava razgradnju dopamina u mozgu. Serotonin tako er koči unos dopamina na presinaptičkom dopaminskom receptom. Ti učinci pojačavaju dopaminergičnu funkciju u mozgu i pomažu uravnotežiti i produljiti učinke egzogenog i endogenog dopamina. Tako selegilin pojačava i produljuje djelovanje levodope u liječenju parkinsonizma.

Dvostruko slijepe studije s bolesnicima u ranoj fazi Parkinsonove bolesti pokazale su da bolesnici koji primaju monoterapiju selegilinom uspijevaju znatno dulje izdržati bez levodope nego stoje to bio slučaj s kontrolnom skupinom koja je primala placebo. Ti su bolesnici, tako er, znatno dulje održali i radnu sposobnost.

Dodavanje selegilina levodopi (s/bez inhibitora dekarboksilaze) pomaže ublažiti fluktuacije povezane s dozom i fenomen prekidača (engl. end ofdose deterioratiori). Kad se selegilin doda takvom režimu liječenja, moguće je smanjiti dozu levodope prosječno za 30%. Za razliku od konvencionalnih inhibitora MAO, koji koče enzim MAO-A i MAO-B, selegilin je specifični inhibitor MAO-B i njegovo je uzimanje s levodopom sigurno. Selegilin HC1 ne izaziva tzv. učinak sira (engl. “cheese effect”, jačanje simpatiomimetičkog djelovanja tiramina) niti kad se uzima kao monoterapija ni kad se uzima s drugim lijekovima, izuzev moklobemida ili neselektivnih inhibitora MAO.

5.2. Farmakodinamička svojstva

Selegilin HC1 odmah se apsorbira iz gastrointestinalnoga trakta. Maksimalna se koncentracija nakon peroralne primjene postiže za pola sata. Biodostupnost je mala; 10% (prosječno; interindividualna varijacija je velika) nepromijenjenoga selegilina dolazi u sistemnu cirkulaciju.

Selegilin je lipofilni, blago alkalni spoj koji brzo penetrira u tkiva te u mozak. Selegilin HC1 nepovratno inhibira MAO te se enzimska aktivnost nanovo povećava tek kad se sintetizira novi enzim. Inhibitorni učinak jednokratne doze od 10 mg traje 24 sata. Selegilin se brzo distribuira kroz tijelo, a volumen distribucije iznosi 500 litara nakon intravenske doze od 10 mg. Za proteine u plazmi veže se 75-85% selegilina u terapijskim koncentracij ama.

Selegilin se brzo metabolizira, uglavnom u jetri, u desmetilselegilin, I-metamfetamin i I-amfetamin. U ljudi su sva tri metabolita identificirana u plazmi i urinu nakon jednokratne i višekratnih doza selegilina. Srednji eliminacijski poluvijek iznosi 1,6 sati za selegilin. Totalni klirens selegilina iznosi oko 240 l/sat. Metaboliti selegilina izlučuju se uglavnom preko urina, a oko 15% na e se u stolici.

5.3. Predklinički podaci o neškodljivosti 

U rutinskim kliničkim ispitivanjima nisu se pojavile mutagenost i karcinogenost izazvane uzimanjem selegilina.

6. Farmaceutski podaci

 6.1. Pomoćne stvari 

Magnezij stearat, talk, povidon K25, kukuruzni škrob, laktoza monohidrat.

6.2. Inkompatibilnosti 

Nisu poznate

Rok valjanosti 

3 godine.

6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka 

Čuvati pri temperaturi nižoj od 30°C, u originalnoj ambalaži. Lijek čuvati izvan dosega djece!

6.5 Narav i sastav unutarnjeg pakiranja 

5 mg: 50 tableta u laminiranom Alu/Alu blisteru, u kartonskoj kutiji.

6.6 Upute za upotrebu

Lijek koji utječe na psihofizičke sposobnosti, vrlo jakog djelovanja.

6.7. Način i mjesto izdavanje lijeka 

Na recept, samo u ljekarnama.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: jumex, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Jumex (5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

  • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
  • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
  • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.