Itrac kapsule – Uputa o lijeku

 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Itrac i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Itrac
 3. Kako uzimati Itrac
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Itrac
 6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Itrac i za što se koristi

ITRAC 3 kapsule sadrže itrakonazol koji pripada skupini antimikotika. ITRAC 3 kapsule se primjenjuju kod liječenja gljivičnih infekcija rodnice, kože, usne šupljine, očiju, noktiju ili unutarnjih organa.

Promjene na koži mogu potrajati i nekoliko tjedana po prestanku liječenja s ITRAC 3 kapsulama. Nokti na prstima ili nogama mogu biti promijenjenog izgleda još nekoliko mjeseci. Razlog tome je što koža i nokti poprimaju uobičajen izgled tek nakon što izraste nova koža, odnosno nokat, iako je lijek prethodno uništio sve gljivice koji su izazvale infekciju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Itrac

Nemojte uzimati Itrac kapsule:

 • ako ste alergični na itrakonazol ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste trudni (vidjeti dio Trudnoća i dojenje). Ako ste u reproduktivnoj dobi kada postoji mogućnost začeća, za vrijeme uzimanja ITRAC 3 kapsula trebate poduzimati odgovarajuće kontracepcijske mjere te s njima nastaviti i nakon terapije do sljedeće menstruacije.
 • ako bolujete od kongestivnog zatajivanja srca

Ako već uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • lijekovi za alergiju (terfenadin, astemizol, mizolastin)
 • lijekovi za bol u prsima (angina pektoris) ili povišeni krvni tlak (bepridil, nisoldipin), levacetilmetadol (lijek za liječenje ovisnosti o opioidima)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju psihičkih poremećaja (sertindol, pimozid), cisaprid (lijek za određene probavne smetnje)
 • halofantrin (lijek za liječenje malarije)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju poremećaja sr čanog ritma (dofetilid, kinidin, dizopiramid), lijekovi za snižavanje vrijednosti kolesterola u krvi (kao što su atorvastatin, simvastatin i lovastatin)
 • lijekovi za spavanje (triazolam i midazolam)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju migrene (eletriptan, alkaloidi ražene gljivice kao što su dihidroergotamin, ergotamin)
 • lijekovi za sprječavanje i liječenje krvarenja nakon porođaja (alkaloidi ražene gljivice kao što su ergometrin, metilergometrin).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ITRAC 3 kapsule. Oprez je potreban:

 • ako imate problema sa srcem. Ako Vam liječnik odredi ITRAC 3 kapsule, tada će Vas uputiti na koje simptome zatajivanja srca trebate obratiti pažnju. Odmah obavijestite liječnika ako se počnete debljati, ako se jave poteškoće s disanjem, otekline nogu ili trbuha, neobjašnjivi umor ili se budite noću zbog otežanog disanja.
 • ako imate oštećenje jetre. Možda ćete morati uzimati manju dozu lijeka. Prekinite primjenu lijeka i odmah javite liječniku ako se tijekom liječenja ITRAC 3 kapsulama pojave sljedeći simptomi: gubitak apetita, mučnina, povraćanje, umor, bol u trbuhu, mišićna slabost, žuta koža ili bjeloočnice, veoma tamna mokraća, svijetla stolica ili gubitak kose (vidjeti dio Moguće nuspojave).
 • ako imate oštećenje bubrega. Možda ćete morati uzimati manju dozu lijeka.
 • ako se tijekom uzimanja ITRAC 3 kapsula pojave sljedeći simptomi: osjećaj bockanja, utrnulosti ili slabosti u rukama ili nogama – odmah se javite svom liječniku (vidjeti dio Moguće nuspojave).
 • ako ste imali alergijsku reakciju na neki drugi lijek za liječenje gljivičnih infekcija
 • ako imate oslabljeni imunološki sustav (npr. kod neutropenije, AIDS-a ili nakon transplantacije organa)
 • ako se javi bilo koji simptom gubitka sluha. Odmah se javite liječniku i prestanite uzimati lijek. Vrlo rijetko su zabilježeni slučajevi prolaznog ili trajnog gubitka sluha.

Ako niste sigurni odnosi li se na Vas nešto od gore navedenog, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego počnete uzimati ITRAC 3 kapsule.

Djeca

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 12 godina.

Starije osobe

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u osoba starijih od 65 godina.

Ako uzimate ITRAC 3 kapsule dulje od mjesec dana, liječnik Vas može uputiti na provjeru jetrenih testova iz krvi.

Drugi lijekovi i Itrac kapsule

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekove.

Postoje lijekovi koji se ne smiju uzimati tijekom liječenja ITRAC 3 kapsulama (vidjeti dio Nemojte uzimati ITRAC 3 kapsule).

Lijekovi koji smanjuju želučanu kiselost ometaju apsorpciju ITRAC 3 kapsula.

Ako uzimate i lijekove za neutralizaciju želučane kiseline (npr. aluminijev hidroksid), uzmite ih najmanje 2 sata nakon primjene ITRAC 3 kapsula. Kod potpunog izostanka lučenja želučane kiseline, što se može javiti u određenih bolesnika s AIDS-om i bolesnika koji uzimaju lijekove koji koče lučenje želučane kiseline (npr. H2-antagonisti, inhibitori protonske pumpe), preporučuje se ITRAC 3 kapsule uzimati uz kola-napitak.

Potreban je oprez pri primjeni ITRAC 3 kapsula i određenih lijekova kao što su neki antiepileptici (karbamazepin, fenitoin i fenobarbital), lijekovi za liječenje tuberkuloze (rifampicin, rifabutin i izonijazid) i biljni pripravci na bazi gospine trave (hipericin) jer mogu uzrokovati smanjen učinak ITRAC 3 kapsula. ITRAC 3 kapsule ne smiju se koristiti unutar 2 tjedna od prestanka primjene ovih lijekova.

Potreban je oprez pri primjeni ITRAC 3 kapsula i određenih antibiotika (klaritromicin, eritromicin) jer mogu uzrokovati povećan učinak ITRAC 3 kapsula.

Sljedeći su lijekovi čiji se učinci ili nuspojave moraju nadzirati ukoliko se uzimaju zajedno s ITRAC 3 kapsulama i čija se doza prema potrebi treba prilagoditi:

 • lijekovi koji sprječavaju zgrušavanje krvi
 • inhibitori HIV proteaze kao što su ritonavir, indinavir i sakvinavir
 • lijekovi za liječenje karcinoma (kao što su vinca-alkaloidi, busulfan, docetaksel i trimetreksat)
 • lijekovi koji djeluju na srce i krvne žile (digoksin, blokatori kalcijevih kanala kao što su dihidropiridini i verapamil, cilostazol)
 • imunosupresivi koji se primjenjuju nakon transplantacije organa (kao što su ciklosporin, takrolimus i rapamicin (poznat i kao sirolimus)
 • određeni kortikosteroidi koji se primjenjuju kod upala, astme i alergija (kao što su budezonid, deksametazon, flutikazon i metilprednizolon)
 • lijekovi za anksioznost ili spavanje (buspiron, alprazolam, brotizolam)
 • lijekovi protiv jakih bolova (fentanil, alfentanil)
 • midazolam intravenski oblik (lijek za spavanje)
 • ebastin (lijek za liječenje alergije)
 • reboksetin (lijek za liječenje depresije)
 • repaglinid (lijek za liječenje šećerne bolesti).

Uzimanje Itrac kapsula s hranom i pićem

Uvijek uzmite ITRAC 3 kapsule neposredno nakon potpunog obroka jer to omogućuje optimalnu apsorpciju lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Vaš će liječnik odlučiti je li neophodno liječenje ITRAC 3 kapsulama.

ITRAC 3 kapsule ne smiju se primjenjivati tijekom trudnoće, osim u stanjima opasnim po život kada moguća korist za trudnicu premašuje moguće rizike za dijete.

Ako ste u reproduktivnoj dobi kada postoji moguć nost začeć a, trebate poduzimati odgovarajuće kontracepcijske mjere za vrijeme uzimanja ITRAC 3 kapsula te s njima nastaviti i nakon terapije do sljedeće menstruacije.

Ako dojite, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja ITRAC 3 kapsula. U majčino mlijeko se izlučuju vrlo male količine itrakonazola.

Upravljanje vozilima i strojevima

ITRAC 3 ponekad može izazvati omaglicu, promjene vida i gubitak sluha. Ako se pojave ovakvi simptomi, nemojte voziti niti koristiti strojeve.

Itrac kapsule sadrže šećerne kuglice sa saharozom

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Itrac

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Za optimalnu apsorpciju je važno da ITRAC 3 kapsule uzimate neposredno nakon potpunog obroka. Kapsule trebate progutati cijele s vodom.

Potrebno je da u želucu imate dovoljno kiseline kako bi Vaš organizam mogao iskoristiti ovaj lijek. Lijekovi za liječenje poremećaja probave, čira na želucu ili žgaravice mogu smanjiti izlučivanje želučane kiseline.

Zbog toga je potrebno da ITRAC 3 kapsule uzmete 2 sata prije primjene ovih lijekova. Ako uzimate lijekove koji koče izlučivanje želučane kiseline, preporučuje se ITRAC 3 kapsule uzimati uz kola-napitak.

Vaš liječnik će Vam reći koliko dnevno morate uzimati ITRAC 3 kapsula i koliko dugo.

Vaginalna infekcija

Preporučena doza je 2 kapsule ujutro i 2 kapsule navečer tijekom jednog dana.

Infekcija usta

Preporučena doza je 1 kapsula svakog dana tijekom 15 dana.

Infekcija kože

Ovisno o vrsti infekcije, preporučena doza je 2 kapsule svakog dana tijekom 7 dana, ili 1 kapsula svakog dana tijekom 15 dana, ili 1 kapsula svakog dana tijekom 30 dana.

Infekcije drugih dijelova tijela

Ovisno o vrsti infekcije, Vaš liječnik će Vam reći koliko dnevno morate uzimati kapsula i koliko dugo.

Ako uzmete više Itrac kapsula nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli više kapsula nego što je liječnik propisao, odmah obavijestite svog liječnika ili se javite najbližoj hitnoj medicinskoj službi. Ponesite sa sobom kapsule ili uputu o lijeku, kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Itrac kapsule

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu lijeka, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je blizu vrijeme za sljedeću dozu, onda preskočite zaboravljenu dozu i jednostavno nastavite sa sljedećom u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Itrac kapsule

ITRAC 3 morate uzimati onoliko dugo koliko Vam je liječnik rekao. Nemojte prekidati liječenje čak i ako Vam se čini da se osjećate bolje i da su tegobe prestale.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati ITRAC 3 kapsule i odmah obavijestite svojeg liječnika ako primijetite ili sumnjate na sljedeće nuspojave (možda će biti potrebno hitno medicinsko liječenje):

 • iznenadni znakovi alergije kao što je crvenilo, koprivnjača (urtikarija), jaka iritacija kože, oteklina lica, usnica, jezika ili ostalih dijelova tijela. Ovo mogu bit znakovi teške alergijske reakcije, koja se javlja u malom broju bolesnika.
 • teške kožne promjene s osipom i/ili crvenilom uz pojavu malih gnojnih mjehurića (i povišenom tjelesnom temperaturom) ili mjehurića na koži, ustima, očima ili spolovilu s povišenom tjelesnom temperaturom, zimicom, bolovima u mišićima i općim lošim osjeć Nije poznato koliko se često javlja ovaj oblik neželjenih reakcija.
 • osjećaj bockanja, utrnulosti ili slabosti u rukama ili nogama. Nije poznato koliko se često javlja ovaj oblik neželjenih reakcija.
 • teški gubitak apetita, mučnina, povraćanje, umor, bol u trbuhu, mišićna slabost, žuta koža ili bjeloočnice, veoma tamna mokraća, svijetla stolica ili gubitak kose. Ovo mogu biti znaci poremećaja rada jetre, a javljaju se u malom broju bolesnika.
 • zaduha, iznenadno povećanje tjelesne mase, oteklina nogu ili trbuha, neuobičajeni umor, noćno buđenje zbog otežanog disanja. Ovo mogu biti znaci srčanog zatajivanja, a zaduha također i znak zadržavanja tekućine u pluć Ove reakcije javljaju se u malom broju bolesnika.

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

Često (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • bol u trbuhu, mučnina

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • menstruacijski poremećaji
 • glavobolja, omaglica
 • konstipacija, proljev, nadutost, povraćanje, loša probava, promjena okusa
 • otekline (edemi)
 • gubitak kose.

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika):

 • porast vrijednosti jetrenih enzima u krvi
 • nekontrolirano mokrenje ili učestao nagon za mokrenjem
 • smetnje vida uz zamagljen vid i dvoslike
 • poremećaj krvnih stanica koji može povećati rizik od krvarenja, stvaranja modrica i infekcija
 • zujanje u ušima
 • bol u gornjem trbuhu, često praćena mučninom i povraćanjem
 • povišena tjelesna temperatura.

Sljedeće zabilježene nuspojave pripadaju skupini nepoznato jer se iz dostupnih podataka nemože procijeniti njihova učestalost:

 • povišena vrijednost triglicerida u krvi
 • bol u mišićima i zglobovima
 • crvenilo kože, svrbež kože i kožni osip
 • poremećaji erekcije
 • preosjetljivost kože na svjetlost
 • gubitak sluha (može biti i trajan)
 • niska razina kalija u krvi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Itrac 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25ºC.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što Itrac kapsule sadrže?

Djelatna tvar je itrakonazol. Jedna kapsula sadrži 100 mg itrakonazola.

Pomoćne tvari su:

 • šećerne kuglice; hipromeloza; makrogol 20000; želatina i boje eritrozin (E127); indigokarmin (E132); titanijev dioksid (E171).

Kako Itrac kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja

Kapsula, tvrda.

Prozirno tijelo ITRAC 3 kapsule je roze boje, dok je neprozirna kapica plave boje. 4 (1×4) kapsule u PVC/PE/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

28 (7×4) kapsula u PVC/PE/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica

Ime i adresa proizvođača lijeka:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica u suradnji s Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgija

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Saznajte više o gljivičnim infekcijama:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: itrac 3, itrac, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu