Darob mite tablete (80mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Darob mite i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Darob mite
 3. Kako uzimati Darob mite
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Darob mite
 6. Dodatne informacije

1. Što je Darob mite i za što se koristi

Darob mite je lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma (antiaritmik).

Darob mite je antiaritmik III. klase s izrazitom blokadom beta-receptora.

Darob mite se primjenjuje za liječenje srčanih aritmija, naročito:

 • kod teških poremećaja srčanog ritma s ubrzanim otkucajima srca, koji nastaju u klijetkama srca (teške simptomatske ventrikulske tahikardije)
 • kod poremećaja srčanog ritma s ubrzanim otkucajima srca, koji zahtijevaju liječenje, a koji nastaju u predjelima srca iznad klijetki (simptomatske supraventrikulske tahikardije) kao što su:
 • prevencija kronične nepravilne frekvencije srca, kao posljedice patološki pojačanog podražaja atrija (profilaksa kronične fibrilacije atrija) nakon električne kardioverzije
 • prevencija u napadajima nastupajuće nepravilne frekvencije srca zbog patološki povišenog podražaja atrija (profilaksa paroksizmalne fibrilacije atrija).

2. Prije nego počnete uzimati Darob mite

Nemojte uzimati Darob mite

 • ako ste preosjetljivi na sotalolklorid i sulfonamide ili na neki od sastojaka ovog lijeka
 • kod izražene slabosti miokarda (insuficijencija srca NYHA IV, dekompenzirana insuficijencija srca)
 • kod akutnog srčanog infarkta
 • kod šoka
 • kod smetnji provođenja podražaja između pretklijetki i klijetki (AV-blok II. i III. stupnja)
 • kod srčanog bloka sa smetnjama provođenja od sinusnog čvora prema atriju
 • kod aritmija zbog poremećene funkcije sinusnog čvora, koje se primjerice mogu pojaviti kao usporavanje frekvencije srca (ispod 60 otkucaja u minuti, sinusna bradikardija) ili kod pojave naizmjenično usporene ili ubrzane frekvencije srca (sindrom bradikardija-tahikardija) ili kao srčani blok sa smetnjama provođenja od sinusnog čvora prema atriju srca (sinuatrijski blok) ili kao izostanak stvaranja podražaja u sinusnom čvoru (sinusni zastoj)
 • kod pulsa u mirovanju ispod 50 otkucaja u minuti prije početka liječenja
 • ako imate rizične faktore za razvoj torsade de pointes (tj. kod ranije postojećeg produljenja QT-intervala [određena EKG-promjena])
 • kod smanjenog sadržaja kalija u krvi
 • kod smanjenog sadržaja magnezija u krvi
 • kod jako sniženog krvnog tlaka
 • u kasnim stadijima cirkulacijskih smetnji u rukama i/ili nogama
 • kod teških bolesti dišnih putova uzrokovanih suženjem dišnih putova
 • kod prevelike kiselosti krvi uzrokovane metabolizmom (metabolička acidoza)
 • kod neliječenog tumora srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom) (vidjeti dio Budite oprezni s Darob mite).

Kontraindicirana je intravenska primjena antagonista kalcija verapamila ili diltiazema te drugih antibiotika (kao što je dizopiramid) kod bolesnika koji se liječe s Darob mite (osim u intenzivnoj medicini).

Budite oprezni s Darob mite

Kod bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega (smanjenje doze; vidjeti dio Kako uzimati Darob mite) treba redovito kontrolirati serumski kreatinin i/ili razinu sotalolklorida u serumu.

Tijekom liječenja s Darob mite kod dijabetičara može doći do hipoglikemije.

Znakovi hipoglikemije (posebice ubrzana frekvencija srca i drhtanje prstiju) mogu se prikriti za vrijeme liječenja Darob mite. O tome treba posebno voditi računa kod strogog gladovanja i kod dijabetičara s oscilirajućim vrijednostima šećera u krvi.

Kod bolesnika s hipertireozom mogu se prikriti simptomi kao što su ubrzani puls i nemir.

Kod smetnji periferne cirkulacije kao što su vazokonstrikcije u području prstiju na rukama ili nogama (Raynaudov sindrom) i interminentnog šepanja može doći do pogoršanja tegoba, ponajprije na početku liječenja.

Kod tumora srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom; vidjeti dio Nemojte uzimati Darob mite) koji producira hormone treba istovremeno nekim drugim lijekom blokirati alfa-receptore.

Kod bolesnika sa psorijazom u osobnoj ili obiteljskoj anamnezi primjena lijekova sa svojstvima blokiranja beta-receptora (npr. Darob mite) treba uslijediti tek nakon stroge procjene koristi i rizike.

Sotalolklorid može svojim svojstvima blokiranja beta-receptora povećati osjetljivost na alergene i na težinu akutnih općih alergijskih reakcija (anafilaktičke reakcije) .

Kod bolesnika s ranije postojećim teškim reakcijama preosjetljivosti te kod bolesnika kod kojih je u tijeku terapija za slabljenje odnosno uklanjanje alergijske reakcije (terapija desenzibilizacije) postoji pojačani rizik od pojave prekomjernih anafilaktičkih reakcija.

Zbog toga je kod tih bolesnika potrebno posebno strogo utvrđivanje indikacije.

Nakon srčanog infarkta ili kod lošeg radnog učinka srca posebno ste ugroženi pojačanim poremećajima srčanog ritma (proaritmije) i kod prilagodbe na Darob mite potrebna vam je posebno stroga kontrola.

Naglo prekidanje liječenja

Kao i kod ostalih beta-blokatora, potrebno je pažljivo nadgledati tijekom ukidanja terapije

sotalolkloridom, a posebnu Vam pažnju treba posvetiti ako bolujete od ishemične bolesti srca.

Anestezija

Kao i kod ostalih beta-blokatora, sotalolklorid se treba pažljivo primjenjivati ako ćete biti podvrgnuti kirurškom zahvatu i primjeni anestetika.

Kod kombiniranog liječenja s antiaritmicima I. klase treba izbjegavati lijekove koji mogu proširiti QRS-kompleks (parametar u EKG-u) (posebno supstancije slične kinidinu) jer može doći do prekomjernog produljenja QT- intervala uz mogućnost izazivanja ventrikulskih aritmija.

Isto tako treba, zbog mogućeg prevelikog produljenja QT-intervala, izbjegavati istovremenu primjenu s drugim antiaritmicima III. klase.

Kod jakog ili dugotrajnog proljeva te kod istovremenog davanja lijekova koji dovode do gubitka magnezija i/ili kalija treba strogo kontrolirati ravnotežu elektrolita kao i acidobaznu ravnotežu.

Djeca

Budući da nema dovoljno terapijskih iskustava, Darob mite se ne smije primjenjivati kod djece.

Stariji bolesnici

Pri liječenju starijih bolesnika treba voditi računa o mogućoj smanjenoj funkciji bubrega (vidjeti dio Kako uzimati Darob mite).

Uzimanje drugih lijekova s Darob mite

Ako uzimate odnosno ako ste nedavno uzimali neke druge lijekove, priopćite to svojem liječniku pa i onda ako se radi o lijekovima koji se ne izdaju na liječnički recept.

Kod istovremenog uzimanja lijeka Darob mite i antagonista kalcija verapamila i diltiazema (lijekovi protiv povišenog krvnog tlaka) može zbog zbrajajućeg djelovanja na sinusne i AV-čvorove do ći do usporene frekvencije srca (bradikardni poremećaji srčanog ritma) i do visokog stupnja smetnji provođenja između pretklijetki i klijetki (vidjeti dio Nemojte uzimati Darob mite).

Kod kombiniranog liječenja s antiaritmicima (lijekovi protiv poremećaja srčanog ritma) I. klase (posebno tvari slične kinidinu) i drugim antiaritmicima III. klase postoji opasnost od prekomjernog produljenja QT-intervala povezana s povećanim rizikom od pojave poremećaja ritma srčanih klijetki (ventrikulske aritmije).

Istovremena primjena lijeka Darob mite s drugim lijekovima koji imaju svojstva blokiranja beta-receptora može dovesti do jačeg sniženja krvnog tlaka i sniženja frekvencije srca.

Kod istovremene primjene lijeka Darob mite i lijekova koji mogu produljiti QT-interval, primjerice triciklički i tetraciklički antidepresivi (imipramin, maprotilin), antihistaminici (astemizol, terfenadin), kinolonski antibiotici (primjerice sparfloksacin), makrolidni antibiotici (eritromicin), djelatne tvari kao što su probukol, haloperidol, halofantrin ili terodilin, postoji povećani rizik od pojave određenih srčanih aritmija (torsade de pointes).

Kod istovremene primjene antagonista kalcija tipa nifedipina (lijek protiv visokog tlaka) može doći do pojačanog sniženja krvnog tlaka, a moguće je i pojačano djelovanje na sinusni čvor.

Kod istovremene primjene lijeka Darob mite i noradrenalina ili MAO-inhibitora (lijek protiv depresije) kao i nakon naglog završetka istovremenog davanja klonidina (ljekovita tvar protiv visokog tlaka) krvni tlak može prekomjerno porasti.

Kod istovremene primjene sredstava protiv bronhospazma i astme (agonisti beta -2-receptora, primjerice salbutamol, terbutalin i izoprenalin) i lijeka Darob mite može doći do potrebe za povećanim doziranjem tih lijekova.

Kod istovremene primjene proizvoda Darob mite i lijekova za liječenje psihičkih bolesti (fenotiazini, određeni antidepresivi), za liječenje epilepsije (barbiturati), anestetika kao i sredstava za sniženje krvnog tlaka, diuretika i vazodilatatora može doći do značajnog pada krvnog tlaka.

Djelovanja Darob mite i anestetika, odnosno lijekova za liječenje aritmije, na smanjenje kontraktilne snage srca mogu se zbrajati.

Djelovanja lijeka Darob mite na smanjenje frekvencije srca i provođenje podražaja u srcu mogu se pojačati kod istovremene primjene lijekova poput rezerpina, klonidina, alfa-metildope, guanfacina i glikozida koji djeluju na srce (lijekovi protiv insuficijencije miokarda).

Neuromuskularna blokada (blokada povezivanja živaca i mišića) tubokurarinom (djelatna tvar za opuštanje mišića) može se primjenom lijeka Darob mite pojačati.

Kod istovremene primjene Darob mite i inzulina ili lijekova protiv šećerne bolesti može se – posebno uz istovremeno fizičko opterećenje – izazvati hipoglikemija, a njezini simptomi mogu ostati prikriveni.

Kod istovremenog davanja diuretika koji ne štede kalij (npr. furosemid, hidroklortiazid) ili drugih lijekova koji dovode do gubitka kalija ili magnezija postoji povećana opasnost od pojave aritmije izazvane sniženim sadržajem kalija u krvi.

Treba izbjegavati istovremenu primjenu tricikličkih antidepresiva (lijekovi protiv depresije) ili alkohola i lijeka Darob mite zbog mogućnosti izazivanja ventrikulske aritmije (opisani su pojedinačni slučajevi).

Vodite računa o tome da se ovi podaci mogu odnositi i na lijekove koje ste donedavno koristili.

Uzimanje hrane i pića s Darob mite

Za vrijeme liječenja s Darob mite treba izbjegavati alkohol jer time možete izazvati poremećaje srčanog ritma.

Darob mite ne smijete uzimati zajedno s mlijekom i mliječnim proizvodima.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Ako ste trudni, sotalolklorid, djelatnu tvar Darob mite, smijete koristiti samo ako to vaš liječnik smatra nužno potrebnim jer nema dovoljno iskustava s primjenom ovoga lijeka kod trudnica.

Zbog moguće pojave neželjenih djelovanja kod novorođenčadi (snižena srčana frekvencija, sniženi krvni tlak, snižena razina šećera u krvi) terapiju treba prekinuti 48-72 sata prije izračunatog termina porođaja.

Kod novorođenčadi treba određeno vrijeme nakon rođenja strogo pratiti eventualnu pojavu znakova beta-blokade (snižena frekvencija srca, sniženi krvni tlak).

Dojenje

Sotalolklorid, djelatna tvar lijeka Darob mite, izlučuje se u majčino mlijeko i u njemu se nakuplja. Liječenje s Darob mite ne preporučuje se za vrijeme dojenja.

Ako se za vrijeme dojenja morate liječiti sotalolkloridom, kod vašeg dojenčeta treba pratiti pojavu znakova beta-blokade (snižena frekvencija srca, sniženi krvni tlak).

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može, i kod propisane primjene, promijeniti sposobnost reagiranja na način da štetno utječe na sposobnost aktivnog sudjelovanja u cestovnom prometu, upravljanja strojevima ili rada bez sigurnog oslonca.

To u pojačanoj mjeri vrijedi za početak liječenja, kod povećanja doze, kod promjene lijeka, kao i u slučaju zajedničkog djelovanja s alkoholom.

Važne informacije o nekim sastojcima Darob mite

Darob mite tablete sadrže 26,75 mg laktoze po tableti. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Darob mite

Uzimajte Darob mite uvijek strogo prema uputi liječnika. Ako vam nešto nije posve jasno, zatražite objašnjenje svojeg liječnika ili ljekarnika.

Ako liječnik ne propiše drugačije, uobičajena je sljedeća doza:

Prilagođavanje na Darob mite kod ventrikulskih poremećaja srčanog ritma zahtijeva brižan kardiološki nadzor i smije se provesti samo pri postojanju opreme za hitnu kardiološku intervenciju te uz mogućnost stalnog nadzora bolesnika.

Za vrijeme liječenja treba u redovitim razmacima provoditi kontrolne preglede (npr. standardnim EKG-om odnosno po potrebi 24-satnim EKG- om).

U slučaju pogoršanja pojedinih parametara u EKG-u, primjerice produljenja QRS-intervala odnosno QT-intervala za više od 25% ili PQ-intervala za više od 50% odnosno kod produljenja QT-intervala na više od 500 ms ili kod povećanog broja nastupa ili težine poremećaja srčanog ritma treba procijeniti rizik nastavka terapije.

Poremećaji srčanog ritma s ubrzanom frekvencijom srca koji nastaju u ventrikulu

U početku liječenja uzimati 2 puta dnevno po 1 tabletu Darob mite (što odgovara količini od 2 x 80 mg sotalolklorida).

Kod nedovoljne učinkovitosti doza se može povećati na 3 puta dnevno po 1 tabletu Darob mite (što odgovara količini od 3 x 80 mg sotalolklorida) sve do 2 puta dnevno po 2 tablete Darob mite (što odgovara količini od 2 x 160 mg sotalolklorida).

Kod aritmija koje ugrožavaju život može se kod nedovoljne učinkovitosti doza povećati na 6 tableta Darob mite (što odgovara količini od 480 mg sotalolklorida) raspodijeljeno u dvije ili tri pojedinačne doze.

Povećanje doze u tim slučajevima treba uslijediti samo ako je potencijalna korist veća od povećanog rizika od mogućih teških nuspojava. U tu svrhu stoje na raspolaganju oblici davanja prikladne jačine.

Doza se smije povećati tek nakon minimalno 2-3 dana primanja terapije.

Fibrilacija atrija

U početku liječenja uzimati 2 puta dnevno po 1 tabletu Darob mite (što odgovara količini od 2 x 80 mg sotalolklorida). Kod nedovoljne učinkovitosti može se dnevna doza povećati na 3 puta dnevno po 1 tabletu Darob mite (što odgovara količini od 3 x 80 mg sotalolklorida).

Ova se doza kod paroksizmalne fibrilacije atrija ne smije prekoračiti.

Kod bolesnika s kroničnom fibrilacijom atrija doza se može kod nedovoljne učinkovitosti povećati na maksimalno 2 puta dnevno po 2 tablete Darob mite (što odgovara količini od 2 x 160 mg sotalolklorida).

Doza se smije povećati tek nakon minimalno 2-3 dana primanja terapije.

Preporučeno doziranje kod smanjene funkcije bubrega:

Ako je smanjena funkcija vaših bubrega, kod vas, kod višestrukog uzimanja, postoji opasnost od kumulacije ljekovite tvari u krvi.

Zbog toga treba dozu prilagoditi stopi izlučivanja preko bubrega (bubrežni klirens) vodeći računa o frekvenciji srca (ne ispod 50 otkucaja/min) i kliničkoj učinkovitosti. Kod teških smetnji funkcije bubrega preporučuje se Darob mite uzimati samo uz čestu EKG-kontrolu kao i uz kontrolu koncentracije u serumu.

Kod bolesnika s klirensom kreatinina:

60 ml/min, sotalolklorid se treba primjenjivati svakih 12 sati. Kod bolesnika s klirensom kreatinina izme đu 30 i 59 ml/min, sotalol se treba primjenjivati svakih 24 sata.

Kod bolesnika s klirensom kreatinina između 10 i 29 ml/min, sotalol se treba primjenjivati svakih 36 do 48 sati. U bolesnika s klirensom < 10 ml/min, dozu treba određivati individualno.

Kod bolesnika u postinfarktnom stanju ili s vrlo ograničenim radnim učinkom srca potrebna je prilagodba na Darob mite pod posebno strogom kontrolom.

Tablete treba uzimati prije obroka, čitave s dosta tekućine (npr. 1 čaša vode).

Darob mite se ne smije uzimati uz obrok jer se uz istovremeno uzimanje hrane (posebno mlijeka i mliječnih proizvoda) može smanjiti apsorpciju djelatne tvari sotalolklorida iz želučano-crijevnog trakta.

Ako imate utisak da je djelovanje lijeka Darob mite prejako ili preslabo, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako uzmete više Darob mite nego što ste trebali

Pri sumnji na predoziranje s Darob mite odmah obavijestite svojega liječnika koji će po potrebi poduzeti mjere prve pomoći.

Ovisno o jačini predoziranja mogući su slijedeći simptomi:

 • umor, nesvjestica, proširenje zjenica, pojava grčeva, sniženje krvnog tlaka, hipoglikemija, usporena frekvencija srca sve do zastoja srca, insuficijencija miokarda, ubrzana frekvencija srca (kao i atipična ventrikulska ubrzana frekvencija srca: torsade de pointes), simptomi kardiovaskularnog šoka. Kod predoziranja sotalolkloridom smrtni su slučajevi rijetki.

Ako ste zaboravili uzeti Darob mite

Ako ste uzeli premalo tableta Darob mite ili ako ste zaboravili uzeti dozu, ne uzimajte dvostruku odnosno višestruku količinu nakon jednog ili više propuštenih uzimanja pojedinačnih doza, već nastavite liječenje s propisanom dozom.

Kod ponovne pojave poremećaja srčanog ritma odmah stupite u kontakt sa svojim liječnikom.

Ako prestanete uzimati Darob mite

Ne prekidajte i ne završavajte liječenje s Darob mite bez razgovora sa svojim liječnikom!

Kod bolesnika s koronarnom bolešću srca i/ili aritmijom ili nakon duže primjene, prekid terapije treba uslijediti postupno budući da bi nagli prekid mogao dovesti do pogoršanja slike bolesti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Darob mite obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi i Darob mite može izazvati nuspojave.

Učestalost nuspojava određuje se na sljedeći način:

 • Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)
 • Česte (javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika)
 • Manje česte (javljaju se u 1 do 100 bolesnika na 1000 bolesnika)
 • Rijetke (javljaju se u 1 do 1000 bolesnika na 10 000 bolesnika)
 • Vrlo rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • Nepoznato (učestalost nije moguće odrediti iz dostupnih podataka)

Česte nuspojave:

 • tjeskobna stanja, stanje zbunjenosti, oscilacije raspoloženja, halucinacije, pojačano sanjanje, depresivna raspoloženja
 • vrtoglavica, omamljenost, glavobolja, poremećaji spavanja
 • abnormalni osjet u obliku trnaca, mravinjanja, iglica, bockanja, utrnulosti, žarenja ili pečenja (parestezija)
 • osjećaj hladnoće u rukama i/ili nogama
 • smetnje vida
 • smetnje sluha
 • bolovi u prsima, neželjeni pad krvnog tlaka, pojačana insuficijencija srca, usporen rad srca (bradikardija), osjećaj lupanja srca, anomalije EKG-a, smetnje provođenja u srcu, kratkotrajne nesvjestice (sinkope) i stanja koja gotovo dovode do nesvjestice (presinkopna stanja), nakupljanja vode u tkivu (edemi)
 • proaritmijska djelovanja u obliku promjena ili pojačanja aritmije srca koja mogu vrlo loše djelovati na rad srca s mogućom posljedicom zastoja. Posebno kod bolesnika s aritmijama opasnim po život i ograničenom funkcijom lijevog ventrikula može doći do pogoršanja aritmije (aritmogenih efekata)
 • manjak daha (dispneja)
 • poremećaji okusa, bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev, dispepsija, nadutost, suha usta
 • crvenilo, svrbež, osip kože
 • povišena temperatura, umor

Manje česte nuspojave:

 • konjuktivitis
 • poteškoće s disanjem kod bolesnika sa suženjem (opstrukcija) dišnih putova ili bolesti pluća
 • ćelavost

Vrlo rijetke nuspojave:

 • upala rožnice i spojnice oka (keratokonjuktivitis)
 • smanjeno suzenje očiju
 • pojačanje napada angine pektoris i poremećaja cirkulacije u rukama i/ili nogama
 • alergijski bronhitis sa širenjem vezivnog tkiva (fibroza)
 • psorijaza, pogoršanje simptoma psorijaze ili osipa kože u obliku psorijaze

Nepoznata učestalost:

 • sniženje šećera u krvi (hipoglikemija). Znakovi hipoglikemije (posebno povišena frekvencija srca) mogu se u uvjetima liječenja s Darob®om mite prikriti. O tome treba posebice voditi računa kod strogog gladovanja te kod dijabetičara i bolesnika sa spontanim napadima hipoglikemije u anamnezi
 • povišenje ukupnog kolesterola i masnoća u krvi
 • smanjenje HDL-kolesterola
 • neredovite ventrikulske frekvencije (tahiaritmije; uključujući torsade de pointes)
 • grčevi mišića odnosno mišićna slabost
 • smetnje potencije
 • povećana osjetljivost na alergene i pojačana težina akutnih alergijskih općih reakcija (anafilaktičke reakcije)

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Darob mite

Darob mite morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Darob mite se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Darob mite sadrži

Djelatna tvar je sotalolklorid. Svaka tableta sadrži 80 mg sotalolklorida.

Pomoćne tvari:

 • natrijev škroboglikolat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; hidroksipropilceluloza,; laktoza hidrat; magnezijev stearat; kukuruzni škrob.

Kako Darob mite izgleda i sadržaj pakiranja

Darob mite je okrugla, s jedne strane izbočena tableta, bijele do gotovo bijele boje s utisnutim ”80” na jednoj strani i razdjelnim urezom na drugoj strani.

Darob mite je dostupan u blister pakovanju s 50 (5×10) tableta, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Abbott Laboratories d.o.o. Koranska 2 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse 67061 Ludwigshafen Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: darob mite, darob mite tablete 80 mg, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Darob mite tablete (80mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.